VI Otwarty konkurs w liczbach:

 • Na „VI Otwarty Konkurs” wpłynęły 62 wnioski - z tego 2 po terminie.
 • Wnioskodawcy ubiegali się w nich o dofinansowanie w łącznej wysokości  1 684 872,00  zł.
 • Z powodów błędów formalnych pozostawiono bez rozpoznania 2 wnioski
 • Pozostałe 56 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r.  rekomendowała do dofinansowania 25 projektów na łączną kwotę 315 750,00 zł. Wszystkie rekomendowane projekty uzyskały akceptację dyrektora CPRDiP.

W wyniku postępowania konkursowego dofinansowanie uzyskały następujące podmioty:

 1. Fundacja Joachima Lelewela – Projekt edukacyjny „Upamiętnienie obrony Kresów Wschodnich przed Sowietami we wrześniu 1939”
 2. Stowarzyszenie gmin  „Polskie zamki gotyckie” - Gra turystyczna  „Na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski i obwodu Kaliningradzkiego”
 3. Instytut Tolerancji Łódź  - Konferencja „Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej”
 4. Kama Kuik – „Kreska, plama, kolor i pióro” - warsztaty i konkurs plastyczny  dla dzieci i młodzieży polonijnej
 5. Fundacja Pieśniarze - Festiwal pieśni Włodzimierza Wysockiego „Wołodia pod Strzelińcem”
 6. Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo -  „Dialog i Porozumienie Kultur w Lisewie”  
 7. Przedszkole Miejskie Nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku - Polsko-rosyjski przedszkolny klub tańca
 8. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych - Cykl debat i wykładów „Nowa narracja – edycja II”
 9. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupsku - Warsztaty rosyjskiego teatru lalkowego
 10. Stowarzyszenie OrthNet  - „Światłości cicha - całonocne czuwanie S. Rachmaninowa”
 11. Fundacja Nośna – „Artist Talk” - otwarte spotkanie z rosyjskim artystą Dawidem Ter Oganianem (współczesne sztuki wizualne)
 12. Fundacja Kultura Nie Boli – „Big Book Festival”
 13. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie – „Panorama Rosji”
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn - Konferencja naukowa „25 lat polsko-rosyjskiego traktatu przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy – próba bilansu ćwierćwiecza relacji polsko-rosyjskich”
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS - Matrioszkę malujemy, tańczymy, śpiewamy – rosyjską duszę mamy (integrujące zajęcia artystyczne dla niepełnosprawnych intelektualnie)
 16. Fundacja Wspieram - Festiwal Polskich Filmów w Rosji „Wisła”
 17. Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód – Oddział Wielkopolski   - Sesja naukowo-dyskusyjna „Współczesna recepcja rewolucji 1917 roku”
 18. Instytut Studiów Politycznych PAN – „Ochrona kultury mniejszości językowych /etnicznych” (warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych  z Kaukazu Północnego i pracowników naukowych zajmujących się tymi kwestiami w Polsce)
 19. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – „Oni. Migranci w Rosji w obiektywie niezależnych reporterów rosyjskich”  (wystawa i debata)
 20. Uniwersytet Warszawski – Biblioteka Uniwersytecka – „Polskie i rosyjskie dziedzictwo kulturowe w zbiorach bibliotecznych cz.2”
 21. Stowarzyszenie TŁOKA - Cykl wydarzeń upamiętniających męczeństwo Polaków skazywanych przez Niemców na śmierć za pomoc zbiegłym z obozów niemieckich żołnierzom Armii Czerwonej
 22. Stowarzyszenie F jak wszyscy – „Moskiewskie CHOR EXPO i jego muzyczne efekty”
 23. Fundacja Wspólna Europa – „Dziennikarstwo w czasach dezinformacji. Jak pisać o Polsce w Rosji i Rosji w Polsce”
 24. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego - PO-Rozmawiajmy. Seminarium dla nauczycieli z Polski i Rosji
 25. Fundacja Ari Ari - Wędrowna wystawa „Muzealia rosyjskie”

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.