NIE BYŁO EUROPY, MIELIŚMY WOJNĘ 

„Deklaracja Schumana”, 9 maja 1950

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności zorganizowało pod patronatem Prezydenta RP międzynarodową konferencję historyków „Dziedzictwo II wojny światowej z perspektywy 70 lat”, która odbyła się w dniach 6-7 maja 2015 w Gdańsku.

70. rocznica zakończenia II wojny światowej zobowiązuje do pamięci o jej przyczynach, konsekwencjach, milionach ofiar, a także do hołdu dla wszystkich tych, którzy przelali krew, aby ten globalny konflikt zbrojny zakończyć. Trudno o bardziej symboliczne miejsce niż Gdańsk, gdzie 1 września 1939 roku na Westerplatte niewielki oddział polskich żołnierzy samotnie stawił heroiczny opór agresji hitlerowskich Niemiec, co dało początek temu dramatycznemu w skutkach konfliktowi zbrojnemu. Gdańsk w latach 80. XX w. stał się symbolem pokojowego zrywu społeczeństw w imię solidarności, wolności i demokracji, a przez to symbolem przezwyciężenia systemu jałtańskiego, który po 1945 roku podzielił Europę Żelazną Kurtyną, i który symbolizuje również zwycięstwo nad postzimnowojennym podziałem Europy. W tym roku mija 25 lat od czasu triumfu idei wolności i demokracji, która umożliwiła Europie Środkowej i Wschodniej na nowo samodzielnie decydować o własnym losie  wbrew geopolitycznej logice dławienia wolności, stref wpływów i dominacji mocarstw nad demokratycznymi aspiracjami narodów.

fot. Roman Jocher

Dyrektor Centrum dr Sławomir Dębski przypomina: "Dziś trzeba odkłamywać mity na temat wojny z lat 1939-1945. II wojna światowa od samego początku była obiektem politycznych i historycznych manipulacji. Interpretacje wielu wydarzeń były narzucane na poziomie państwowym. O pewnych faktach zapominało się wręcz instytucjonalnie. To był element polityki państwowej".

Spotkanie zorganizowane zostało w Europejskim Centrum Solidarności, instytucji, która przechowuje pamięć Polaków i Europejczyków o zwycięstwie idei solidarnej współpracy społeczeństw i odrzuceniu stosowania przemocy lub groźby jej użycia w polityce międzynarodowej przypomniało nam o wartościach, stanowiących fundament nowej, pokojowej Europy.

Konferencja składała się z dwóch części: międzynarodowej konferencji historyków, upamiętniającej zarówno zwycięstwo narodów Europy nad III Rzeszą, jak i nad porządkiem jałtańskim, ograniczającym wolność i demokrację oraz części politycznej, rozpoczynającej się od godzinnej dyskusji między wybitnymi historykami m.in. Timothy Snyderem, Normanem Davisem, Jurijem Afanasijew i Georgesem-Henri Soutou o roli dziedzictwa II wojny światowej i systemu jałtańskiego w pamięci historycznej Europejczyków.  Wystąpienia polityków posłużyły natomiast do sformułowania politycznego przekazu: nigdy więcej wojny, nigdy więcej stref wpływów i dyktatu mocarstw, ubezwłasnowolniających demokratyczną wolę narodów. 

fot. Grzegorz Mehring

Prezydent Bronisław Komorowski witając zebranych wyjaśniał, dlaczego zaprosił gości do Gdańska. Przypomniał, że to tu rozpoczęła się wojna i że to tutaj zaczęto zrywać "żelazną kurtynę". Dodał, że kapitulacja hitlerowskich Niemiec nie oznaczała dla nas odzyskania wolności, bo - jak zaznaczył - "żyliśmy po jej niewłaściwej stronie". 

- Zwracam się do państwa o współpracę, by świat uczynić lepszym, jesteśmy to dłużni kolejnym pokoleniom - mówił podczas panelu sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun. Dodał, że jest w Gdańsku, by wyrazić podziw dla narodów i rządów Europy, które walczyły broniąc wolności i demokracji. Sekretarz generalny ONZ mówił, że to dla niego wielki zaszczyt, że może przebywać wśród liderów państw, które "walczyły z tyranią hitlerowską". - Jestem tutaj, by wyrazić silną solidarność, szacunek i podziw dla wszystkich narodów i rządów Europy, które walczyły broniąc wolności i zasad demokracji - podkreślił.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.