PROCEDURA RECENZJI NAUKOWEJ

§ 1. Procedura określa tryb i zasady dokonywania recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukowych, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

1)     artykule naukowym – oznacza to artykuł naukowy w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392);

2)     monografii naukowej – oznacza to monografię naukową w rozumieniu § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;

3)     tomie studiów naukowych – oznacza do publikację naukową będącą zbiorem artykułów naukowych, spójną pod względem tematycznym, w tym stanowiącą materiały z międzynarodowej konferencji naukowej.

§ 3. Postępowanie w sprawie recenzji naukowej składa się z dwóch etapów:

1)     etapu pierwszego, w którym dokonuje się recenzji wewnętrznej zgłoszonych do publikacji monografii naukowych, monografii pod redakcją naukowych, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych;

2)     etapu drugiego, w którym dokonuje się recenzji zewnętrznej zgłoszonych do publikacji monografii naukowych, monografii pod redakcją naukowych, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych.

§ 4. 1. Recenzję wewnętrzną dokonuje Kolegium Redakcyjne, w skład którego wchodzą:

1)     Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia albo upoważniony przez niego pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do którego obowiązków należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2)     pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do którego obowiązków należy kierowanie działalnością wydawniczą prowadzoną przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

3)     pozostali członkowie, w tym pracownicy naukowi Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, posiadający doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

2. Członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 5. Podczas recenzji wewnętrznej sprawdza się, czy monografia naukowa, monografia pod redakcją naukową, tom studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykuł naukowy:

1)     wiąże się tematycznie z celami i zakresem działania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o których mowa w ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640);

2)     ma charakter naukowy, w tym spełnia przesłanki do uznania odpowiednio za monografię naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy;

3)     zawiera innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą istotny wkład w rozwój światowej nauki;

4)     spełnia warunek poprawności przygotowania pod względem metodycznym i warsztatowym (spójność tematyczna, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, aktualność metod badawczych, poprawność aparatu naukowego);

5)     spełnia warunek oryginalności oraz nie budzi wątpliwości co poziomu.

§ 6. 1. Recenzja wewnętrzna kończy się uchwałą Kolegium Redakcyjnego:

1)     o dopuszczeniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja wewnętrzna pozytywna); albo

2)     określającą warunki konieczne do spełnienia przed dopuszczeniem monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja wewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami); albo

3)     o odrzuceniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego (recenzja wewnętrzna negatywna).

2. Recenzja wewnętrzna pozytywna jest podstawą do przekazania monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do recenzji naukowej zewnętrznej oraz włączenia tej monografii, tego tomu studiów albo tego artykułu do planu wydawniczego Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

3. O wyniku recenzji naukowej zawiadamia się autora lub autorów monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego.

§ 7. 1. Recenzji naukowej zewnętrznej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego dokonują co najmniej dwie osoby wyznaczone spośród specjalistów w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadających co najmniej stopień doktora (recenzent zewnętrzny).

2. Recenzentem zewnętrznym nie może być pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

3. Recenzentów zewnętrznych wyznacza Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia po zasięgnięciu opinii pracownika Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do obowiązków którego należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 8. Podczas recenzji zewnętrznej sprawdza się, czy monografia naukowa, monografia pod redakcją naukową, tom studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykuł naukowy:

1)     ma charakter naukowy, w tym spełnia przesłanki do uznania odpowiednio za monografię naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy;

2)     zawiera innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą istotny wkład w rozwój światowej nauki;

3)     spełnia warunek poprawności przygotowania pod względem metodycznym i warsztatowym (spójność tematyczna, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, aktualność metod badawczych, poprawność aparatu naukowego);

4)     spełnia warunek oryginalności oraz nie budzi wątpliwości co poziomu.

§ 9. Przed przystąpieniem do oceny monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego recenzent zewnętrzny składa oświadczenie o braku konfliktu interesów z autorem lub autorami monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 10. Recenzję zewnętrzną sporządza się na formularzu recenzji naukowej zewnętrznej, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 11. 1. Recenzja zewnętrzna kończy się wydaniem:

1)     wniosku o dopuszczeniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja zewnętrzna pozytywna); albo

2)     zalecenia określającego warunki konieczne do spełnienia przed zatwierdzeniem monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja zewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami); albo

3)     wniosku o odrzucenie monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego (recenzja zewnętrzna negatywna).

2. O wyniku recenzji naukowej zewnętrznej zawiadamia się autora lub autorów monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego.

§ 12. 1. Recenzja pozytywna zewnętrzna jest podstawą do zatwierdzenia monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji.

2. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dokonuje zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, w razie uzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej dwóch recenzji zewnętrznych pozytywnych.

3. Autora lub autorów monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego zawiadamia się o:

1)     zatwierdzeniu tej monografii naukowej, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu naukowego do publikacji;

2)     dalszych czynnościach związanych z publikacją tej monografii, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu naukowego.

4. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może upoważnić do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, pracownika Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do obowiązków którego należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 13. 1. W razie nieuzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej dwóch recenzji zewnętrznych pozytywnych, a treść recenzji zewnętrznych jest sprzeczna, można wyznaczyć superrecenzenta.

2. Do superrecenzenta i podejmowanych przez niego czynności w toku dokonywania recenzji zewnętrznej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, postanowienia § 7-12 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzona recenzja zewnętrzna pozytywna, stanowi ona podstawę do zatwierdzenia monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji.

4. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, została wydana recenzja zewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami lub recenzja zewnętrzna negatywna albo nie wyznaczono superrecenzenta, Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może zatwierdzić monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy do publikacji po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego. Postanowienie § 12 ust. 4 stosuje się.

§ 14. W razie uzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej jednej recenzji zewnętrznej negatywnej, ponowne zgłoszenie tej monografii, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu jest dopuszczalne pod warunkiem uwzględnienia zaleceń sformułowanych w recenzjach.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze, do dokonywania recenzji naukowej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, stosuje się:

1)     zalecenia zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r.;

2)     wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych