PROCEDURA RECENZJI NAUKOWEJ

§ 1. Procedura określa tryb i zasady dokonywania recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukowych, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

1)     artykule naukowym – oznacza to artykuł naukowy w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392);

2)     monografii naukowej – oznacza to monografię naukową w rozumieniu § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;

3)     tomie studiów naukowych – oznacza do publikację naukową będącą zbiorem artykułów naukowych, spójną pod względem tematycznym, w tym stanowiącą materiały z międzynarodowej konferencji naukowej.

§ 3. Postępowanie w sprawie recenzji naukowej składa się z dwóch etapów:

1)     etapu pierwszego, w którym dokonuje się recenzji wewnętrznej zgłoszonych do publikacji monografii naukowych, monografii pod redakcją naukowych, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych;

2)     etapu drugiego, w którym dokonuje się recenzji zewnętrznej zgłoszonych do publikacji monografii naukowych, monografii pod redakcją naukowych, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych.

§ 4. 1. Recenzję wewnętrzną dokonuje Kolegium Redakcyjne, w skład którego wchodzą:

1)     Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia albo upoważniony przez niego pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do którego obowiązków należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2)     pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do którego obowiązków należy kierowanie działalnością wydawniczą prowadzoną przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

3)     pozostali członkowie, w tym pracownicy naukowi Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, posiadający doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

2. Członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 5. Podczas recenzji wewnętrznej sprawdza się, czy monografia naukowa, monografia pod redakcją naukową, tom studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykuł naukowy:

1)     wiąże się tematycznie z celami i zakresem działania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o których mowa w ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640);

2)     ma charakter naukowy, w tym spełnia przesłanki do uznania odpowiednio za monografię naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy;

3)     zawiera innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą istotny wkład w rozwój światowej nauki;

4)     spełnia warunek poprawności przygotowania pod względem metodycznym i warsztatowym (spójność tematyczna, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, aktualność metod badawczych, poprawność aparatu naukowego);

5)     spełnia warunek oryginalności oraz nie budzi wątpliwości co poziomu.

§ 6. 1. Recenzja wewnętrzna kończy się uchwałą Kolegium Redakcyjnego:

1)     o dopuszczeniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja wewnętrzna pozytywna); albo

2)     określającą warunki konieczne do spełnienia przed dopuszczeniem monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja wewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami); albo

3)     o odrzuceniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego (recenzja wewnętrzna negatywna).

2. Recenzja wewnętrzna pozytywna jest podstawą do przekazania monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do recenzji naukowej zewnętrznej oraz włączenia tej monografii, tego tomu studiów albo tego artykułu do planu wydawniczego Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

3. O wyniku recenzji naukowej zawiadamia się autora lub autorów monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego.

§ 7. 1. Recenzji naukowej zewnętrznej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego dokonują co najmniej dwie osoby wyznaczone spośród specjalistów w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadających co najmniej stopień doktora (recenzent zewnętrzny).

2. Recenzentem zewnętrznym nie może być pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

3. Recenzentów zewnętrznych wyznacza Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia po zasięgnięciu opinii pracownika Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do obowiązków którego należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 8. Podczas recenzji zewnętrznej sprawdza się, czy monografia naukowa, monografia pod redakcją naukową, tom studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykuł naukowy:

1)     ma charakter naukowy, w tym spełnia przesłanki do uznania odpowiednio za monografię naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy;

2)     zawiera innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą istotny wkład w rozwój światowej nauki;

3)     spełnia warunek poprawności przygotowania pod względem metodycznym i warsztatowym (spójność tematyczna, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, aktualność metod badawczych, poprawność aparatu naukowego);

4)     spełnia warunek oryginalności oraz nie budzi wątpliwości co poziomu.

§ 9. Przed przystąpieniem do oceny monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego recenzent zewnętrzny składa oświadczenie o braku konfliktu interesów z autorem lub autorami monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 10. Recenzję zewnętrzną sporządza się na formularzu recenzji naukowej zewnętrznej, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 11. 1. Recenzja zewnętrzna kończy się wydaniem:

1)     wniosku o dopuszczeniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja zewnętrzna pozytywna); albo

2)     zalecenia określającego warunki konieczne do spełnienia przed zatwierdzeniem monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja zewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami); albo

3)     wniosku o odrzucenie monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego (recenzja zewnętrzna negatywna).

2. O wyniku recenzji naukowej zewnętrznej zawiadamia się autora lub autorów monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego.

§ 12. 1. Recenzja pozytywna zewnętrzna jest podstawą do zatwierdzenia monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji.

2. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dokonuje zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, w razie uzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej dwóch recenzji zewnętrznych pozytywnych.

3. Autora lub autorów monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego zawiadamia się o:

1)     zatwierdzeniu tej monografii naukowej, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu naukowego do publikacji;

2)     dalszych czynnościach związanych z publikacją tej monografii, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu naukowego.

4. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może upoważnić do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, pracownika Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do obowiązków którego należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 13. 1. W razie nieuzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej dwóch recenzji zewnętrznych pozytywnych, a treść recenzji zewnętrznych jest sprzeczna, można wyznaczyć superrecenzenta.

2. Do superrecenzenta i podejmowanych przez niego czynności w toku dokonywania recenzji zewnętrznej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, postanowienia § 7-12 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzona recenzja zewnętrzna pozytywna, stanowi ona podstawę do zatwierdzenia monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji.

4. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, została wydana recenzja zewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami lub recenzja zewnętrzna negatywna albo nie wyznaczono superrecenzenta, Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może zatwierdzić monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy do publikacji po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego. Postanowienie § 12 ust. 4 stosuje się.

§ 14. W razie uzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej jednej recenzji zewnętrznej negatywnej, ponowne zgłoszenie tej monografii, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu jest dopuszczalne pod warunkiem uwzględnienia zaleceń sformułowanych w recenzjach.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze, do dokonywania recenzji naukowej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, stosuje się:

1)     zalecenia zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r.;

2)     wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more