Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej - kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)

Instytut Tolerancji wraz ze Stowarzyszeniem Mosty Europy oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi zapraszają 14 września do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana na konferencję oraz debatę publiczną "Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej - kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)".

Organizatorzy zapraszają łodzian do udziału w dyskusji o szczególnych, historycznych doświadczeniach miast partnerskich Łodzi i rosyjskiego Iwanowa. Traumatyczny nierzadko wymiar tych doświadczeń projektuje wspólnotę rosyjskich i polskich ofiar reżimu opartego na totalitarnych ideach. Ten właśnie rodzaj wspólnoty może dzisiaj najbardziej służyć trudnemu polsko-rosyjskiemu dialogowi podkreślają organizatorzy.

Wśród poruszanych tematów nie zabraknie nawiązań do wypowiedzi publicznych współczesnych polityków. Jedno z wystąpień będzie miało formę analizy porównawczej znaczenia słowa „komunista" w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina. Uczestnicy konferencji wysłuchają też wystąpienia na temat architektury socrealistycznej Łodzi, przemian lat 90. XX w. w twórczości Kira Bułyczowa i Andrzeja Sapkowskiego czy transformacji postkomunistycznych w publicznej przestrzeni Legnicy.

Udział w konferencji potwierdzili prelegenci z Polski: Wiesław Romanowski (Warszawa, Mosty Europy) Dorota Utracka (AHE), Jan Ratuszniak (AHE), Magdalena Lachowicz (UAM), Violetta Wiernicka (Mosty Europy), Aleksandra Sumorok (ASP), Jan Morawicki (UŁ) oraz Elżbieta Kapral (UŁ). Wśród gości zagranicznych znajdą się: Mikhail Timofeev (Uniwersytet w Iwanowie), Denis Dokuchaev (Uniwersytet w Iwanowie), Alexander Markov (RGGU, Moskwa), Alexander Feduta (Mińsk). Debatę publiczną, która rozpocznie się o g. 17.00, poprowadzą: prof. Roman Backer (UMK) oraz prof. Evgeni Gontmakher (Moskwa, Komitet Inicjatyw Obywatelskich), a także prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski (UŁ) oraz Irina Varskaya (redaktor naczelna czasopisma „Gefter”).

Program

data: 14 września 2017 r.
miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź

10.00 – Przywitanie uczestników.

10.10 – Andrzej de Lazari (Łódź, Mosty Europy) - Reżim komunistyczny we współczesnej polskiej i rosyjskiej karykaturze.

10.30 – Wiesław Romanowski (Warszawa, Mosty Europy) - Pola semantyczne rzeczownika" komunista" w wypowiedziach publicznych Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina.

Analiza porównawcza.

10.50 – Mikhail Timofeev (Uniwersytet w Iwanowie) – Specyfika desowietyzacji Iwanowa jako ojczyzny pierwszej Rady (1991-2016).

11.10 – Denis Dokuchaev (Uniwersytet w Iwanowie) – Renesans komunistyczny: praktyka muzealnych ekspozycji radzieckiej historii (na przykładzie Obwodu Iwanowskiego).

11.30 – Alexander Markov (RGGU, Moskwa) – Nostalgia za literaturocentryzmem: programowanie nostalgii przez współczesną literacką kulturę rosyjską.

11.50 – Dorota Utracka (AHE) - Pamięć reżimu - reżim pamięci. Upamiętnienie i (od)pamiętnienie w ponowoczesnym dyskursie literackim i kulturowym.

12.10 – Jan Ratuszniak (AHE) - Ocena przemian społecznych i ekonomicznych lat 90. XX w. w twórczości Kira Bułyczowa i Andrzeja Sapkowskiego.

12.30 – 13.00  – Przerwa kawowa

13.00 – Magdalena Lachowicz (UAM) - "Mała Moskwa" - transformacje postkomunistyczne w publicznej przestrzeni Legnicy.

13.20 –  Violetta Wiernicka (Łódź, Mosty Europy) - Łódź włókiennicza czasów socjalizmu (1945-1989) w rosyjskich mediach. W jaki sposób istnieje pamięć o „mieście czerwonych tkaczy”?

13.40 – Aleksandra Sumorok (ASP) - Architektura socrealistyczna w Łodzi.

14.00 – Jan Morawicki (UŁ) – Praktyki komunikatywne rosyjskich dziennikarzy: doświadczenie totalitarnego dziedzictwa i rzeczywistość autorytarna.

14.20 – Alexander Feduta (Mińsk) – „Nibystalinizm, albo Łukaszenka na tle Stalina". O nieudanej próbie rehabilitacji stalinizmu we współczesnej Białorusi.

14.40 – Elżbieta Kapral (UŁ) – Pamięć o reżimie komunistycznym w świetle wybranych utworów prozy polskiej i niemieckiej.

15.00 – 17.00  – Przerwa obiadowa

 

17.00 – 20.00 – Debata publiczna: Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej (na debacie tłumaczenie symultaniczne będzie zapewnione)

17.00 – Dyskusja panelowa: Dyskusję poprowadzą: prof. Roman Backer (UMK, Pamięć struktur myślenia w Polsce i w Rosji) oraz prof. Evgeni Gontmakher (Moskwa, Komitet Inicjatyw Obywatelskich - Dlaczego Rosja do tej pory nie wyrzekła się Stalina?).

18.15 – Przerwa kawowa

18.40 – ciąg dalszy dyskusji poprowadzą: prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski (UŁ, "Od białego do czerwonego caratu” i z powrotem - komunizm w Polsce w odbiorze społecznym) oraz Irina Varskaya (redaktor naczelna czasopisma „Gefter”, Etyka katastrof i pamięć historyczna w Rosji).

Źródło: http://mostyeuropy.eu/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.