W 2013 roku uruchomiliśmy drugą edycję Otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. 

Otwarty konkurs 2013 w liczbach:

 • Na konkurs wpłynęło 37 wniosków, których autorzy aplikowali ogółem o 1 576 800 zł. Wymogi formalne spełniło 17 wniosków, które zostały skierowane do rozpatrzenia przez pięcioosobową Komisję Konkursową
 • Członkowie Komisji Konkursowej na podstawie oceny merytorycznej wniosków podczas posiedzenia 29 kwietnia zaproponowali dofinansowanie 12 przedsięwzięć na łączną kwotę 217 586,72 złotych (poszczególnym wnioskodawcom przyznano dofinansowanie w wysokości od 2 000 do 36 000 złotych)
 • Umowy zawarto z 11 wnioskodawcami na łączną sumę 203 586,72 złotych. Jeden z wnioskodawców zrezygnował z realizacji przedsięwzięcia ze względu na mniejsze niż wnioskował dofinansowanie.
 • Wszystkie przedsięwzięcia zostały przeprowadzone do końca 2013 r.

Projekty dofinansowane przez Centrum w ramach Otwartego konkursu w 2013 i ich wnioskodawcy:

 • Pasmo rosyjskie w ramach 3 Festiwalu Literackiego im. Cz. Miłosza – Krakowskie Biuro Festiwalowe.
 • Polsko-Rosyjskie Warsztaty "Tożsamość i porozumienie" – Fundacja Instytut Polsko- Rosyjski we Wrocławiu.
 • Cykl spotkań „Polsko-rosyjski okrągły stół politologów” – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych w Warszawie.
 • "20 lat po" – Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy.
 • Program aktywizacji seniorów w obwodzie królewieckim – Towarzystwo Edukacyjne Zadanie 7 Drugi Otwarty Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko- Rosyjskich „Wiedza Powszechna” w Gdańsku.
 • Polsko-rosyjskie warsztaty teatralne – Słupski Ośrodek Kultury.
 • III Konkurs Piosenki Rosyjskiej w Gimnazjum nr 50 w Poznaniu – Iwona Połczyńska- Rolek.
 • Rosyjska wkładka tematyczna do "Tygodnika Powszechnego" – Fundacja im. S. Batorego.
 • Analiza małego ruchu granicznego z obwodem królewieckim – Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • Wieczór rosyjski w Katowicach – Projekt Śląsk.
 • Warsztaty muzyki tradycyjnej – Stowarzyszenie Panorama Kultur z Wojsławic.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.