W dniach 11-13 maja odbyły się pierwszy etap VII Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt. Tym razem miastem gospodarzem był Malbork.

W tym roku, tak wyjątkowym dla fanów piłki nożnej, w turniej udział wzięły aż 24 drużyny, 13 polskich (w województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) i 11 rosyjskich (obwód kaliningradzki). 240 dzieci z Polski i Rosji w wieku 9-12 lat, rozegrało mecze w systemie ”każdy z każdym”. Dodatkowo podczas otwarcia imprezy rozegrane zostały mecze przyjaźni przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie.

Piłka nożna należy do najbardziej popularnych dyscyplin sportowych na świecie. Futbolowa rywalizacja wzbudza wielkie emocje - globalnie i lokalnie - o czym przekonujemy się zarówno przy okazji Ligi Mistrzów,  jak i osiedlowych rozgrywek. Idea mistrzostw powstała właśnie w celu wykorzystania tych pozytywnych emocji dla zbliżenia młodych sportowców z Polski i Rosji. Cieszę się, że turniej na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń sportowych strefy przygranicznej. Chodzi w nim nie tylko o rywalizację, ale również o promocję zasad fair-play oraz zdrowego stylu życia  – mówi Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo przygotowanej przez TVREGIONALNA24.PL:

Wszystkie drużyny biorące udział w malborskich mistrzostwach,  na początku września spotkały się ponownie w Kaliningradzie podczas Turniej o Puchar Pogranicza.

Za współpracę dziękujemy naszym partnerom: Urząd Miasta Malbork, Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork, Centrum Aktywnego Wypoczynku i Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia”.

Wyniki:

Dziewczynki U-10

 1. Delta Nowy Staw
 2. Olimpico Malbork
 3. LUKS Sport z Kulturą Wydminy
 4. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Dziewczynki U-12

 1. Perły Olsztynek
 2. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad
 3. Olimpico Malbork
 4. Szkoła Przyszłości Kaliningrad

 Chłopcy U-10

 1. DFK Olimpik Kaliningrad
 2. Arka Gdynia
 3. Bałtika 2008 Kaliningrad
 4. Bałtika 2009 Kaliningrad
 5. Akademia Piłkarska Malbork
 6. NAKI Olsztyn
 7. Legia-Bart Bartoszyce
 8. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Chłopcy U-12

 1. Legia-Bart Bartoszyce
 2. Bałtika Kaliningrad
 3. Arka Gdynia
 4. Szkoła Sportowa nr 5 2006 Kaliningrad
 5. Pomezania Malbork
 6. Szkoła Sportowa Swietłyj
 7. NAKI Olsztyn
 8. Szkoła Sportowa nr 5 2007 Kaliningrad

Nagrody indywidualne:

Chłopcy U-10

Król strzelców: Roman Isaczenko – 9 goli (Olimpik Kaliningrad)

Najlepszy zawodnik: Adam Giedrys (Arka Gdynia)

Najlepszy bramkarz: Arsenij  Oniszczenko (Bałtika Kaliningrad 2009)

Dziewczynki U-10

Królowa strzelczyń: Oliwia Ziętarska – 12 goli (Delta Nowy Staw)

Najlepsza zawodniczka: Aleksandra Krzyżanowska (Olimpico Malbork)

Najlepsza bramkarka: Patrycja Siwak (LUKS Sport z Kulturą Wydminy)

Chłopcy U-12

Król strzelców: Artiom Afanasjew (Swietłyj)

Najlepszy zawodnik: Jakub Iwanicki (Legia-Bart Bartoszyce)

Najlepszy bramkarz: Jakow Kukszenow-Markiewicz (Bałtika Kaliningrad)

Dziewczynki U-12

Królowa strzelczyń: Daria Gutkowska (Perły Olsztynek)

Najlepsza zawodniczka: Alina Rimkus (Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad)

Najlepsza bramkarka: Nadia Jędrzejewska  (Olimpico Malbork)

Nagroda fair play trafiła do drużyny chłopców U-12 Legii-Bart Bartoszyce.

 Fotorelacja z mistrzostw:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych