PROCEDURA WYDAWNICZA

§ 1. Proces recenzowania i kwalifikowania do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych został uregulowany procedurze recenzji naukowej, która została podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”. 

§ 2. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia o publikacji utworu z autorem monografii naukowej bądź z każdym z autorów opracowań z tomu studiów zawierana jest umowa wydawnicza. W umowie określa się wysokość honorarium autorskiego, liczbę bezpłatnych egzemplarzy książki przeznaczonych dla autora oraz termin publikacji dzieła.

§ 3. Utwory zamawiane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia podlegają takiej samej procedurze kwalifikowania do druku, jak teksty nadsyłane przez autorów.

§ 4. Z redaktorem naukowym tomu studiów zawierana jest umowa o dzieło. Redaktor naukowy zobowiązuje się do dostarczenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia artykułów zweryfikowanych pod względem merytorycznym oraz ujednoliconych (na podstawie kryteriów ustalonych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia) pod względem używanej terminologii, pisowni nazwisk, przypisów, bibliografii itp.

§ 5. Koszty przekładu, redakcji językowej, technicznej, korekty, składu publikacji, opracowania projektu okładki i druku publikacji ponosi Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, chyba że w konkretnym przypadku ustalono inaczej.

§ 6. Teksty zredagowane pod względem językowym są każdorazowo przekazywane autorom, którzy mają prawo odnieść się do zmian redakcyjnych w terminie ustalonym w umowie.

§ 7. W przypadku zamieszczenia w publikacji ilustracji i innych elementów chronionych prawem autorskim niezbędne jest dostarczenie przez autora pisemnej zgody osób, którym przysługują autorskie prawa majątkowe, z wyjątkiem ilustracji i innych elementów chronionych prawem autorskim, do których autorskie prawa majątkowe wygasły.

§ 8. Autor zobowiązuje się dostarczyć ilustracje w jakości umożliwiającej ich wydanie drukiem i opatrzyć je podpisami. Wykresy i tabele należy dostarczyć w plikach edytowalnych.

§ 9. Cytaty w tekście głównym pochodzące z literatury powstałej w alfabetach innych niż łaciński podajemy w transkrypcji adekwatnej do języka, w którym publikacja została zgłoszona do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 10. Imiona osób wzmiankowanych po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu, przy kolejnych wzmiankach stosujemy samo nazwisko (w celu odróżnienia kilku osób o tym samym nazwisku podajemy inicjał imienia). Zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach nie stosujemy nazwisk patronimicznych.

§ 11. W przypisach bibliograficznych należy podać: inicjał imienia (imion) autora (autorów), pełny tytuł publikacji kursywą, miejsce i rok wydania, numer strony (stron). Jeżeli artykuł jest częścią pracy zbiorowej, należy zastosować zapis [w:], podać inicjał i nazwisko redaktora, tytuł książki kursywą, a następnie miejsce i rok wydania, numer strony (stron). Jeśli praca jest artykułem w czasopiśmie, należy podać inicjał i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie, następnie rok (bez przecinka), tom, numer czasopisma, numer strony (stron). W przypadku odwołania do źródeł archiwalnych podajemy nazwę dokumentu, nazwę archiwum oraz dokładną sygnaturę archiwalną. Nazwy, które pochodzą od autorów, a nie są integralną częścią dokumentu podajemy w języku polskim. Tytuły i nazwiska autorów publikacji oraz nazwy i sygnatury dokumentów powstałych w słowiańskich alfabetach cyrylickich podajemy w oryginale (w cyrylicy). Używamy standardowych skrótów łacińskich: ibidem, idem, eadem, op. cit. itp.

Przykłady:

J. Pelensky, Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1480–1500s), Hague–Paris 1974, s. 113–117; idem, The Origin of the Official Muscovite Claims to the Kievan Inheritance, „Harvard Ukrainian Studies” 1977, t. 1, nr 1, s. 29–52.

Б. Флоря, Родословие литовских князей в русской политической мысли XVI в., [w:] Восточная Европа в древности и средневековье, Москва 1978, s. 325–329; H. Grala, Pieczatpołotckaja”…, op. cit., s. 128–129; idem, К изучению русской государственной сфрагистики…, op. cit., s. 92–99.

Письмо левобережного гетмана Ивана Самойловича – правобережному гет­ману Петру Дорошенко, РГАДА, ф. 124, оп. 1, 1675 г., д. 4, л. 13–14.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more