Zarządzenie nr 12/2019

Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie publikowania monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych

Na podstawie art. 10 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa etyczne i naukowe standardy wydawnicze, stosowane przy publikowaniu przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)     monografii naukowej – oznacza to monografię naukową w rozumieniu § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;

2)     tomie studiów naukowych – oznacza do publikację naukową będącą zbiorem artykułów naukowych, spójną pod względem tematycznym, w tym stanowiącą materiały z międzynarodowej konferencji naukowej;

3)     artykule naukowym – oznacza to artykuł naukowy w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392).

§ 3. 1. Monografie naukowe oraz tomy studiów naukowych, publikowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, mogą wchodzić w serii wydawniczych.

2. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ustala jednolite zasady publikowania monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych w ramach serii wydawniczej, określając cechy merytoryczne i edytorskie serii wydawniczej, w tym cel naukowy, zakres tematyczny, grupy odbiorców, formy publikowania lub objętość.

§ 4. 1. Zasady etyki publikacyjnej mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, stosowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Zasady etyki publikacyjnej, o których mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”.

§ 5. 1. Procedurę recenzji naukowej wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, stosowaną przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Procedurę recenzji naukowej, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”.

§ 6. 1. Procedurę wydawniczą, stosowaną w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przy prowadzeniu działalności wydawniczej, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Procedurę wydawniczą, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”.

§ 7. 1. Ustala się wzór oświadczenia recenzenta zewnętrznego o braku konfliktów interesów z autorem lub autorami monografie naukowego lub monografii pod redakcją naukową, artykułów w tomie studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Ustala się wzór formularza recenzji naukowej zewnętrznej, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór formularza, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się recenzentowi zewnętrznemu najpóźniej w dniu przekazania do oceny monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych, a wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego.

§ 8. 1. Koordynator Programu do spraw Wydawniczych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia prowadzi kartę utworu naukowego zgłoszonego do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową i artykułu naukowego.

2. Wzór karty, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§  9.  1.  Tworzy się Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwany dalej „Kolegium Redakcyjnym”.

2.  Kolegium Redakcyjne jest organem opiniodawczym, doradczym i pomocniczym Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§  10.  Do zadań Kolegium Redakcyjnego należy:

1)     opracowywanie kierunków polityki wydawniczej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2)     formułowanie zaleceń dotyczących stosowania w wydawanych publikacjach poprawnych i jednolitych rozwiązań merytorycznych;

3)     inicjowanie działań zmierzających do rozwoju działalności wydawniczej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kierunku upowszechniania publikacji w skali światowej, w tym w językach obcych;

4)     inicjowanie nowoczesnych metod prezentacji i formy edytorskiej publikacji;

5)     udzielanie konsultacji w szczególnie istotnych sprawach wydawniczych;

6)     ocenianie i opiniowanie, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, monografii naukowych, monografii pod redakcją naukową, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, w trybie i na zasadach określonych w procedurze recenzji naukowej tych utworów, określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§  11.  1.  W skład Kolegium Redakcyjne wchodzą:

1)      przewodniczący Kolegium Redakcyjnego – Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia albo upoważniony przez niego pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do którego obowiązków należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2)      pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego:

a)     pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, do którego obowiązków należy kierowanie działalnością wydawniczą prowadzoną przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

b)     osoby, w tym pracownicy naukowi Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, posiadający doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.1)).

2. Członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, powołuje i odwołuje, w drodze decyzji, Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

3. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego wyznacza sekretarza Kolegium Redakcyjnego spośród jego członków albo pracowników Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia niebędących członkami Kolegium.

§ 12. 1. Pracowników Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia powołanych na członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b, zwalnia się z obowiązków pracowniczych wykonywanych przez nich w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do wykonywania obowiązków członka Kolegium.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wykonywanie obowiązków członka Kolegium Redakcyjnego należy do obowiązków pracownika Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 13. Osoby powołane na członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b, otrzymują akt powołania.

§  14.  1.  Pracami Kolegium Redakcyjnego kieruje przewodniczący Kolegium Redakcyjnego, do którego zadań należy:

1)     zwoływanie posiedzeń Kolegium Redakcyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium Redakcyjnego;

2)     określanie porządku obrad Kolegium Redakcyjnego;

3)     przewodniczenie posiedzeniom Kolegium Redakcyjnego;

4)     ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Kolegium Redakcyjnego, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Kolegium Redakcyjnego.

2.  W przypadku złożenia przez członka Kolegium Redakcyjnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego zwołuje posiedzenie Kolegium Redakcyjnego w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Kolegium Redakcyjnymi pracami Kolegium Redakcyjnego kieruje członek Kolegium Redakcyjnego upoważniony przez przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego.

§  15.  W pracach Kolegium Redakcyjnego mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Kolegium Redakcyjnego, zaproszone przez przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego.

§  16.  1.  Kolegium Redakcyjne podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Kolegium Redakcyjnego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego.

2.  Przewodniczący może, na wniosek członka Kolegium Redakcyjnego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem zadań Kolegium Redakcyjnego w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§  17.  Protokół z posiedzenia Kolegium Redakcyjnego sporządza niezwłocznie sekretarz Kolegium Redakcyjnego. Protokół podpisuje przewodniczący Kolegium Redakcyjnego albo jego zastępca oraz sekretarz Kolegium Redakcyjnego.

§ 18. 1. Członkom Kolegium Redakcyjnego przysługują diety i inne należności na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), w przypadku gdy ich zadania i obowiązki  wykonywane są:

1)     poza miejscem ich zamieszkania, jeżeli nie są pracownikami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2)     poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, jeżeli są pracownikami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

2. Tryb postępowania w tych sprawach, o których mowa w ust. 1, określa zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z dnia 14 października 2011 r. w sprawie podróży służbowych.

§ 19. Członkowie Kolegium Redakcyjnego otrzymują nieodpłatnie po jednym egzemplarzu każdego numeru wydawnictwa Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§  20.  Obsługę administracyjno-kancelaryjną Kolegium Redakcyjnego zapewnia Biuro Badań i Projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 21. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more