Jacek Kaczmarski to postać wyjątkowa, klasyk polskiej bardowskiej pieśni, głos pokolenia "Solidarności" będący jednocześnie bardzo mocno związany z rosyjską kulturą i czerpiący inspirację zza naszej wschodniej granicy. Najnowszy projekt Centrum Kaczmarski.RU ma na celu przybliżenie tej niezwykłej postaci i jej twórczości Rosjanom oraz zachęcenie Polaków do ponownego spojrzenia na jego twórczość.

Jak brzmią po rosyjsku utwory Jacka Kaczmarskiego? Co się stanie, gdy jego klasyczne interpretacje z charakterystycznym głosem i rozdzierającą gitarą zamienimy na zespół 8 muzyków i 6 aktorów? Jak sprawdza się elektryczna gitara w Epitafium dla Wysockiego i prawosławny chór w Rublowie?

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu! Najnowszy projekt Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Kaczmarski.RU bierze na warsztat polską ikonę, „głos Solidarności”, narodowego barda Jacka Kaczmarskiego. Nie sposób odnieść się do całego, niezwykle bogatego dorobku artysty, dlatego też skupiamy się tylko na tej części jego twórczości, która bardzo silnie jest związana z Rosją. Nie tylko, aby otworzyć sąsiadom drogę do poznania „naszego Wysockiego”, lecz by przede wszystkim spojrzeć na Kaczmarskiego jako na postać, w której jak w soczewce skupia się wieloznaczność polsko-rosyjskich relacji. „Jestem po prostu rusofilem-antykomunistą”, lubił powtarzać Kaczmarski, będąc jednocześnie niezwykle silnie związanym z rosyjską kulturą.

Więcej o płycie i zbiorze wierszy "Wykopaliska" można przeczytać  tutaj.

Przeczytaj więcej o koncercie w Moskwie (tutaj) i Warszawie (tutaj).

Projekt Kaczmarski.RU ma jednak na celu nie tylko otwarcie drogi do poznania „polskiego Wysockiego” osobom rosyjskojęzycznym, ale aby także zachęca do spojrzenia na Kaczmarskiego jak na postać, w której jak w soczewce skupia się wieloznaczność polsko-rosyjskich relacji. „Jestem po prostu rusofilem-antykomunistą”, lubił powtarzać Kaczmarski, będąc jednocześnie niezwykle silnie związany z rosyjską kulturą. Przetłumaczył obozową balladę „Czarne suchary”. Pod wrażeniem filmu Tarkowskiego napisał wiersz „Rublow”. Na podstawie obrazu Fiedotowa stworzył zakorzenioną w rosyjskiej mentalności piosenkę „Encore, jeszcze raz!”. Jednym z ostatnich literackich komentarzy Kaczmarskiego na temat Rosji był utwór „Obłomow, Stolz i ja” (2001), który powstał na podstawie powieści Gonczarowa. Jak wyjaśnił poeta jest to porównanie „oblicza rosyjskiego człowieka i Rosji XIX wieku z Europą Zachodnią tego czasu”.

Zachęcamy więc do wysłuchania ich w języku rosyjskim, a także w zupełnie nowych aranżacjach. Aktorzy moskiewskiego teatru Teatrium na Sierpuchowce prezentują odważne i nieoczywiste interpretacje klasycznych dla Polaków utworów. Zachęcamy Państwa do podejścia do Obławy, Zbroi czy Rublowa z pełną otwartością. Proponujemy jeszcze raz wsłuchać się w te utwory i być może poszukać tam nowych przestrzeni do polsko-rosyjskiej rozmowy na tematy, które nas łącza i dzielą. Wyruszyć na tytułowe wykopaliska i szukać tam „odprysków złota” w materii pozornie trudnej, szczególnie w dzisiejszych społeczno-politycznych okolicznościach. „Upieramy się nadal łagodnie, że nie gruzy to, - lecz fundamenty”.

Przeczytaj więcej o koncertach pieśni Jacka Kaczmarskiego 'Wykopaliska"  w  Gdańsku, Gdyni i Warszawie

 #KaczmarskiRU #kluczdodialogu 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych