Po raz pierwszy Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej dla Chłopców i Dziewcząt w swej siedmioletniej historii odbyły się na boiskach rosyjskich w obwodzie kaliningradzkim.

Trzy miesiące po niezwykle emocjonującym turnieju w gościnnym Malborku, dzieci z Polski i Rosji spotkały się na Polsko-Rosyjskich Mistrzostwach Dzieci w Piłce Nożnej „Puchar Pogranicza” w nadmorskim Swietłogorsku. Była to nie tylko okazja dla sportowego rewanżu, ale i dla wzmocnienia kontaktów i przyjaźni między młodymi piłkarkami i piłkarzami, oraz biorącymi udział w zawodach klubami. Rozgrywki toczyły się na stadionie klubu Bałtija Swietłogorsk, który podczas Mistrzostw Świata w Rosji był bazą reprezentacji Serbii. Dodatkowo uczestnicy turnieju zwiedzili jedną z aren rosyjskiego mundialu – stadion w Kaliningradzie, na którym odbyły się cztery mecze fazy grupowej.

24 drużyny: 10 polskich (województwa warmińsko-mazurskie i pomorskie) i 14 rosyjskich (obwód kaliningradzki), 240 dzieci z Polski i Rosji przez 3 dni walczyły o zwycięstwo w Polsko-Rosyjskich Mistrzostwach Dzieci Strefy Przygranicznej. Turniej przeznaczony był dla chłopców i dziewcząt w wieku 9-12 lat, którzy rozegrali na boiskach Bałtiji Swietłogorsk mecze w systemie ”każdy z każdym” oraz o zwycięstwo w systemie play-off. Ogółem odbyło się 56 meczów, a dodatkowo przed inauguracją Mistrzostw rozegrano  także mecze przyjaźni przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie. 

- Piłka nożna jest niewątpliwie najbardziej popularnym sportem na świecie. To efekt przejrzystych przepisów, łatwości dostępu i emocji, które towarzyszą każdemu meczowi piłkarskiemu, tak ze strony zawodników, jak i kibiców. Idea Mistrzostw powstała by przede wszystkim umożliwić integrację młodzieży z Polski i Rosji, a doświadczenie sześciu  lat pokazuje, że wydarzenie na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń sportowych strefy przygranicznej Polski i Rosji. Zawody przynoszą wiele satysfakcji, a także przyczyniają się do promocji zasad fair-play i zdrowego stylu życia – mówi Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum.

WYNIKI: 

Dziewczynki 2006-2007

 1. Olimpico Malbork
 2. Perły Olsztynek
 3. Szkoła Przyszłości Kaliningrad
 4. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad 

Chłopcy 2006-2007

 1. Arka Gdynia
 2. FK Bałtika Kaliningrad
 3. Legia-Bart Bartoszyce
 4. Szkoła Sportowa nr 5 (1) Kaliningrad
 5. Szkoła Sportowa Swietłyj
 6. Szkoła NAKI Olsztyn
 7. Pomezania Malbork
 8. Szkoła Sportowa nr 5 (2) Kaliningrad 

Najlepsza piłkarkaTurnieju 

Dziewczynki 2006-2007

Julia Wodżyńska Olimpico Malbork

Dziewczynki 2008-2009

Oliwia Karpińska Olimpico Malbork

Królowa strzelczyń

Dziewczynki 2006-2007

Jelizawieta Sołowiowa – Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Dziewczynki 2008-2009

Kinga Duch – Olimpico Malbork

 Najlepsza bramkarka

Dziewczynki 2006-2007

Karolina Draga Perły Olsztynek

Dziewczynki 2008-2009

Maria Buchtina – Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad 

Dziewczynki 2008-2009

 1. Olimpico Malbork
 2. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad
 3. Victoria Kaliningrad
 4. FK Pribrieżnyj

Chłopcy 2008-2009

 1. Arka Gdynia
 2. Szkoła Sportowa nr 5 (1) Kaliningrad
 3. FK Bałtika 2008 Kaliningrad
 4. FK Olimpik Kaliningrad
 5. Szkoła Sportowa nr 5 (2) Kaliningrad
 6. FK Bałtika 2009 Kaliningrad
 7. Szkoła NAKI Olsztyn
 8. Legia-Bart Bartoszyce

Najlepszy piłkarz Turnieju 

Chłopcy 2006-2007

Danił Butkowskij FK Bałtika Kaliningrad

Chłopcy 2008-2009

Leon Sas Arka Gdynia

Król strzelców

Chłopcy 2006-2007

Jakub Iwanicki Legia-Bart Bartoszyce

Chłopcy 2008-2009

Nikita Prichodko FK Bałtika Kaliningrad 

Najlepszy bramkarz 

Chłopcy 2006-2007

Maksymilian Izdebski – Arka Gdynia

Chłopcy 2008-2009

Ilja Putincew – Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych