Centrum, realizując ustawowy obowiązek inicjowania i wspierania polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży, ogłosiło na początku 2013 r. drugą edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”.

Konkurs był otwarty dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Adresatem projektów była ucząca się młodzież w wieku 13–26 z Polski i Rosji. Centrum dotowało tylko projekty, w których aktywny udział brało minimum 10, maksimum 20 uczestników z każdego kraju, oraz które przewidywały zorganizowanie dwóch wizyt: młodzieży polskiej w Rosji oraz rosyjskiej w Polsce.

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013 - w liczbach:

 • wpłynęło 86 wniosków (w tym 8 po terminie)
 • opiewających na ponad 8,3 mln zł (w tym wysokość dofinansowania z Centrum ponad 5 240 000)
 • średnia wysokość wnioskowanej dotacji wynosiła blisko 67 200 zł
 • przewidujących udział ponad 2700 uczestników
 • z tego wymogi formalne spełniło 61 wniosków
 • udzielono dofinansowania 26 wnioskom na łączną sumę 1 116 554 złotych (w wysokości od 16 556 do 75 000 złotych)
 • co oznaczało udział w wymianie 700 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów)
 • w tym partnerów rosyjskich z Obwodu Kaliningradzkiego (5 partnerów), Rosji centralnej (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław, Kursk - 5), Petersburga i okolic (10), Syberii (2), Obwodu Archangielskiego (2)

Uczestnicy projektu

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor Centrum udzielił dofinansowania wszystkim 26 wnioskodawcom. Po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych na program wymiany młodzieży z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisja Konkursowa zaproponowała dofinansowanie kolejnych ośmiu projektów na łączną kwotę 408 967,68 zł. Po rezygnacji z realizacji przedsięwzięć przez dwa podmioty Centrum przyznało ostatecznie dofinansowanie 32 wnioskodawcom na łączną sumę 1 452 330,38 zł. W programie wymiany wzięło udział blisko 800 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (i ponad opiekunów). Wszystkie projekty zostały zrealizowane w 2013 r.

Najliczniejszą grupę wśród zwycięskich wnioskodawców stanowiły samorządy – 11 podmiotów, następnie szkoły i stowarzyszenia oraz fundacje – po 9 podmiotów i uczelnie wyższe – 2 podmioty oraz po 1 domu kultury i placówce wychowania pozaszkolnego. Geograficznie najwięcej wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie – po 6 – pochodziło z województw śląskiego i warmińsko-mazurskiego, po 3 z województw dolnośląskiego i łódzkiego, po 2 z małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, po 1 z lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W przypadku partnerów rosyjskich rozkład geograficzny przedstawia się następująco: obwód królewiecki: 9 partnerów, centralna Rosja (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław, Kursk, Riazań) – 8 partnerów, północno-zachodni okręg federalny (Petersburg, Archangielsk, Priozersk, Jareńsk) – 13 partnerów, syberyjski okręg federalny (Krasnojarsk, Nowosybirsk, i Usole Syberyjskie) – 3 partnerów.

Tematy przewodnie w 2013 r.: 

 • „Małe ojczyzny – z kogo jesteśmy dumni? Śladami lokalnych bohaterów”;
 • „Polacy i Rosjanie – portret wzajemny na przykładzie wybranych dzieł literackich”;
 • „Wzajemne inspiracje muzyczne”;
 • „Życie codzienne Polaków i Rosjan”;
 • „Polska i Rosja w fotografii”;
 • „Architektura klasycystyczna w Polsce i Rosji”.

Lista polskich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” w 2013 roku:

 • Gmina Radziechowy-Wieprz
 • Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca, Ruda Śląska
 • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana, Myszków
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Bystrzyca Kłodzka
 • Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin”, Platerów
 • Gmina Sępopol
 • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie/Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Legnica
 • Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk
 • Towarzystwo Muzyczne„Bałałajki”, Łódź
 • Gmina Masłów – Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
 • Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
 • Gmina Miejska Gorlice
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi
 • Powiat braniewski – Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
 • Miasto Poznań – Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Bartoszyce
 • Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Lublin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urząd Miasta Katowice – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, Katowice
 • Powiat Olecki – Zespół Szkół Technicznych w Olecku
 • Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana, Kraków
 • Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży, Opole
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach
 • Gimnazjum nr 19 w Gdańsku
 • Gmina Orneta – Gimnazjum nr 2 w Ornecie
 • Stowarzyszenie „Serduszko dla dzieci”, Warszawa
 • Gimnazjum nr 4 w Tychach
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.