Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku i 225 Liceum w Sankt Petersburgu we współpracy z Europejską Fundacją Edukacji i Rozwoju zrealizowały projekt „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016” między rówieśnikami obu szkół, którego głównym celem było pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i Rosji oraz malarstwa historycznego obu narodów, będących źródłem budowania tożsamości narodowej.

Integralną częścią wiodącego tematu projektu były elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów, mające na celu stworzenie możliwości zacieśnienia i pogłębiania wzajemnych kontaktów między młodzieżą obydwu państw, odkrywania przez uczestników projektu wspólnych cech, ale także akceptacja dla różnic, przezwyciężanie stereotypów, barier i uprzedzeń. Udział w projekcie sprzyjał dialogowi międzykulturowemu, a także promocji szkoły i miasta.

Wszystkie działania w projekcie skierowane były na poznanie historii z wykorzystaniem obrazów malarzy danego kraju. Przeszłość obu krajów pokazana w malarstwie jest bardzo bogata, przedstawia wydarzenia i relacje międzyludzkie z punktu widzenia danego artysty. Praca nad obrazem historycznym jest więc bardzo wymagająca i, oprócz mistrzostwa warsztatu, niezbędna jest szeroka wiedza w najróżniejszych dziedzinach. Z obrazów można dowiedzieć się, np. jak wyglądała w przeszłości dana miejscowość, jakie stroje obowiązywały oraz poznać zmiany, które zaszły z biegiem lat w architekturze i krajobrazie. Obraz odtwarza wydarzenie historyczne, ale nie do końca pokazuje prawdziwe emocje przedstawionych postaci.

W projekcie EFER uczestnicy wymiany stali się “twórcami” obrazu, co przyczyniło się do aktywizacji kulturalnej młodzież, rozwinęły jej wyobraźnię, pomysłowość oraz możliwości artystyczne. Młodzież za pomocą technik komputerowych (zamiast pędzla malarza) “ożywiała” postać z obrazu mistrza. Okiem historyka wniknęła w sytuację z przeszłości przedstawioną na obrazie, zgłębiła wiedzę o danym wydarzeniu, poznała postacie historyczne na nim uwiecznione, ubiory, przedmioty, budowle i stworzyła symulacje dialogów, gestów czy emocji, zaprojektowała kostiumy i rekwizyty oraz scenografię Na zajęciach komputerowych przygotowała współczesny przewodnik multimedialny po wybranym obrazie.

Źródło: http://zszpultusk.edu.pl/, http://efer.org.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.