Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018 w liczbach

 • Na konkurs Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018 r. wpłynęło 56 wniosków, w których wnioskodawcy występowali o dofinansowanie swych projektów na łączną sumę 3 965 260,68 zł, co daje średnią kwotę  70 808 zł.
 • Najwyższą wnioskowaną kwotą było 212 734 zł, a najniższą 22 177,20 zł.
 • Przewidywały one wymianę  1733 młodych Polaków i Rosjan wraz z opiekunami
 • Siedem wniosków nie przeszło oceny formalnej, a z 49 skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową postanowiono dofinansować 18 na łączną kwotę: 993 642,28 zł.
 • Najwięcej wniosków napłynęło z tradycyjnie z województwa warmińsko-mazurskiego – 9, tuż za nim było mazowieckie z 7 wnioskami i Wielkopolska z 6, po 5 wniosków otrzymaliśmy z województw śląskiego i dolnośląskiego, po 4 z kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, po trzy z małopolskiego i podlaskiego, po dwa z lubuskiego i opolskiego, a po jednym wniosku z województw: łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego

Ranking tematów:

 1. Największą popularnością cieszył się temat „Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji” – wybrało go aż 30 wnioskodawców
 2. Patriotyzm 100 lat po odzyskaniu niepodległości – w czym wyraża się miłość ojczyzny – 8 wniosków;
 3. Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się dla współczesnego człowieka ostatnim świętym rytuałem – 7 wniosków;
 4. Jestem tym co jem? Bio, eko i organic. Żywność, żywienie a zdrowie – 6 wniosków;  
 5. Zawody przyszłości – człowiek vs. robot? – 3 wnioski i
 6. Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach – 1 wniosek

Rosyjscy partnerzy:

 • Tradycyjnie najwięcej, bo 16 partnerów pochodzi z obwodu kaliningradzkiego, na drugim miejscy również tradycyjnie sytuuje się Petersburg i obwód leningradzki – 15 podmiotów, na trzecim miejscu znajduje się Moskwa i obwód moskiewski – 8 podmiotów. Po 2 partnerów pochodzi z Irkucka i Jarosławia, a po jednym podmiocie z takich miast jak: Krasnodar, Jekaterinburg, Biełgorod, Niżny Nowgorod, Wielkijij Nowgorod, Ufa, Tiumeń, Tomsk, Omsk, Samara i Rostów nad Donem

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie:

 1. Stowarzyszenie IKE – 50 000
 2. Gmina Strzelno – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie - 34 350
 3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  Beskidy - 70 000
 4. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach „Bliżej Dziecka” -  70 000
 5. UKS „Okej” w Lublinie – 53 895,38
 6. Powiat Grodziski - Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – 57 000
 7. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - 80 000
 8. Miasto Wejherowo – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 40 000
 9. Miasto Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. P. Szembeka – 22 177,20
 10. UKS „Talent” Olsztyn - Miasto Olsztyn - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków – 54 000
 11. Gmina Rozdrażew – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie  – 67 700
 12. Miasto Poznań – Szkoła Podstawowa nr 10 im.  A. Fiedlera w Poznaniu – 60 000
 13. Gmina Młynary – Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Młynarach – 28 958
 14.  Miasto Poznań – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu – 60 000
 15. Piastun - Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 64 000
 16. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do Celu” – 71 000
 17. Gmina Psary – Szkoła Podstawowa im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach –  54 561,70
 18. Stowarzyszenie Youth Human Impact – 56 000

 Znajdziecie nas również na Facebeook'u:

 https://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy/

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.