VIII Mistrzostwa w Piłce Nożnej Strefy Przygranicznej dla Chłopców i Dziewcząt

Już po raz ósmy odbyły się mistrzostwa w piłce nożnej, które są nie tylko areną rywalizacji sportowej i przykładem popularyzacji piłki nożnej wśród najmłodszych adeptów tej najpopularniejszej w świecie gry, ale przede wszystkim ułatwiają nawiązywanie relacji młodzieży i środowiska szkoleniowego z Polski i Rosji.

W tym roku gościliśmy uczestników pierwszego etapu zmagań we Fromborku, mieście, które niegdyś było ważnym ośrodkiem państwa obejmującego ziemie, skąd przyjadą tak polscy, jak i rosyjscy  uczestnicy mistrzostw, a które rozsławił na cały świat swym przełomowym dziełem o obrocie ciał niebieskich Mikołaj Kopernik. Być może wśród dzieci, które grały w piłkę we Fromborku są przyszli bohaterowie rywalizacji o najważniejsze tytuły w futbolowym świecie. Mistrzostwa współorganizują Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Urząd Miasta Frombork, Nadzalewowe Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, Młodzieżowa Organizacja Społeczna Obwodu Kaliningradzkiego „Piłka Nożna”  i Fundacja Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia.

Podczas pierwszego etapu mistrzostw we Fromborku spotkało się 12 drużyn: 6 polskich (z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) i 6 rosyjskich (obwód kaliningradzki). 168 dzieci z Polski i Rosji przez 3 dni (17-19 maja) walczyło o Mistrzostwo Strefy Przygranicznej. Turniej przeznaczony jest dla chłopców i dziewcząt w wieku 11-12 lat, którzy rozegrali na boiskach we Fromborku oraz Tolkmicku mecze w systemie ”każdy z każdym”, a o zwycięstwo rywalizowali w systemie play-off. Ogółem odbyło się 30 meczów, a dodatkowo podczas otwarcia imprezy rozegrane zostały także mecze przyjaźni przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie. W tym roku rywalizacja drużyn w kategorii wiekowej U-10 przeniesie się na drugą stronę granicy. 12 drużyn z Polski i Rosji na początku września spotka się na boiskach w Kaliningradzie. Gdzie odbędzie się Turniej o Puchar Pogranicza, drugi etap Mistrzostw Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt.

- Piłka nożna należy do najbardziej popularnych dyscyplin sportowych na świecie. Futbolowa rywalizacja wzbudza wielkie emocje - globalnie i lokalnie - o czym przekonujemy się zarówno przy okazji Ligi Mistrzów,  jak i osiedlowych rozgrywek. Idea mistrzostw powstała właśnie w celu wykorzystania tych pozytywnych emocji dla zbliżenia młodych sportowców z Polski i Rosji. Cieszę się, że turniej na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń sportowych strefy przygranicznej. Chodzi w nim nie tylko o rywalizację, ale również o promocję zasad fair-play zdrowego stylu życia  i pięknych krajoznawczo obszarów Polski i Rosji– mówi Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia działa na rzecz dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich. Prowadzi badania naukowe i działalność wydawniczą, upowszechnia wiedzę o relacjach, historii i kulturze obu narodów. Jednym z priorytetowych zadań Centrum jest wymiana młodzieży, a dzięki programowi „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” dotychczas udało się zrealizować ponad 150 projektów, w których udział wzięło ponad 5,5 tysiąca młodych Polaków i Rosjan.

WYNIKI MISTRZOSTW STREFY PRZYGRANICZNEJ W PIŁCE NOŻNEJ WE FROMBORKU

Chłopcy U-12

 1. UKS DRAGON BOJANO
 2. KS Concordia Elbląg
 3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U-2 Bytów
 4. СШОР №5 Калининград (2008)
 5. СШОР №5 Калининград (2007)
 6. ДЮСШ Зеленоградск
 7. KS Zalew Frombork
 8. СШОР №5 Калининград (2008)

 

Chłopcy U-12 – nagrody indywidualne

Król strzelców: Oskar Gnabasik (UKS DRAGON BOJANO) 9 bramek

Najlepszy zawodnik: Brajan Raburski (Concordia Elbląg)                                                      

Najlepszy bramkarz: Oskar Skoneczny (Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U-2 Bytów)       

 

Dziewczynki U-12

 1. 18 лицей  Kaliningrad
 2. Olimpico Malbork
 3. Orlik Frombork
 4. ФК «Олимп» Kaliningrad

 

Dziewczynki U-12 – nagrody indywidualne

Królowa strzelczyń: Maria Ostopinka (Olimpico Malbork) 8 bramek

Najlepsza zawodniczka : Liza Grib (18 лицей  Kaliningrad)                                             

Najlepsza bramkarka: Liza Ilina (18 лицей  Kaliningrad)                                                  

 

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych