Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia corocznie organizuje konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. W tym roku kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Pandemia koronawirusa jeżeli utrudnia przeprowadzenie spotkań młodzieży z Polski i Rosji, dlatego Centrum ogłasza konkurs na zdalną wymianę młodzieży z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji.

Mamy nadzieję, że będzie to wstęp do pełnowymiarowej wymiany w najbliższej przyszłości, możliwość poznania się zdalnego, nim to nastąpi w „realu”. Będziemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

SZCZEGÓŁY:

Kto może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia?
Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

Kto może uczestniczyć w wymianie?
Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych  oraz szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju.

Na czym ma polegać realizowany projekt?
Jeden projekt polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież  realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.

Jakie proponujemy tematy wymiany zdalnej w 2021?
Temat przewodni wymiany młodzieży, wokół której należy zbudować program przedsięwzięcia, ustala wnioskodawca.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?
Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów:

 1. wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, w tym wynagrodzenie koordynatora przedsięwzięcia
 2. koszt podróży
 3. koszt zakwaterowania i wyżywienia
 4. koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
 5. koszt tłumaczenia
 6. koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 7. koszt druku i publikacji. udokumentowania przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia
 8. biletów wstępu do instytucji kultury
 9. transportu lokalnego
 10. wynagrodzenie księgowego
 11. koszt materiałów biurowych
 12. koszt usług pocztowych
 13. koszt usług kserograficznych

Koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz inne koszty pokrywane ze środków finansowych z dotacji celowej Centrum nie mogą stanowić więcej niż 10% całości kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty merytoryczne.

Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Kto decyduje o wyborze?
Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?
Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. 

Do kiedy należy złożyć wniosek?
Termin składania wniosków upływa do 16 sierpnia 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum.

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?
Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2021 r.

UWAGA! Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia oraz załączniki należy sporządzić za pomocą generatora wniosków dostępnego tutaj: http://wymianamlodziezy.cprdip.pl/, a następnie wygenerowane dokumenty PDF należy przesłać na adres Centrum,

Kontakt
Robert Śmigielski, + 48 22 295 00 44, +48 602 680 948, smigielski@cprdip.pl

Wzory dokumentów:

Ogłoszenie_o_konkursie_PRWM2021Zdalnie.pdf

Regulamin_konkursu_PRWM2021Zdalnie.pdf

Wzór_wniosku_o_udzielenie_dofinansowania_przedsięwzięcia.pdf

Wzór_sprawozdania_z_realizacji_przedsięwzięcia.pdf

Wzór_oświadczenia_ws._zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

Wzór_informacji_dotyczącej_osiągnięcia_zysku_z_przedsięwzięcia.pdf

Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia oraz załączniki:

 1. harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 2. uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335)
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640)
 4. oświadczenie w sprawie wniosku
 5. informacja o przedsięwzięciu

 należy sporządzić za pomocą generatora wniosków dostępnego pod następującym adresem: http://wymianamlodziezy.cprdip.pl/

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more