"Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" w liczbach:

 • Na konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” wpłynęło 56 wniosków - z tego 4 wpłynęły po terminie.
 • Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości 3 670 917 zł.
 • Z powodów wad formalnych pozostawiono bez rozpoznania 5 wniosków.
 • Pozostałe 47 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. na drodze uchwał rekomendowała do dofinansowania 30 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 712 420,61  zł.
 • Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej oraz po uwzględnieniu dostępnej puli środków, na podstawie rozstrzygnięć Dyrektora Centrum o przyznaniu dofinansowania powiadomiono 21 wnioskodawców:

 1. Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju
 2. Miasto Poznań – Liceum Ogólnokształcące nr XI;
 3. Powiat Wrocławski – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce;
 4. Stowarzyszenie IKE;
 5. Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca;
 6. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy;
 7. Gmina Radziechowy-Wieprz – Gimnazjum w Wieprzu;
 8. Miasto Kielce – Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach;
 9. Powiat Olecki – Zespół Szkół Technicznych w Olecku;
 10. Powiat Brodnicki;
 11. Powiat Braniewski – Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie;
 12. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Opolski Oddział Wojewódzki;
 13. Gmina Młynary – Zespół Szkół w Młynarach;
 14. Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży;
 15. Stowarzyszenie „Kreatywna Szkoła”;
 16. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 17. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach „Bliżej Dziecka”;
 18. Miasto Opole – Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego;
 19. Miasto Tychy – Gimnazjum nr 4 im. Kardynała S. Wyszyńskiego;
 20. Gmina Sępopol;
 21. Gmina Rozdrażew – Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

Tematy przewodnie "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016":

 1.  „Hymn, flaga, godło – symbole narodowe Polski i Rosji. Geneza, tradycja, znaczenie”;
 2.  „Historia Polski i Rosji w malarstwie obu krajów”;
 3.  „<<Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać>>. Jakie szanse i możliwości daje nam wolontariat”;
 4.  „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Zabawmy się w futurologa.  Dom i miasto przyszłości  - nasze wizje”;
 5.  „Katolicyzm i prawosławie - dwa wyznania, jedna wiara”.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.