Zbrodnia Katyńska

Jedna z najtragiczniejszych konsekwencji sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. Wokół tej Zbrodni powstało wiele kłamstw i narosło wiele mitów, jednak Polska na drodze walki o prawdę ma już ogromne osiągnięcia. Działania na poziomie państwowym jak i pozarządowym, stanowią przykład dla innych państw borykających się z upamiętnieniem swojej tragicznej przeszłości.

Centrum stara się tworzyć przestrzeń do uczciwego dialogu Polaków i Rosjan. Wymaga on jednak przede wszystkim rzetelnej rozmowy o przeszłości, rozmowy opartej na faktach i wiedzy historycznej, bez której budowanie wspólnej przyszłości jest niemożliwe. Dlatego upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej i rzetelne informowanie na jej temat jest jednym z ważniejszych celów Centrum. 

Od początku swojej działalności zapraszamy do rozmowy na temat Katynia badaczy i polityków, stwarzając przestrzeń do dyskusji podczas międzynarodowych konferencji naukowych. Wiedząc jak ważna jest popularyzacja wiedzy o Zbrodni staramy się dotrzeć z bardziej przystępnym przekazem do szerszych kręgów odbiorców poprzez organizację otwartych debat (więcej o konferencjach i debatach katyńskich).

Prowadzimy badania naukowe mające na celu pełną rekonstrukcję tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Projekt "Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 roku” zakłada zebranie możliwie pełnych informacji dotyczących osób zaginionych na północno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej pomiędzy 17 września 1939 a czerwcem 1940 roku, wobec których zachodzi przypuszczenie, że mogły być ofiarami Zbrodni Katyńskiej (więcej o projekcie).

Wydajemy publikacje naukowe zarówno polskich, jak i rosyjskich badaczy poświęcone kwestii katyńskiej oraz pozycje popularno-naukowe mające przybliżyć kulisy Zbrodni (więcej o publikacjach). 

Zależy nam dotarciu z informacją o Zbrodni Katyńskiej do jak najszerszego grona osób zarówno z Polski, jak i poza jej granicami. Dlatego pracujemy nad interaktywnym, trójjęzycznym portalem KatyńProMemoria, którego celem jest przybliżenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, miejsca spoczynku jeńców z Kozielska. Poprzez ich losy pragniemy pokazać prawdę o Zbrodni Katyńskiej (więcej o portalu).

Mówienie o Katyniu jest także formą upamiętnienia samych ofiar Zbrodni. Centrum poprzez swoje działania stara się ze spiżowego mitu Katynia wydobyć pojedynczego człowieka. Dlatego szczególnie ważna jest kampania społeczna „Niech rozbłyśnie las pamięci”, której inauguracja planowana jest na marzec 2020 roku w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej (więcej szczegółów wkrótce).

#KatynProMemoria #kluczdodialogu #laspamieci

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.