W 2014 roku Centrum rozstrzygnęło trzecią edycję Otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Otwarty konkurs 2014 w liczbach:

 • Na konkurs wpłynęło łącznie 45 wniosków, z czego 13 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.
 • Spośród 32 wniosków skierowanych do rozpatrzenia Komisja Konkursowa na posiedzeniu 16 kwietnia 2014 r. zdecydowała o dofinansowaniu 11 projektów na łączną kwotę 203 000 tys. złotych

Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

 • Fundacja Pieśniarze - Festiwal im. Włodzimierza Wysockiego „Wołodia pod Szczelińcem”
 • Fundacja im. Stefana Batorego - Wojny kulturowe. Publiczna debata
  i spotkanie Klubu PL-RU
 • Gmina Sępopol - „Polsko-Rosyjskie Dni Rodziny”
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie - Międzynarodowy Festiwal Literacki Sopot - blok rosyjski
 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie - Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Narody i stereotypy 25 lat później…”
 • Słupski Ośrodek Kultury - Cykl spotkań „Wzajemne fascynacje polsko-rosyjskie”
 • Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” - Elektroniczny katalog produktów turystycznych pt. „Podróże po dawnych Prusach Wschodnich”
 • Stowarzyszenie Panorama Kultur - Wydanie albumu CD „Warszawa Wschodnia – Podserednieje”
 • Teatr Współczesny we Wrocławiu - Wyjazd studyjny do Petersburga realizatorów przedstawienia o Grigoriju Perelmanie służący zebraniu materiałów do scenariusza i do przyszłej jego realizacji na scenie WTW
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie - Debata „Polityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci - polski i rosyjski punkt widzenia”
 • Urząd Gminy Giżycko - Międzynarodowe spotkanie młodzieży „Twierdza Pokoju” w 100. rocznicę 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.