Zakończyła się realizacja pierwszej części międzynarodowej wymiany uczniowskiej między uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, a młodzieżą Szkoły Ogólnokształcącej nr 28 w Kaliningradzie. Młodzi Polacy i Rosjanie pracowali wokół tematyki religijnej pod hasłem "Katolicyzm i Prawosławie - dwa wyznania - jedna wiara".

Program projektowy po stronie polskiej dostarczył młodzieży wielu wrażeń. Już w pierwszym dniu, dzięki warsztatom integracji pod kierunkiem Darii Jędrzejczyk i Aleksandry Kuriaty, zostały przełamane bariery językowe. warsztatom integracyjnym zostały przełamane bariery językowe. Wszyscy uczestnicy projektu doskonale porozumiewali się po angielsku, niemiecku i rosyjsku, wszak zarówno w liceum sobótczańskim jak i w gimnazjum MOW młodzież uczy się języka rosyjskiego.

Aby zgłębić tematykę religijną młodzież udała się do Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu, gdzie poznała osobliwości i ciekawostki nie tylko kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej, ale także kościoła ewangelickiego i synagogi. Na podstawie specjalnych kart pracy uczniowie wyszukiwali różnice i wspólne elementy w architekturze świątyń, organizacji kościołów, kwestii duchowych, sakramentów, kalendarza, itp. Dopełnieniem rozważań religijnych stały się warsztaty artystyczne w Centrum Kultury Nadodrze we Wrocławiu, gdzie pod kierunkiem Aleksandry Niemiec absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uczestnicy projektu pracowali nad koncepcją pamiątki z Polski pod hasłem "1050 lat chrześcijaństwa w Polsce". Wszyscy doskonale wcielili się w artystów wykorzystując postacie Świętego Wojciecha i Świętej Faustyny. Dużą atrakcją turystyczną dla wszystkich uczestników projektu stało się wrocławskie Afrykarium. A wieczorem coś dla duszy: występy artystyczne dziewcząt z MOW. Brawom nie było końca, a goście z kaliningradzkiej szkoły otrzymali upominki wykonane osobiście przez wychowanki MOW.

Kolejny dzień - to wycieczka do Kościoła Pokoju w Świdnicy i Kościółka Wang w Karpaczu, gdzie w języku polskim i rosyjskim młodzież poznała walory tych dwóch przepięknych świątyń na Dolnym Śląsku. Niewątpliwą atrakcją był wspólny wjazd wyciągiem na Wielką Kopę i spacer do Domu Śląskiego.

Jako, że jest to projekt o charakterze międzynarodowym uczestników wymiany przyjął pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego wraz z panią Agnieszką Kosztyło - Pałys Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Starosta przybliżył gościom region wrocławski, zwłaszcza jeśli chodzi o jego walory turystyczne i funkcjonowanie edukacji. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali od Starosty upominki, a dziewczęta ze szkoły rosyjskiej zaśpiewały kilka standardów rosyjskich.

Potem były już kolejne atrakcje: muzeum wody Hydropolis, panorama miasta z platformy wieżowca Skytower - przepiękne pejzaże z architekturą gotyckich kościołów wokół Ostrowa Tumskiego sprawiły wielką radość uczestnikom projektu.

Uwieńczeniem idei projektu po stronie polskiej stała się inscenizacja jednego z najpiękniejszych i wdzięcznych obrządków religii katolickiej - ślubu kościelnego. Ten swoisty spektakl odbył się w przepięknej scenerii sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. W rolę panny młodej wcieliła się wychowanka MOW, a pana młodego uczeń szkoły kaliningradzkiej. Ceremonię poprowadził Tomasz Traczyński - nauczyciel historii w liceum. Skromne przyjęcie weselne odbyło się w przykościelnej kawiarence, gdzie młodzież odśpiewała kilka przyśpiewek i poczęstowała się smacznymi wypiekami swoich nauczycieli, a także koleżanek i kolegów. Uroczystość zakończyła się gremialną pielgrzymką na górę Ślężę, gdzie na szczycie uczestnicy projektu podziwiali świeżo odremontowany obiekt sakralny oraz uczestniczyli w warsztatach tańca średniowiecznego.

Opracował: Zbigniew Kubiak - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce

Źródło: www.pzs3.cba.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.