Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci prof. Jurija Afanasjewa - wybitnego historyka, sumienia demokratycznej Rosji.

(1934-2015)

fot. Grzegorz Mehring

Prof. Jurij Nikołajewicz Afanasjew - założyciel Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Moskiewskiego w 1957 roku. Pracę doktorską obronił na Akademii Humanistycznej Europy Środkowej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w 1971 r., doktor nauk historycznych, profesor. W latach 1982-1986 kierował Instytutem Historii Powszechnej ZSRS. W grudniu 1986 r. został rektorem Instytutu Archiwum Historycznego w Moskwie; 1991-2003 - rektor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, 1989-1991 - współprzewodniczący Międzyregionalnej Grupy Deputowanych; 1991-1993 - członek parlamentu Federacji Rosyjskiej, należał do frakcji "radykalnej demokracji". Członek Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu i Akademii Studiów Humanitarnych w Moskwie; Doctor honoris causa Amherst College (USA), Francois Rabelais (Tours, Francja), Żydowskiego Seminarium Teologicznego (Nowy Jork, USA), White College (USA), Uniwersytetu w Genewie (Szwajcaria). Członek redakcji czasopisma "World Tree" oraz rocznika "Ulysses"; Kierownik projektu "A liberal education at the turn of XX-XXI centuries in the new information environment", "Curricula for higher education" - 1998; był również współprzewodniczącym Stowarzyszenia "Memoriał" (1988), członkiem Prezydium Klubu "Moscow Tribune" (1988), współprzewodniczył ruchowi "Demokratyczna Rosja" (1991/92 ), był współliderem "Niezależnej Inicjatywy Obywatelskiej" (1993); Autor ponad 600 publikacji naukowych, w tym w serii książek "Rosja XX wieku" (5 tomów); zwycięzca Komitetu Praw Człowieka Izby Adwokackiej w Minnesocie (USA). Centrum gościło Prof. Jurija Afanasjewa w maju na międzynarodowej konferencji historyków "Dziedzictwo II wojny światowej z perspektywy 70 lat".

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.