Zarządzenie nr 12/2019

Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie publikowania monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych

Na podstawie art. 10 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa etyczne i naukowe standardy wydawnicze, stosowane przy publikowaniu przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)     monografii naukowej – oznacza to monografię naukową w rozumieniu § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;

2)     tomie studiów naukowych – oznacza do publikację naukową będącą zbiorem artykułów naukowych, spójną pod względem tematycznym, w tym stanowiącą materiały z międzynarodowej konferencji naukowej;

3)     artykule naukowym – oznacza to artykuł naukowy w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392).

§ 3. 1. Monografie naukowe oraz tomy studiów naukowych, publikowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, mogą wchodzić w serii wydawniczych.

2. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ustala jednolite zasady publikowania monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych w ramach serii wydawniczej, określając cechy merytoryczne i edytorskie serii wydawniczej, w tym cel naukowy, zakres tematyczny, grupy odbiorców, formy publikowania lub objętość.

§ 4. 1. Zasady etyki publikacyjnej mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, stosowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Zasady etyki publikacyjnej, o których mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”.

§ 5. 1. Procedurę recenzji naukowej wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, stosowaną przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Procedurę recenzji naukowej, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”.

§ 6. 1. Procedurę wydawniczą, stosowaną w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przy prowadzeniu działalności wydawniczej, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Procedurę wydawniczą, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”.

§ 7. 1. Ustala się wzór oświadczenia recenzenta zewnętrznego o braku konfliktów interesów z autorem lub autorami monografie naukowego lub monografii pod redakcją naukową, artykułów w tomie studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Ustala się wzór formularza recenzji naukowej zewnętrznej, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór formularza, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się recenzentowi zewnętrznemu najpóźniej w dniu przekazania do oceny monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych, a wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego.

§ 8. 1. Koordynator Programu do spraw Wydawniczych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia prowadzi kartę utworu naukowego zgłoszonego do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową i artykułu naukowego.

2. Wzór karty, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§  9.  1.  Tworzy się Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwany dalej „Kolegium Redakcyjnym”.

2.  Kolegium Redakcyjne jest organem opiniodawczym, doradczym i pomocniczym Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§  10.  Do zadań Kolegium Redakcyjnego należy:

1)     opracowywanie kierunków polityki wydawniczej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2)     formułowanie zaleceń dotyczących stosowania w wydawanych publikacjach poprawnych i jednolitych rozwiązań merytorycznych;

3)     inicjowanie działań zmierzających do rozwoju działalności wydawniczej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kierunku upowszechniania publikacji w skali światowej, w tym w językach obcych;

4)     inicjowanie nowoczesnych metod prezentacji i formy edytorskiej publikacji;

5)     udzielanie konsultacji w szczególnie istotnych sprawach wydawniczych;

6)     ocenianie i opiniowanie, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, monografii naukowych, monografii pod redakcją naukową, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, w trybie i na zasadach określonych w procedurze recenzji naukowej tych utworów, określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§  11.  1.  W skład Kolegium Redakcyjne wchodzą:

1)      przewodniczący Kolegium Redakcyjnego – Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia albo upoważniony przez niego pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do którego obowiązków należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2)      pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego:

a)     pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do którego obowiązków należy kierowanie działalnością wydawniczą prowadzoną przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

b)     osoby, w tym pracownicy naukowi Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, posiadający doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.1)).

2. Członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, powołuje i odwołuje, w drodze decyzji, Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

3. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego wyznacza sekretarza Kolegium Redakcyjnego spośród jego członków albo pracowników Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia niebędących członkami Kolegium.

§ 12. 1. Pracowników Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia powołanych na członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b, zwalnia się z obowiązków pracowniczych wykonywanych przez nich w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do wykonywania obowiązków członka Kolegium.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wykonywanie obowiązków członka Kolegium Redakcyjnego należy do obowiązków pracownika Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 13. Osoby powołane na członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b, otrzymują akt powołania.

§  14.  1.  Pracami Kolegium Redakcyjnego kieruje przewodniczący Kolegium Redakcyjnego, do którego zadań należy:

1)     zwoływanie posiedzeń Kolegium Redakcyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium Redakcyjnego;

2)     określanie porządku obrad Kolegium Redakcyjnego;

3)     przewodniczenie posiedzeniom Kolegium Redakcyjnego;

4)     ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Kolegium Redakcyjnego, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Kolegium Redakcyjnego.

2.  W przypadku złożenia przez członka Kolegium Redakcyjnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego zwołuje posiedzenie Kolegium Redakcyjnego w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Kolegium Redakcyjnymi pracami Kolegium Redakcyjnego kieruje członek Kolegium Redakcyjnego upoważniony przez przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego.

§  15.  W pracach Kolegium Redakcyjnego mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Kolegium Redakcyjnego, zaproszone przez przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego.

§  16.  1.  Kolegium Redakcyjne podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Kolegium Redakcyjnego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego.

2.  Przewodniczący może, na wniosek członka Kolegium Redakcyjnego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem zadań Kolegium Redakcyjnego w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§  17.  Protokół z posiedzenia Kolegium Redakcyjnego sporządza niezwłocznie sekretarz Kolegium Redakcyjnego. Protokół podpisuje przewodniczący Kolegium Redakcyjnego albo jego zastępca oraz sekretarz Kolegium Redakcyjnego.

§ 18. 1. Członkom Kolegium Redakcyjnego przysługują diety i inne należności na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), w przypadku gdy ich zadania i obowiązki  wykonywane są:

1)     poza miejscem ich zamieszkania, jeżeli nie są pracownikami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2)     poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, jeżeli są pracownikami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

2. Tryb postępowania w tych sprawach, o których mowa w ust. 1, określa zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z dnia 14 października 2011 r. w sprawie podróży służbowych.

§ 19. Członkowie Kolegium Redakcyjnego otrzymują nieodpłatnie po jednym egzemplarzu każdego numeru wydawnictwa Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§  20.  Obsługę administracyjno-kancelaryjną Kolegium Redakcyjnego zapewnia Biuro Badań i Projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 21. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych