W pilotażowej edycji konkursu w 2012 r. udzielono dotacji 17 wnioskodawcom na łączną kwotę 888 000 złotych.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, realizując ustawowy obowiązek inicjowania i wspierania polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży, uruchomiło 25 stycznia 2012 r. pilotażowy konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”.

Uczestnicy projektu

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012 w liczbach:

 • wpłynęło ogółem 75 wniosków, z których wymogi formalne spełniło 65 (cztery dotarły po terminie składania wniosków, a sześć nie spełniło kryteriów formalnych).
 • łącznie aplikowano o środki w wysokości około 5 milionów złotych, a wszystkie zgłoszone projekty obejmowały wymianę blisko 2000 uczestników z Polski i Rosji.
 • Komisja Konkursowa zaproponowała dofinansowanie 20 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 030 000 złotych.
 • ostatecznie dofinansowano 18 wnioskodawców na łączną sumę 900 000 złotych (poszczególnym wnioskodawcom przyznano dofinansowanie w wysokości od 12 000 do 75 000 złotych). 

Podpisano umowy z 17 podmiotami (jeden zrezygnował z powodu wycofania się rosyjskiego partnera). Najliczniejszą grupę wśród zwycięskich wnioskodawców stanowiły szkoły i stowarzyszenia – po 6 podmiotów, następnie uczelnie wyższe – 4 podmioty oraz 1 fundacja. Geograficznie położenie partnerów rosyjskich przedstawia się następująco: Obwód Kaliningradzki: 5 partnerów, centralna Rosja (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław) – 5 partnerów, Petersburg – 4 partnerów, Karelia – 1 partner, Kraj Krasnojarski – 1 partner, Obwód Archangielski – 1 partner. Realizacja wszystkich projektów nagrodzonych w Konkursie pozwoliła na wymianę 572 dzieci i młodzieży z opiekunami. 

 • Wszystkie projekty wymiany zostały zrealizowane w przewidzianym terminie. 

Tematy przewodnie w 2012 r.: 

 • Europa Napoleona w oczach Polaków i Rosjan
 • Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, odkrywcy, budowniczowie, żołnierze, twórcy, emigranci
 • Europa w literaturze polskiej i rosyjskiej
 • Architektura w Polsce i Rosji w drugiej połowie XIX w. – inspiracje, wpływy, oddziaływania, podobieństwa i różnice
 • Transgraniczne szlaki historyczne i kulturalne w strefie małego ruchu granicznego – konkurs na projekty wspólnie opracowanych szlaków.

Wykaz uczestników „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” w 2014 roku (lista polskich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie i ich rosyjskich partnerów):

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku / Moskiewski Uniwersytet im. S. Witte, Włodzimierski Instytut Biznesu,Moskiewski Instytut Energetyczny     
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce/ Średnia Szkoła Ogólnokształcąca w Donskoje              
 • Uniwersytet Wrocławski/ Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta w Kaliningradzie             
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu/ Zespół Szkół nr 1441 w Moskwie
 • Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży/ Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu 
 • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im R. Schumana w Myszkowie/ Szkoła nr 594 w Petersburgu      
 • Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie/ Rosyjski Związek Młodzieży            
 • Stowarzyszenie „Sztuka i Środowisko” w Olsztynie / Technikum Artystyczno-Przemysłowe w Kaliningradzie   
 • VI LO im. S. Czarnieckiego w Szczecinie/Szkoła nr 216 w Petersburgu   
 • Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu/ Szkoła Korpusu Kadetów w Smoleńsku              
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Państwowy Uniwersytet w Pietrozawodsku
 • Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca/ Krasnojarska Regionalna Organizacja Młodzieżowa
 • Projekt Tarnów/ Administracja Miasta Kotłas, Polonia Kotłasu, Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Kotłasie            
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie/ Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Petersburgu, Państwowy Uniwersytet Komunikacyjny w Petersburgu 
 • Zespół Szkół w Opalenicy/ Gimnazjum nr 40 w Kaliningradzie  
 • Fundacja Instytut Artes Liberales”/ Centrum Badań Społeczno-Politycznych „Russkaja Bałtika”, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie
 • Stowarzyszenie Teatralna Chata/ Studio Teatralne M-art. Teatr Dożdiej            

Dodatkowo w grudniu 2012 r. w Warszawie odbyły się trzydniowe  Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży, w których wzięło  blisko 100 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów), dla których przygotowano specjalny program obejmujący m.in.  szereg gier i zabaw integracyjnych oraz miejską grę uliczną na terenie Warszawy. Koordynatorzy projektów zrealizowanych w ramach Konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012” spotkali się na specjalnym zebraniu z pracownikami CPRDiP celem przedyskutowania założeń samego konkursu, jak i problemów związanych z praktyczną realizacją wymiany młodzieży.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.