Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019 w liczbach.

Na konkurs Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019 r. wpłynęły 54 wnioski, w tym jeden już po terminie ich przyjmowania.  Wnioskodawcy występowali o dofinansowanie swych projektów na łączną sumę 3 714 062,01 zł, co daje średnią kwotę  68 779 zł. Najwyższą wnioskowaną kwotą było 119 229,64 zł, a najniższą 18 000 zł. Przewidywały one wymianę  1572 młodych Polaków i Rosjan wraz z opiekunami.

Rankingi tematów:

 • „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację.” – 20 wniosków
 •  „80. rocznica wybuchu II wojny światowej - czy potrafimy wyciągać wnioski z tragicznej przeszłości?” – 12 wniosków
 • „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?” – 10 wniosków „Media we współczesnym świecie - czwarta władza relacjonuje, interpretuje, kreuje rzeczywistość?” – 8 wniosków
 • „Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach” – 4 wnioski

Najwięcej wniosków napłynęło z województwa wielkopolskiego – 8, tuż za nim były warmińsko-mazurskie oraz pomorskie z 7 wnioskami oraz województwa mazowieckie, śląskie i kujawsko-pomorskie z 6, 4 wnioski otrzymaliśmy z województwa dolnośląskiego, po 2 z małopolskiego, lubelskiego i opolskiego, a po jednym wniosku z województw: łódzkiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Z kolei jeżeli chodzi o rosyjskich partnerów wnioskodawców, to tradycyjnie najwięcej, bo 17 pochodzi z obwodu kaliningradzkiego, na drugim miejscy również tradycyjnie sytuuje się Petersburg i obwód leningradzki – 12 podmiotów, na trzecim miejscu znajduje się Moskwa i obwód moskiewski – 8 podmiotów. Po 2 partnerów pochodzi z Omska, Wołgogradu i Jarosławia, a po jednym podmiocie z takich miast jak: Krasnodar, Wielikij Nowgorod, Ufa, Tiumeń, Samara, Tiumeń, Czita, Nowosybirsk, Briańsk, Kazań, Archangielsk i Władykaukaz.

Trzy wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, a z 50 skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową, na jej posiedzeniu w dniu 16 kwietnia zarekomendowano do dofinansowania 28 projektów. Ostatecznie, na mocy rozstrzygnięć Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia postanowiono dofinansować 22 przedsięwzięcia na łączną kwotę: 1 219 116,72 zł.

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie:

 1. Gmina Latowicz - 53 838,72 zł
 2.  Gmina Strzelno – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie - 34 665,00 zł
 3. Gmina Rozdrażew – Zespół Szkół Publicznych w  Rozdrażewie   - 64 400,00 zł
 4.  Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  - 45 420 zł
 5. Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa  - 75 000 zł
 6. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy - 70 000 zł
 7. Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej             - 48 745,00 zł
 8. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  - 62 000 zł
 9. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Uskrzydlamy”  - 73 000 zł
 10. Gmina Legnica – VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy  - 67 000 zł
 11. Powiat Grodziski - Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim  -  58 000 zł
 12. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu - 18 000 zł
 13. Gmina Orzysz            - 40 000,00 zł
 14. Powiat Wrocławski – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce  -  53 000,00 zł
 15. Gmina Miejska Tychy – Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego - 65 000,00 zł
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych ”Razem do celu” - 73 000,00 zł
 17. Stowarzyszenie „Razem dla Dwójki”  -  55 000 zł
 18. Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży  -  65 000 zł
 19. Stowarzyszenie IKE -  50 000 zł
 20. Gmina Miejska Poznań – XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich -  60 000 zł
 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  w Lisewie -  43 048 zł
 22. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie    -  45 000 zł

 Znajdziecie nas również na Facebeook'u:

 https://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych