Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowało Międzynarodową Szkołę Letnią  „Historia przed Trybunałem. Prawo międzynarodowe a badanie przeszłości”.

Podczas tygodnia elitarnych wykładów i seminariów uczestnicy z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy nabyli umiejętności pozwalających na wykorzystanie perspektywy prawnomiędzynarodowej w ocenach historycznych. Prawo międzynarodowe ukazane zostało jako narzędzie wspomagające pracę historyków, ułatwiające ocenę wydarzeń historycznych w sposób wyważony, a nie oparty na wzajemnie się wykluczających interpretacjach narodowych.

Wykłady i warsztaty poprowadzili uznani prawnicy międzynarodowi i historycy. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach podzielonych na następujące bloki tematyczne:

  • Główne zasady i źródła prawa międzynarodowego. Wpływ myśli prawnomiędzynarodowej na rozwój historii.
  • Traktaty międzynarodowe  jako regulator stosunków międzynarodowych.
  • Prawo konfliktów zbrojnych  i jego znaczenie w badaniu historii.
  • Prawo do samostanowienia i jego znaczenie jako determinanta rozwoju dziejów.
  • Prawo a zagadnienia rozliczeń z przeszłością. Ludobójstwo.

Na zajęciach prof. Władysława Czaplińskiego i prof. Marka Kornata uczestnicy Szkoły dowiedzieli się jaka jest istota prawa międzynarodowego, jak prawo międzynarodowe wpływa na rozwój dziejów i jak wykorzystać znajomość prawa podczas pracy historyka. Dr Anna Czaplińska i Rafał Tarnogórski podczas swoich wykładów mówili o traktatach jako sile normatywnej w rozwoju stosunków międzynarodowych, ale także jako generatorze konfliktów międzynarodowych. Trzeciego dnia zajęć z prof. Oleksandrem Zadorozhniim i prof. Šarūnasem Liekisem została omówiona historia konfliktów zbrojnych, zwrócono również uwagę na kwestię pamięci historycznej jako czynniku kształtującym stosunki między narodami. Prawo do samostanowienia narodów, jego istota i historia, a także procesy narodowotwórcze XIX i XX w. były tematyką wykładów prof. Stefana Oetera i dr. Łukasza Adamskiego. W ostatnim dniu seminariów prof. Ireneusz Kamiński i dr. Andrii Portonov poruszyli kwestię zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, prawnego rozumienia terminu i funkcjonowania w historiografii. Wykładowcy zwrócili również uwagę na sprawę rozliczeń z przeszłością i odpowiedzialności sprawców.

Szkoła ułatwiła nawiązanie osobistych kontaktów między utalentowanymi badaczami z czterech sąsiedzkich krajów, mających doświadczenia wzajemnych wojen i konfliktów. Udział w wykładach połączony z warsztatami i pracami seminaryjnymi nad kazusami nauczył uczestników, że prawo międzynarodowe jest punktem odniesienia, który przydatny jest tak dla rozwiązywania sporów dotyczących przeszłości, jak i konieczny dla analizy bieżących wydarzeń.

Szkoła odbyła się na Mazurach a dniach 21-27 sierpnia 2016 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.