Działalność wydawnicza od samego początku istnienia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, tj. od 2011 r., jest jednym z najważniejszych aspektów pracy tej instytucji. Do wydawania książek Centrum nie tylko obliguje ustawa, określająca zasady działalności instytucji (por. art. 3. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), ale i motywuje przeświadczenie, że poprzez publikację książek o historii Rosji i Związku Sowieckiego autorstwa renomowanych badaczy z Polski, Rosji i innych krajów instytucja przyczynia się do lepszego zrozumienia Rosji przez Polaków oraz Polski przez Rosjan, realizując tym samym cel, który nałożył na nią Ustawodawca.

Centrum publikuje pozycje zarówno o charakterze eseistycznym lub literackim, jak i naukowym – z dziedziny historii, prawa międzynarodowego oraz ekonomii, przy czym dotychczas przeważają prace historyczne, poświęcone problemom ważnym, wywołującym zainteresowanie nie tylko profesjonalnych historyków, ale i szerokiej opinii publicznej. Centrum przykłada przy tym ogromną wagę do jakości redakcji, a także szaty graficznej – wszystkie książki są wydawane bardzo starannie – a później również do promocji swoich publikacji. Status instytucji działającej na mocy ustawy, jakość wydawnictwa, a także renoma autorów, którzy opublikowali w CPRDiP swoje prace – dość wymienić nazwiska takich historyków jak Andrzej Walicki, Andrzej Nowak, Jerzy Borejsza, Nikita Pietrow, Aleksiej Miller, Grzegorz Motyka, Robert Frost czy Richard Butterwick-Pawlikowski – sprawiają, że wydawnictwo cieszy się dużym uznaniem w środowisku historyków badających relacje między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Pracę o Powstaniu Styczniowym, wydaną przez CPRDiP, poprzedza list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do uczestników konferencji, których efekty zostały we wspomnianej książce zaprezentowane. Pracę przygotowywaną obecnie do druku, a poświęconą „operacji polskiej” NKWD – pokłosie konferencji z 2017 r. – poprzedzi list prezydenta RP Andrzeja Dudy.

CPRDiP w swojej działalności wydawniczej dąży do upowszechniania dorobku polskich naukowców w skali międzynarodowej, czego przykładem jest wydanie przez jedno z największych anglosaskich wydawnictw Routledge publikacji przygotowanej do druku przez CPRDiP: Circles of the Russian Revolution. Internal and International Consequences of the Year 1917 in Russia (red. Łukasz Adamski i Bartłomiej Gajos). Z kolei publikacja: The Case of Crimea's Annexation under International Law – nowatorska, wnosząca ważny wkład do nauki światowej – napisana przez grono wybitnych prawników międzynarodowych z wielu krajów europejskich oraz z Rosji jest wykorzystywana przez polską i ukraińską dyplomację jako przydatna ekspertyza, dowodząca niedorzeczności rosyjskich twierdzeń o legalności inkorporacji Krymu.

Nakładem CPRDiP ukazały się takie pozycje jak: Poczet katów katyńskich Nikity Pietrowa, pionierskie opracowanie biogramów pracowników NKWD, odpowiadających za zbrodnie na polskich jeńcach, monografie wieloautorskie analizujące: wybrane aspekty traktatu ryskiego (red. Sławomir Dębski), losy jeńców sowieckich w niemieckich obozach ulokowanych w okupowanej Polsce (red. Jakub Wojtkowiak, praca w wersji polskiej i rosyjskiej), związki między polską a rosyjską myślą polityczną (red. Sławomir Dębski i Łukasz Adamski), międzynarodowe aspekty polskich powstań (red. Sławomir Dębski i Łukasz Adamski), procesy narodowotwórcze w Europie Wschodniej (red. Łukasz Adamski) czy zwalczanie przez NKWD polskiego podziemia (red. Grzegorz Motyka, Grzegorz Hryciuk i Łukasz Adamski).

Pionierskim opracowaniem jest też słownik biograficzny oficerów polskiego i litewskiego pochodzenia w Armii Czerwonej autorstwa Jakuba Wojtkowiaka.

W 2019 r. Centrum wydało pierwsze książki stanowiące edycje ważnych źródeł do XX-wiecznej historii Polski i Europy Wschodniej, opatrzone artykułami wstępnymi – są to pozycje Miotła Stalina. Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku, omawiająca przygotowania do obławy augustowskiej i jej przebieg (pod red. Grzegorza Motyki, Grzegorza Hryciuka i Łukasza Adamskiego), Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943–1944 (pod red. Łukasza Adamskiego i Grzegorza Hryciuka) tudzież Wołyń i Galicja Wschodnia „za drugiego Sowieta” (pod red. Łukasza Adamskiego i Grzegorza Hryciuka), ukazujące proces rozpracowywania polskiego podziemia przez Sowietów, w tym agenturę.

Centrum podjęło się także próby rekonstrukcji tzw. białoruskiej listy katyńskiej – jej efektem jest opracowanie Macieja Wyrwy Nieodnalezione ofiary Katynia? Lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940.

Część swoich publikacji Centrum wydaje w koedycji z innymi wydawnictwami. Wspomniano już o pracy: The Case of Crimea's Annexation under International Law współwydanej z Instytutem Nauk Prawnych PAN i Wydawnictwem Scholar. Inna książka wydana w koedycji z prestiżowym rosyjskim wydawnictwem ROSPEN – monografia Sławomira Dębskiego: Mieżdu Berlinom i Moskwoj. Giermano-sowietskije otnoszenija w 1939–1941 gg. – stanowi dostosowany do potrzeb rosyjskiego czytelnika przekład z polskiego wydania, ilustrujący na niespotykanym w literaturze światowej poziomie szczegółowości współpracę ZSRS i III Rzeszy w okresie po 23 sierpnia 1939 r. i polemizujący ze stereotypami sowieckiej propagandy, upowszechnianej nadal w putinowskiej Rosji. Z kolei praca Imperia, narody i społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej na progu I wojny światowej (pod red. Andrzeja Nowaka, w koedycji z Instytutem Historii PAN) jest panoramą problemów, które trapiły naszą część kontynentu w latach 1913–1914.

Kontakt: 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Wydawnictwo 
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
T: + 48 22 295 00 30 
F: + 48 22 295 00 31
E: wydawnictwo@cprdip.pl

Działalność wydawnicza Centrum:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych