W drugiej połowie września Gimnazjum nr 4 w Tychach gościło  10-osobową grupę uczniów wraz z ich opiekunami z Ogólnokształcącej Szkoły nr 1 z Internatem dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Moskwie. Razem z gośćmi z Rosji polska młodzież realizowała projekt „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Zabawmy się w futurologa. Miasto i dom przyszłości – nasze wizje”.

Poniżej przedstawiamy relację p. Mirosławy Gawlik, p. Doroty Liebner, p. Katarzyny Jezierskiej - organizatorek wymiany.

Naszych gości odebraliśmy z lotniska Chopina w Warszawie we wtorek 20 września. Wieczorem wszyscy razem wzięliśmy udział w warsztatach integracyjnych, które przygotowała dla nas pani Ilona Opaszowska. Warsztaty przeprowadzone z użyciem gongów, mis i innych przedmiotów grających pozwoliły na poznanie się uczniów z Polski i Rosji oraz na odprężenie się po długiej podróży.

W środę rano odbyły się warsztaty poświęcone różnym wizjom domów przyszłości. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy polsko-rosyjskie i pracowali nad następującymi tematami: „Domami inspirowanymi naturą czyli jak to robią zwierzęta i rośliny? np. domy w kształcie muszli, jestem ślimakiem czyli dom przenośny, domy hydrofobowe czyli dlaczego lotos pozostaje zawsze suchy, dachy domów inspirowane pajęczą siecią, podpatrujemy termity, czyli jak powinna prawidłowo wyglądać wentylacja domu i utrzymywanie w niej stałej temperatury, jak gromadzić wodę w domach czyli fundamenty domów przypinające korzenie niektórych drzew, które gromadzą wodę deszczową, domy wykorzystujące głazy narzutowe itp”, „W jaki sposób sprawić, aby stare nieużyteczne budynki zyskały nową funkcjonalność i zadowoliły ludzi przyszłości np. adaptacja starych budowli sakralnych, wież ciśnień, kopalni, zakładów pracy”, „Domami inspirowanymi kosmicznymi technologiami np. toaleta badająca skład moczu, lodówka zamawiająca jogurt, roboty przygotowujące posiłek, wykorzystując kuchnię molekularną, dom rozpoznający właściciela, smartfon wyłączający żelazko, kuchenkę, roboty obsługujące dom itp., „Domami inspirowanymi naszymi zainteresowaniami i marzeniami np. dom w formie skateparku, dom zjeżdżalnia (bez schodów), dom inspirowany filmem Flinstonowie, dom transparentny ze szkła, najcieńsze domy, które można wybudować w każdej wolnej przestrzeni pomiędzy istniejącymi już budynkami itp. Po warsztatach i dyskusji nad projektami domów przyszłości pojechaliśmy na wycieczkę do Browaru Obywatelskiego w Tychach, aby zobaczyć jak odrestaurowany browar może służyć ludziom, a następnie zwiedzaliśmy Muzeum Śląskie w Katowicach, które powstało na miejscu starej nieczynnej kopalni węgla kamiennego. Po kolacji konstruowaliśmy roboty, które mogą usprawnić życie w domach i miastach przyszłości (warsztaty przygotowała firma „Roboty i spółka”).

Czwartek rozpoczęliśmy w szkole od udziału w warsztatach „Spaghetti z herbaty i gorące galaretki czyli jak będziemy gotować w kuchni przyszłości”. Był to wspaniały pokaz kuchni molekularnej, którą mogliśmy również skosztować. Następnie chcieliśmy przekonać naszych gości o tym, że nasze miasto jest już Smart City – miastem przyszłości dostosowanym do oczekiwań i potrzeb mieszkańców. W tym celu odwiedziliśmy nową szkołę w Tychach-Urbanowicach, nowoczesną Mediatekę, składowisko odpadów oraz nowoczesne nadbrzeże Jeziora Paprocańskiego. Naszych gości upewnił w tym także wykład przewodniczącego Rady Miasta Tychy – pana Macieja Gramatyki, który opowiedział o innych współczesnych przedsięwzięciach zastosowanych w naszym mieście m. in.: modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w Tychach, wdrożeniu Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem, wprowadzeniu systemu "Park&Ride", czyli "Parkuj i Jedź", uruchomieniu licznych punktów hotspot, wprowadzeniu po raz drugi Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy. Po kolacji wzięliśmy udział w warsztatach „W domu i mieście przyszłości nic nie może się zmarnować – tworzenie dóbr codziennego użytku z materiałów poddanych recyklingowi”.

Cały piątek spędziliśmy w Warszawie. Naszą wizytę w stolicy rozpoczęliśmy od pobytu w Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki w nowoczesnym mieście przyszłości, które promuje i popularyzuje komunikację naukową. Zwiedzaliśmy m. in. wystawy stałe: Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, Bzzz, Strefa Światła, Re: generacja, Teatr Robotyczny oraz Planetarium. Następnie objechaliśmy Warszawę pod kątem arcyciekawych miejsc pod względem architektonicznych, odjazd był próbą odpowiedzi jakie trendy w architekturze będą dominowały i przewodziły w miastach przyszłości.

W sobotę odwieźliśmy naszych gości do Warszawy, ponieważ ich wizyta w Polsce dobiegła końca. Zdążyliśmy jednak zwiedzić Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście oraz plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także zrobić zakupy w Złotych Tarasach.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych