International Summer School. The Second World War on trial. Perspectives of international law and historical research

Międzynarodowa Szkoła Letnia "II wojna światowa na wokandzie. Z perspektywy prawa międzynarodowego i badań historycznych", organizowana w 2020 roku przez Centrum we współpracy z Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa działającym przy Instytucie Studiów Politycznych PAN, była poświęcona zagadnieniom rozliczeń z drugą wojną światową z perspektywy historycznej oraz prawnomiędzynarodowej.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more