Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014 - w liczbach:

 • Na konkurs wpłynęło ogółem 95 wniosków – z tego 3 wpłynęły po terminie.
 • Na pierwszym etapie rozpatrywania wniosków pracownik Centrum dokonał weryfikacji 92 wniosków pod względem wymogów formalnych.
 • Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości 7 169 317,64 zł (średnio zatem 77 927,35 zł na jeden projekt)
 • Zakładali wymianę 2518 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów).

Uczestnicy projektu

Z powodów wad formalnych pozostawiono bez rozpoznania 15 wniosków. Pozostałe 77 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu 7 kwietnia 2014 r. na rekomendowała do dofinansowania 32 przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 673 248,64 złotych (w wysokości od 31 347,50 do 70 000 złotych). 

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor Centrum udzielił dofinansowania 6 wnioskodawcom na łączną sumę 306 347,50 złotych, co pozwoliło zrealizować projekty przewidujące udział w wymianie 194 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów).

 • Dzięki dodatkowym środkom uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się ostatecznie dofinansować łącznie 21 projektów na łączną kwotę 1 148 853,40 złotych.
 • Pozwoliło to na uczestnictwo w wymianie 299 młodych Polaków wraz z 66 opiekunami oraz 297 młodych Rosjan wraz z 60 opiekunami (razem 722 osoby).

Tematy przewodnie w 2014 r.: 

 • „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”;
 • „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”;
 • „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu zimnej wojny”;
 • „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja”;
 • „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”;
 • „Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”.

Wykaz uczestników „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” w 2014 roku (lista polskich podmiotów i ich rosyjskich partnerów):

 • Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego w Garwolinie / Liceum Dierżawińskie w Pietrozawodzku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy / Technikum Rolnicze w Miczurinskoje
 • Towarzystwo Miłośników Starożytności Wrocław / Sankt Petersburski Uniwersytet Państwowy
 • Gimnazjum nr 19 w Gdańsku / Szkoła nr 1 w Swietłogorsku
 • Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Psarach / Szkoła-internat dla dzieci niewidomych i niedowidzących nr 1 im. Grota w Petersburgu
 • Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku / Gimnazjum nr 40 w Kaliningradzie
 • Gmina Bartoszyce / Szkoła Średnia nr 2 w Kaliningradzie i Szkoła w Pieriesławskoje
 • Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu / Korpus Kadecki im. Feldmarszałka Kutuzowa w Smoleńsku
 • Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie / Państwowa Zawodowa Szkoła Średnia w Swietłym
 • Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa w Chełmnie / Kaliningradzka Społeczna Regionalna Organizacja Dzieci i Młodzieży „Artbiuro 39”
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Terenowy w Słupsku / Młodzieżowy Teatr Panowa w Archangielsku
 • Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejscа Ruda Śląska / Krasnojarska Pozarządowa Regionalna Organizacja Młodzieżowa INTERRA
 • Powiat Bełchatowski / Średnia Szkoła Ogólnokształcąca nr 7 w Kaliningradzie
 • Piastun – Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży Opole / Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży„Inicjatywa”w Ełku / Szkoła Przyszłości w Bolszom Isakowie
 • Gimnazjum nr 4 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tychach / Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca z internatem dla osób niewidomych nr 1 w Moskwie
 • Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej / Technikum Technologiczne w Ka- liningradzie
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Instytut im. Surikowa w Moskwie
 • Miasto Gorlice / Artystyczna Szkoła dla Dzieci im. D. Bortniańskiego w Petersburgu
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy w Brzuśniku / Gimnazjum nr 2 w Nowosybirsku
 • Uniwersytet Wrocławski / Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych