PROCEDURA WYDAWNICZA

§ 1. Proces recenzowania i kwalifikowania do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych został uregulowany procedurze recenzji naukowej, która została podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”. 

§ 2. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia o publikacji utworu z autorem monografii naukowej bądź z każdym z autorów opracowań z tomu studiów zawierana jest umowa wydawnicza. W umowie określa się wysokość honorarium autorskiego, liczbę bezpłatnych egzemplarzy książki przeznaczonych dla autora oraz termin publikacji dzieła.

§ 3. Utwory zamawiane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia podlegają takiej samej procedurze kwalifikowania do druku, jak teksty nadsyłane przez autorów.

§ 4. Z redaktorem naukowym tomu studiów zawierana jest umowa o dzieło. Redaktor naukowy zobowiązuje się do dostarczenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia artykułów zweryfikowanych pod względem merytorycznym oraz ujednoliconych (na podstawie kryteriów ustalonych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia) pod względem używanej terminologii, pisowni nazwisk, przypisów, bibliografii itp.

§ 5. Koszty przekładu, redakcji językowej, technicznej, korekty, składu publikacji, opracowania projektu okładki i druku publikacji ponosi Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, chyba że w konkretnym przypadku ustalono inaczej.

§ 6. Teksty zredagowane pod względem językowym są każdorazowo przekazywane autorom, którzy mają prawo odnieść się do zmian redakcyjnych w terminie ustalonym w umowie.

§ 7. W przypadku zamieszczenia w publikacji ilustracji i innych elementów chronionych prawem autorskim niezbędne jest dostarczenie przez autora pisemnej zgody osób, którym przysługują autorskie prawa majątkowe, z wyjątkiem ilustracji i innych elementów chronionych prawem autorskim, do których autorskie prawa majątkowe wygasły.

§ 8. Autor zobowiązuje się dostarczyć ilustracje w jakości umożliwiającej ich wydanie drukiem i opatrzyć je podpisami. Wykresy i tabele należy dostarczyć w plikach edytowalnych.

§ 9. Cytaty w tekście głównym pochodzące z literatury powstałej w alfabetach innych niż łaciński podajemy w transkrypcji adekwatnej do języka, w którym publikacja została zgłoszona do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 10. Imiona osób wzmiankowanych po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu, przy kolejnych wzmiankach stosujemy samo nazwisko (w celu odróżnienia kilku osób o tym samym nazwisku podajemy inicjał imienia). Zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach nie stosujemy nazwisk patronimicznych.

§ 11. W przypisach bibliograficznych należy podać: inicjał imienia (imion) autora (autorów), pełny tytuł publikacji kursywą, miejsce i rok wydania, numer strony (stron). Jeżeli artykuł jest częścią pracy zbiorowej, należy zastosować zapis [w:], podać inicjał i nazwisko redaktora, tytuł książki kursywą, a następnie miejsce i rok wydania, numer strony (stron). Jeśli praca jest artykułem w czasopiśmie, należy podać inicjał i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie, następnie rok (bez przecinka), tom, numer czasopisma, numer strony (stron). W przypadku odwołania do źródeł archiwalnych podajemy nazwę dokumentu, nazwę archiwum oraz dokładną sygnaturę archiwalną. Nazwy, które pochodzą od autorów, a nie są integralną częścią dokumentu podajemy w języku polskim. Tytuły i nazwiska autorów publikacji oraz nazwy i sygnatury dokumentów powstałych w słowiańskich alfabetach cyrylickich podajemy w oryginale (w cyrylicy). Używamy standardowych skrótów łacińskich: ibidem, idem, eadem, op. cit. itp.

Przykłady:

J. Pelensky, Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1480–1500s), Hague–Paris 1974, s. 113–117; idem, The Origin of the Official Muscovite Claims to the Kievan Inheritance, „Harvard Ukrainian Studies” 1977, t. 1, nr 1, s. 29–52.

Б. Флоря, Родословие литовских князей в русской политической мысли XVI в., [w:] Восточная Европа в древности и средневековье, Москва 1978, s. 325–329; H. Grala, Pieczatpołotckaja”…, op. cit., s. 128–129; idem, К изучению русской государственной сфрагистики…, op. cit., s. 92–99.

Письмо левобережного гетмана Ивана Самойловича – правобережному гет­ману Петру Дорошенко, РГАДА, ф. 124, оп. 1, 1675 г., д. 4, л. 13–14.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych