Napoleon rusza na Moskwę, MÓWIĄ WIEKI NR 02/2012

Numer jest poświęcony kampanii 1812 roku, która była wielkim wydarzeniem dla licznych ludów, społeczeństw i kultur, które odmieniły postać świata. Rosja, zatrzymując Wielką Armię, potwierdziła swe mocarstwowe aspiracje - i to nie tylko w perspektywie europejskiej.

28 lipca 1812 roku Napoleon, wchodząc do swojej kwatery w Witebsku, zawołał: "Zatrzymuję się tutaj, by skupić całą moją armię, aby wypoczęła, i zorganizować Polskę. Kampania roku 1812 jest już zakończona!" Wkrótce jednak Bonapartego zaczęły drążyć wątpliwości: Witebsk?! To za mało... Sięgnę do serca Rosji. - pisze Tomasz Bohun.

Bogdan Boruski tłumaczy - Wojny Napoleońskie w wielu krajach, także na ziemiach polskich, przyniosły trwałe zmiany nie tylko w kwestiach ustawodawczych czy wojskowych, ale także w sferze obyczajów. Dotyczy to również kuchni. Powracając do Polski weterani propagowali nabyte zamiłowania do nowo poznanych dań i trunków. Czy swoiste doświadczenia kampanii 1812 roku odcisnęły jakiś ślad na kulinarnych gustach Polaków?

W numerze znalazły się również artykuły o bitwie pod Smoleńskiem, pod Borodino,
a także wywiad z Andrzejem Nieuważnym, historykiem specjalizującym się w epoce napoleońskiej.

W NUMERZE:
ROZMOWY "MÓWIĄ WIEKI"
WARMIACY, MAZURZY I INNI. ROZMOWA Z EDWARDEM CYFUSEM

Teresa Astramowicz-Leyk, Wiktor Leyk
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE NA WARMII I MAZURACH

W PAŃSTWIE ZAKONNYM
ZANIM NADESZLI KRZYŻACY
Andrzej Brzozowski
DROGA DO MOCARSTWA. ROZWÓJ PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH
Andrzej Brzozowski
PAŃSTWO BRACI-RYCERZY
Andrzej Radzymiński

OD PRUS KSIĄŻĘCYCH DO KRÓLESTWA PRUSKIEGO
Z POLSKĄ PRZECIWKO KRZYŻAKOM. ZWIĄZEK MIAST PRUSKICH
Jan Gancewski
W CIENIU WAWELU PÓŁNOCY
Szymon Drej
PRUSY HOHENZOLERNÓW
Jacek Wijaczka

ŁUNA NAD PRUSAMI
GRUNWALD 1410. WIELKA WOJNA, WIELKA BITWA, WIELKIE ZWYCIĘSTWO
Sławomir Moćkun
WOJNY POLSKO KRZYŻACKIE
Krzysztof Kwiatkowski
KRESY W OGNIU. POGRANICZE RZECZYPOSPOLITEJ I PRUS KSIĄŻECYCH W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII WIEKU
Sławomir Augusiewicz
WSCHODNIOPRUSKIE KAMPANIE NAPOLEONA
Sławomir Skowronek
MAZURSKIE BITWY WIELKIEJ WOJNY
Piotr Szlanta

CZAS NACJONALIZMÓW
MODERNIZACJA BASTIONU NIEMIECKOŚCI
Rafał Żytyniec
WARMIA I MAZURY W NAZISTOWSKICH PRUSACH WSCHODNICH
Waldemar Brenda

TYGIEL KULTUROWY
PÓŁNOCNY DZIKI ZACHÓD. WARMIA I MAZURY W LATACH 1945-1947
Waldemar Brenda
DEKADA STRACHÓW
Błażej Brzostek
OPÓR SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM CZASÓW PRL
Piotr Kardela

HISTORYCZNA AGENCJA TURYSTYCZNA
PIĘKNO NIEDOCENIANE. ZABYTKI ARCHITEKTURY WARMII I MAZUR
Małgorzata Jackiewicz-Garniec

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych