wrzesień 2017

Relacje energetyczne między Polską i Rosją po agresji na Ukrainę - część 2

O ile budowa terminalu LNG czy rewers fizyczny na gazociągu Jamał-Europa znajdowały się w polskich planach od dawna i nie były pochodną obecnej polityki Rosji, to już zaproponowana przez poprzedni polski rząd idea Unii Energetycznej i ogłoszone przez nowy rząd plany poszukiwania dodatkowych źródeł dostaw można uznać za odpowiedź na dodatkowy wzrost niepewności wywołany rosyjska agresją na Ukrainę. Rozpoczęto więc prace nad innymi sposobami zmniejszania wrażliwości polskiej energetyki i gospodarki na potencjalne turbulencje w relacjach ze wschodnim partnerem. Rzecz dotyczy działań mających wyposażyć Unię w odpowiednie zdolności do reagowania oraz projektów własnych mających poprawić fizyczne bezpieczeństwo dostaw oraz pozycję przetargową w negocjacjach z importerami.

W 2014 r. polski rząd przygotował non-paper zawierający propozycje działań mających prowadzić w kierunku Unii Energetycznej, czyli bardziej spójnej polityki energetycznej UE, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw. Pomysł został przejęty przez Komisję Europejską, która dodała do polskich propozycji skupionych wokół kwestii dostaw zadania z zakresu rozwoju rynku i polityki klimatycznej. Niewykluczone, że rosyjska agresja na Ukrainę i powstałe na tym tle obawy o stabilność dostaw stały się katalizatorem prac zarówno w Polsce jak i w Komisji Europejskiej. Niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu w UE politycznej determinacji do szukania sposobów łagodzenia zależności od Rosji. Z czasem jednak – jak pokazuje przykład porozumień w sprawie budowie kolejnych nitek gazociągu Nord Stream – dały o sobie znać bardziej przychylne Rosji środowiska szukające za wszelką cenę powrotu do „business as usual”. Tocząca się dziś w UE i za oceanem dyskusja o znaczeniu Nord Stream 2 w świetle sankcji spowodowanych rosyjską agresją na sąsiada już wykroczyła daleko poza dziedzinę energetyki i wyraźnie służy za miernik preferencji różnych politycznych i gospodarczych grup interesu w Europie.  

Z polskiej perspektyw projekt Nord Stream 2 stoi w jawnej sprzeczności zarówno z deklarowaną i symbolizowaną przez sankcje polityką niezgody UE i państw członkowskich na łamanie prawa międzynarodowego oraz przyjętymi przez UE celami budowanej Unii Energetycznej. Nie powinno być więc zaskoczeniem, że obniżenie zaufania do unijnych mechanizmów wsparcia  kieruje polską uwagę w stronę przyspieszenia realizacji własnych projektów. Podstawowym z nich jest idea gazociągu Baltic Pipe, który miałby umożliwić przesył do Polski gazu z norweskich złóż, a z czasem służyć za integralny element korytarza gazowego Północ-Południe w UE, który oferowałby nowe źródło dostaw dla uzależnionych głównie do Rosji państw Europy Środowej i Południowo-Wschodniej.

W tej koncepcji Polska staje się zwornikiem rynków regionalnych, z czasem zyskując szasnę na przekształcenie się w regionalny ośrodek dystrybucji. Ten plan stoi z kolei w sprzeczności z wspieranym przez kilka zachodnich korporacji oraz pośrednio rządy Niemiec czy Austrii projektem Nord Stream 2, który w istocie zwiększyłby znaczenie Niemiec jako gazowego gracza w UE. Jednocześnie oczywiście utrudniłby realizację polskich planów, jako że poprzez nowe nitki Nord Stream zwiększyłyby się istotnie możliwości penetracji rynku przez Gazprom, a tym samym prawdziwa konkurencja stałaby się jeszcze bardziej iluzoryczna.

Polski rząd należy do największych przeciwników rosyjsko-niemieckiego projektu i korzysta z narzędzi politycznych i prawnych, aby powstrzymać jego realizację. W 2016 r. działania Urzędu ds. Ochrony Konkurencji i Konsumenta zmusiły koncerny zachodnie do opuszczenia konsorcjum i podniosły koszty transakcyjne opracowywania nowych schematów finansowania. Podobny wpływ miało zaskarżenie przez polski rząd do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej z października 2016 r o udostępnieniu Gazpromowi większej przepustowości gazociągu OPAL, który dystrybuuje gaz z Nord Stream. Trybunał najpierw zwiesił wykonywanie decyzji, po kilku miesiącach anulował zawieszenie, niemniej sprawa jest wciąż w toku. Trudno dziś wyrokować czym zakończą się polskie próby (wspieranie przez państwa bałtyckie i część partnerów środkowo-europejskich), niemniej stanowią one dość klarowną ilustrację przeważającego w Polsce stanowiska, że w tak szczególnych uwarunkowaniach międzynarodowych, po rosyjskiej agresji na Ukrainę, jest wyrazem nieodpowiedzialności i politycznej krótkowzroczności wspieranie projektów szkodzących interesom niektórych państw członkowskich i Ukrainy w oparciu o chybiony argument, że Nord Stream 2 to projekt czysto ‘komercyjny’.

 Autor: Ernest Wyciszkiewicz

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych