W ramach "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016" Stowarzyszenie IKE zrealizowało projekt pn. "Kluby Sportowych Wolontariuszy Polska-Rosja 2016"

Pierwsza część wymiany odbyła się w Miłakowie, gdzie 40 uczestników z kaliningradzkich szkół i miłakowskiego gimnazjum oraz 10 nauczycieli z obydwu krajów wzięło udział w młodzieżowym letnim kampusie.

Projekt "Kluby Sportowych Wolontariuszy Polska –Rosja 2016" wykorzystuje sport i jego różnorodność, również w działaniach na rzecz kształtowania umiejętności przywódczych, aktywnych postaw obywatelskich oraz świadomości współpracy w grupie. W ramach projektu prowadzone było wakacyjne szkolenie młodych liderów sportu w oparciu o bazę Zespołu Szkolnego w Miłakowie oraz dostępności odpowiedniej kadry. Projekt wyposażył młodych ludzi w narzędzia rozwoju umiejętności oraz kompetencji międzykulturowych, a także przygotowywał do innych działań społecznych skierowanych do lokalnych społeczności.

Podczas tygodniowego kampusu młodzież miała zapewniony atrakcyjny program oraz liczne wycieczki w regionie. Zakończenie pierwszego etapu projektu odbyło się przy grillu w gospodarstwie agroturystycznym państwa Dorożków.

Podczas drugiej części wymiany trzydziestoosobowa grupa młodzieży i nauczycieli  z miłakowskiego gimnazjum brała udział w wizycie w obwodzie kaliningradzkim. Głównym celem wizyty było zorganizowanie przez międzynarodowy zespół wolontariuszy festiwalu sportowego dla dzieci z przedszkola. Działanie to było zaplanowane podczas czerwcowej wizyty uczniów z Rosji w Miłakowie. Festiwal  odbył się w szkole nr 73 w Kaliningradzie dla 80 przedszkolaków. Po zakończeniu festiwalu  każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal oraz upominki.  Podczas pobytu grupa zakwaterowana w hotelu  położonym nad morzem miasteczku Swietłogorsk. Każdego dnia gospodarze zapewniali atrakcyjny  program podczas, którego organizowano wycieczki do muzeów przyrody, sztuki, oceanarium.Uczniowie brali udział również w bardzo ciekawych warsztatach malarskich i tanecznych. Cele projektu dotyczyły także edukacji globalnej i ekologicznej w ramach, której wolontariusze z Miłakowa i Kaliningradu porządkowali nadbrzeże w rezerwacie przyrody „Tańczący las” na mierzei Kurońskiej. W ostatnim dniu projektu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty lidera Programu Dreams and Teams.

Projekt finansowany jest przez Stowarzyszenie IKE z funduszy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we współpracy z Urzędem Gminy w Miłakowie.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.