Zakończyła się realizacja pierwszej części międzynarodowej wymiany uczniowskiej między uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, a młodzieżą Szkoły Ogólnokształcącej nr 28 w Kaliningradzie. Młodzi Polacy i Rosjanie pracowali wokół tematyki religijnej pod hasłem "Katolicyzm i Prawosławie - dwa wyznania - jedna wiara".

Program projektowy po stronie polskiej dostarczył młodzieży wielu wrażeń. Już w pierwszym dniu, dzięki warsztatom integracji pod kierunkiem Darii Jędrzejczyk i Aleksandry Kuriaty, zostały przełamane bariery językowe. warsztatom integracyjnym zostały przełamane bariery językowe. Wszyscy uczestnicy projektu doskonale porozumiewali się po angielsku, niemiecku i rosyjsku, wszak zarówno w liceum sobótczańskim jak i w gimnazjum MOW młodzież uczy się języka rosyjskiego.

Aby zgłębić tematykę religijną młodzież udała się do Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu, gdzie poznała osobliwości i ciekawostki nie tylko kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej, ale także kościoła ewangelickiego i synagogi. Na podstawie specjalnych kart pracy uczniowie wyszukiwali różnice i wspólne elementy w architekturze świątyń, organizacji kościołów, kwestii duchowych, sakramentów, kalendarza, itp. Dopełnieniem rozważań religijnych stały się warsztaty artystyczne w Centrum Kultury Nadodrze we Wrocławiu, gdzie pod kierunkiem Aleksandry Niemiec absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uczestnicy projektu pracowali nad koncepcją pamiątki z Polski pod hasłem "1050 lat chrześcijaństwa w Polsce". Wszyscy doskonale wcielili się w artystów wykorzystując postacie Świętego Wojciecha i Świętej Faustyny. Dużą atrakcją turystyczną dla wszystkich uczestników projektu stało się wrocławskie Afrykarium. A wieczorem coś dla duszy: występy artystyczne dziewcząt z MOW. Brawom nie było końca, a goście z kaliningradzkiej szkoły otrzymali upominki wykonane osobiście przez wychowanki MOW.

Kolejny dzień - to wycieczka do Kościoła Pokoju w Świdnicy i Kościółka Wang w Karpaczu, gdzie w języku polskim i rosyjskim młodzież poznała walory tych dwóch przepięknych świątyń na Dolnym Śląsku. Niewątpliwą atrakcją był wspólny wjazd wyciągiem na Wielką Kopę i spacer do Domu Śląskiego.

Jako, że jest to projekt o charakterze międzynarodowym uczestników wymiany przyjął pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego wraz z panią Agnieszką Kosztyło - Pałys Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Starosta przybliżył gościom region wrocławski, zwłaszcza jeśli chodzi o jego walory turystyczne i funkcjonowanie edukacji. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali od Starosty upominki, a dziewczęta ze szkoły rosyjskiej zaśpiewały kilka standardów rosyjskich.

Potem były już kolejne atrakcje: muzeum wody Hydropolis, panorama miasta z platformy wieżowca Skytower - przepiękne pejzaże z architekturą gotyckich kościołów wokół Ostrowa Tumskiego sprawiły wielką radość uczestnikom projektu.

Uwieńczeniem idei projektu po stronie polskiej stała się inscenizacja jednego z najpiękniejszych i wdzięcznych obrządków religii katolickiej - ślubu kościelnego. Ten swoisty spektakl odbył się w przepięknej scenerii sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. W rolę panny młodej wcieliła się wychowanka MOW, a pana młodego uczeń szkoły kaliningradzkiej. Ceremonię poprowadził Tomasz Traczyński - nauczyciel historii w liceum. Skromne przyjęcie weselne odbyło się w przykościelnej kawiarence, gdzie młodzież odśpiewała kilka przyśpiewek i poczęstowała się smacznymi wypiekami swoich nauczycieli, a także koleżanek i kolegów. Uroczystość zakończyła się gremialną pielgrzymką na górę Ślężę, gdzie na szczycie uczestnicy projektu podziwiali świeżo odremontowany obiekt sakralny oraz uczestniczyli w warsztatach tańca średniowiecznego.

Opracował: Zbigniew Kubiak - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce

Źródło: www.pzs3.cba.pl/

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych