Wspólnie z Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu i Instytutem Historii RAN w Sankt Petersburgu zapraszamy do wzięcia udziału w XII otwartym konkursie prac studenckich i doktoranckich „AKTUALNA NAUKA” „Rosja (Związek Sowiecki), Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej XX wieku” pamięci Olega Nikołajewicza Kena.

TEMATYKA PRAC:

 • Rosja i Polska (Związek Sowiecki i Polska) w XX wieku: główne problemy wzajemnych relacji;
 • Związek Sowiecki (Rosja), Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej okresu międzywojennego;
 • Procesy historyczne przez pryzmat kultury Rosji (Związku Sowieckiego), Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

UCZESTNICY:

 • studenci i doktoranci z Polski, Rosji i innych krajów prowadzący badania w dziedzinie najnowszej historii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski i Rosji, w ramach programów studiów uniwersyteckich / doktoranckich albo we własnym zakresie.

Wymagania dla uczestników konkursu:

 • status studenta lub doktoranta;
 • podanie danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa uczelni, nazwa wydziału lub instytutu, kierunek studiów, rok studiów, numer legitymacji studenckiej, informacje kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej). Doktoranci: nazwa uczelni, nazwa wydziału lub instytutu, kierunek studiów doktoranckich (opcjonalnie), numer legitymacji studenckiej.

Uwaga 1: Możliwy jest zbiorowy udział w konkursie.

Uwaga 2: W konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła studia (także doktoranckie) i nie jest doktorantem lub nie prowadzi pracy badawczej, pod warunkiem, że od dnia ukończenia studiów minęło mniej niż pięć miesięcy (byli doktoranci powinni zgłosić się do udziału w konkursie przed obroną doktoratu). Uczestnik konkursu – absolwent przedstawia informację o ukończonym kierunku studiów, dacie jego ukończenia oraz numer legitymacji studenckiej posiadanej do momentu ukończenia studiów.

Uwaga 3: Laureaci konkursów zeszłych edycji (1, 2 oraz 3 miejsca) nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach. Jeżeli jednak wciąż mają status studenta lub doktoranta, mogą przesłać swoje prace w trybie pozakonkursowym i zawalczyć o prawo publikacji w kolejnym zbiorze artykułów. Wymagania wobec prac byłych laureatów są takie jak wobec prac konkursowych (patrz niżej). W każdym zbiorze możliwa jest publikacja co najwyżej trzech prac pozakonkursowych.

WYMOGI:

 • temat pracy powinien dotyczyć jednego z trzech konkursowych problemów badawczych;
 • objętość pracy – od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (1 arkusz to 40000 znaków ze spacjami);
 • język pracy – polski, rosyjski lub (dla osób nieposługujących się żadnym z tych języków) angielski. W przypadku napisania pracy przez osobę polsko- albo rosyjskojęzyczną w obcym dla niej języku tłumaczenie na język ojczysty autor wykonuje we własnym zakresie;
 • forma pracy – dowolna (artykuł naukowy, esej, itp. (z wyłączeniem prac przeglądowych i publikacji dokumentów). Przyjmowane będą także fragmenty i rozdziały prac dyplomowych lub doktoranckich (nie przekraczające wskazanych objętości);
 • praca powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: olegken@mail.ru nie później niż do 31 października 2019;
 • praca nie może być wcześniej publikowana w żadnej formie (również elektronicznej). W przypadku otrzymania nagrody praca zostanie opublikowana w tomie zawierającym nagrodzone prace konkursowe. Kolejne publikacje są możliwe pod warunkiem umieszczenia adnotacji o miejscu pierwotnej publikacji;
 • w pracy konkursowej a) muszą być wyraźnie zaznaczone fragmenty będące cytatami, b) muszą zostać zamieszczone przypisy dokładnie określające źródła cytatów i wykorzystaną literaturę (drukowaną i elektroniczną);
 • dodatkowym atutem pracy będzie odzwierciedlenie znajomości prac naukowych Olega Nikołajewicza Kena, jego publikacji źródłowych oraz rozwinięcie jego idei naukowych (lub polemika z nimi).

Uwaga: Fakt przedstawienia pracy konkursowej jest traktowany jako deklaracja uczestnictwa w konkursie.

WAŻNE TERMINY

 • 13 marca – 31 października 2019 r. – przyjmowanie prac konkursowych;
 • listopad 2019 r. – ocena prac konkursowych przez ekspertów;
 • 1-10 grudnia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
 • 11-20 grudnia 2019 r. – ceremonia wręczenia dyplomów i nagród pieniężnych laureatom konkursu, przeprowadzana z udziałem członków Rady Ekspertów, przedstawicieli organizatorów konkursu, przedstawicieli “Światowego Klubu Petersburżan” – fundatora nagrody specjalnej, a także przedstawicieli mediów. Prezentacją tomu zawierającego prace laureatów konkursu.

Uwaga: Uczestnicy konkursu – z wyjątkiem laureatów – nie otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie.

RADA EKSPERTÓW:

 • Chomik Piotr, dr hab., profesor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Gil Andrzej, dr hab., profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie;
 • Isajew Siergiej Aleksandrowicz, dr, pracownik naukowy Instytutu Historii RAN w Sankt Petersburgu;
 • Izmozik Władlen Siemienowicz, dr hab., profesor Katedry Historii i Regionoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Telekomunikacji w Petersburgu;
 • Kornat Marek, dr hab., prof. Instytutu Historii PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa);
 • Łomagin Nikita Andrejewicz, dr hab., profesor Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu oraz Uniwersytetu Europejskiego w Petersburgu;
 • Rupasow Aleksandr Iwanowicz, (przewodniczący Rady Ekspertów), dr hab., główny pracownik naukowy Instytutu Historii RAN w Petersburgu;
 • Suprun Michaił Nikołajewicz, dr hab., profesor, kierownik Katedry Historii Narodowej Północnego (Arktycznego) Uniwersytetu Federalnego im. M. W. Łomonosowa w Archangielsku;
 • Wołos Mariusz, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytutu Historii PAN w Warszawie.

Koordynator konkursu: Ken Wiera Dmitriewna

NAGRODY:

Rada Ekspertów Konkursu w wyznaczonym czasie wybiera ośmiu zwycięzców (laureatów miejsc 1-3, cztery  wyróżnienia oraz jedna nagroda specjalna przyznawana w porozumieniu ze “Światowym Klubem Petersburżan”), którzy zostaną uroczyście nagrodzenie dyplomami, a w przypadku laureatów, nagrodami pieniężnymi. Laureatom pierwszych trzech miejsc zapewnia się możliwość pobytu w Petersburgu w terminie ceremonii rozdania nagród. Osiem prac konkursowych oraz trzy pozakonkursowe uznane za najlepsze zostaną przygotowane do publikacji w porozumieniu z autorami  i opublikowane w oddzielnym tomie oraz na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Petersburgu. Troje laureatów otrzyma możliwość wzięcia udziału w polsko-rosyjskiej szkole letniej organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Polsce (pod warunkiem znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym).

Uwaga: W przypadku zwycięstwa zespołu autorów kwota nagrody nie ulega zmianie. Prawo do udziału w szkole letniej przydzielane jest tylko jednemu członkowi (według decyzji zespołu).

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych