Centrum, realizując ustawowy obowiązek inicjowania i wspierania polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży, ogłosiło na początku 2013 r. drugą edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”.

Konkurs był otwarty dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Adresatem projektów była ucząca się młodzież w wieku 13–26 z Polski i Rosji. Centrum dotowało tylko projekty, w których aktywny udział brało minimum 10, maksimum 20 uczestników z każdego kraju, oraz które przewidywały zorganizowanie dwóch wizyt: młodzieży polskiej w Rosji oraz rosyjskiej w Polsce.

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013 - w liczbach:

 • wpłynęło 86 wniosków (w tym 8 po terminie)
 • opiewających na ponad 8,3 mln zł (w tym wysokość dofinansowania z Centrum ponad 5 240 000)
 • średnia wysokość wnioskowanej dotacji wynosiła blisko 67 200 zł
 • przewidujących udział ponad 2700 uczestników
 • z tego wymogi formalne spełniło 61 wniosków
 • udzielono dofinansowania 26 wnioskom na łączną sumę 1 116 554 złotych (w wysokości od 16 556 do 75 000 złotych)
 • co oznaczało udział w wymianie 700 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów)
 • w tym partnerów rosyjskich z Obwodu Kaliningradzkiego (5 partnerów), Rosji centralnej (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław, Kursk - 5), Petersburga i okolic (10), Syberii (2), Obwodu Archangielskiego (2)

Uczestnicy projektu

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor Centrum udzielił dofinansowania wszystkim 26 wnioskodawcom. Po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych na program wymiany młodzieży z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisja Konkursowa zaproponowała dofinansowanie kolejnych ośmiu projektów na łączną kwotę 408 967,68 zł. Po rezygnacji z realizacji przedsięwzięć przez dwa podmioty Centrum przyznało ostatecznie dofinansowanie 32 wnioskodawcom na łączną sumę 1 452 330,38 zł. W programie wymiany wzięło udział blisko 800 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (i ponad opiekunów). Wszystkie projekty zostały zrealizowane w 2013 r.

Najliczniejszą grupę wśród zwycięskich wnioskodawców stanowiły samorządy – 11 podmiotów, następnie szkoły i stowarzyszenia oraz fundacje – po 9 podmiotów i uczelnie wyższe – 2 podmioty oraz po 1 domu kultury i placówce wychowania pozaszkolnego. Geograficznie najwięcej wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie – po 6 – pochodziło z województw śląskiego i warmińsko-mazurskiego, po 3 z województw dolnośląskiego i łódzkiego, po 2 z małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, po 1 z lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W przypadku partnerów rosyjskich rozkład geograficzny przedstawia się następująco: obwód królewiecki: 9 partnerów, centralna Rosja (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław, Kursk, Riazań) – 8 partnerów, północno-zachodni okręg federalny (Petersburg, Archangielsk, Priozersk, Jareńsk) – 13 partnerów, syberyjski okręg federalny (Krasnojarsk, Nowosybirsk, i Usole Syberyjskie) – 3 partnerów.

Tematy przewodnie w 2013 r.: 

 • „Małe ojczyzny – z kogo jesteśmy dumni? Śladami lokalnych bohaterów”;
 • „Polacy i Rosjanie – portret wzajemny na przykładzie wybranych dzieł literackich”;
 • „Wzajemne inspiracje muzyczne”;
 • „Życie codzienne Polaków i Rosjan”;
 • „Polska i Rosja w fotografii”;
 • „Architektura klasycystyczna w Polsce i Rosji”.

Lista polskich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” w 2013 roku:

 • Gmina Radziechowy-Wieprz
 • Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca, Ruda Śląska
 • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana, Myszków
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Bystrzyca Kłodzka
 • Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin”, Platerów
 • Gmina Sępopol
 • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie/Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Legnica
 • Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk
 • Towarzystwo Muzyczne„Bałałajki”, Łódź
 • Gmina Masłów – Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
 • Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
 • Gmina Miejska Gorlice
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi
 • Powiat braniewski – Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
 • Miasto Poznań – Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Bartoszyce
 • Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Lublin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urząd Miasta Katowice – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, Katowice
 • Powiat Olecki – Zespół Szkół Technicznych w Olecku
 • Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana, Kraków
 • Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży, Opole
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach
 • Gimnazjum nr 19 w Gdańsku
 • Gmina Orneta – Gimnazjum nr 2 w Ornecie
 • Stowarzyszenie „Serduszko dla dzieci”, Warszawa
 • Gimnazjum nr 4 w Tychach
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych