Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca zorganizowało w sierpniu pierwszą część Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży.

Podczas projektu uczestnicy odwiedzili Kraj Krasnojarski, poznali swoich rówieśników z kraju partnerskiego, zbadali przestrzeń miejską, wzięli udział w stażach w organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz zmian urbanistycznych i aktywizacji społeczności lokalnej, wspólnie opracowali „przepisy na dobre miasto”, uczestniczyli w treningach edukacyjno-kulturalnych oraz zdobyli wiedzę z zakresu kultury i języka Polski i Rosji.  

Koncepcja obu części planowanej wymiany młodzieży polega na przeprowadzeniu przez jej uczestników w ciągu 4-5 dni obserwacji w organizacjach i stowarzyszeniach biorących czynny udział w kształtowaniu przestrzeni miejskiej oraz aktywizacji społeczności lokalnej w Krasnojarsku i Rudzie Śląskiej, wzbogaconych o spotkania z ekspertami i własne przemyślenia. Po analizie zebranych danych młodzież zastanowi się nad stworzeniem wizji ulepszenia miasta i w ciągu 2-3 dni samodzielnie opracuje „przepisy na dobre miasto”, a następnie – wykorzystując technikę sitodruku – stworzy książkę rad ulepszających miasto i zaprezentuje ją szerszej publiczności podczas wydarzenia finałowego w obu miastach. Za każdym razem uczestnicy będą mieli okazję poznać społeczność lokalną oraz dowiedzieć się o jej udziale w życiu miasta, poznać „graczy” zmian miejskich na różnych płaszczyznach (struktury samorządów, miejski aktywizm, działania NGO), wypracować własne wizje rozwoju rodzimych miejsc i wymienić się doświadczeniami w zakresie kreatywnego rozwoju miast. Swoją działalnością uczestnicy przyczynią się również do popularyzacji partycypatyhnego podejścia w wypracowywaniu pomysłów na rozwój przestrzeni miejskiej.

Program kulturalny w Krasnojarsku wzbogacony był o spotkania z Polonią z Krasnojarska oraz zwiedzanie szczególnie ważnych miejsc związanych z kulturą regionalną i jej twórcami (np. Wiktorem Astafjewem) Odbył się również coroczny rajd pieszy po rezerwacie przyrodniczym „Stołby”, wizyta w rosyjskiej bani, zwiedzanie muzeów krajoznawczych regionu oraz wieczory tematyczne (warsztaty malarstwa w celu tworzenia koszulek z własnymi napisami oraz pocztówek według swoich pomysłów, konkurs „Jaka to melodia?”, wieczór polskich i rosyjskich tańców itd.).

Po stronie polskiej także przewidziano interesujący program kulturalny obejmujący zwiedzanie Krakowa, Katowic i Rudy Śląskiej, wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce, akcję sadzenia drzew i przygotowanie wspólnego muralu graffiti, wieczór kuchni śląskiej, polsko-rosyjski koncert poezji śpiewanej oraz wieczór w strefie sportu i rekreacji Aquadromu w Rudzie Śląskiej.

 Źródło: poznajsasiada.com/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.