6 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się cykliczna konferencja Centrum „Polska-Rosja. Bilans 2014 podsumowująca poprzedni rok działalności oraz analizująca bieżącą sytuację polityczną. W jej trakcie odbyły się trzy dyskusje:

  • o wynikach badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Centrum w Rosji i Polsce nt. wzajemnego postrzegania Polaków i Rosjan z udziałem polskich i rosyjskich socjologów i politologów,
  • o znaczeniu wymiany młodzieży na przykładzie II edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami” oraz programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”
  • oraz panel polityczny z udziałem ekspertów z europejskich, polskich i rosyjskich instytucji badawczych na temat konsekwencji wydarzeń 2014 r. dla międzynarodowego porządku politycznego.

Dostępne nagranie wideo w języku angielskim z III panelu. Zapraszamy do oglądania.

PROGRAM

 9:30-9:45             Otwarcie   

Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Adam Daniel Rotfeld, przewodniczący Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych

 

9:50-12:00      Panel 1: Polacy o Rosji i Rosjanach, Rosjanie o Polsce i Polakach

Dyskusja na podstawie raportu z badań opinii publicznej przeprowadzonych w Polsce i w Rosji na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Prowadzenie: Ernest Wyciszkiewicz, zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Warszawa)

Uczestnicy panelu:

Walerij Fiodorow, dyrektor generalny Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM, Moskwa)

Olga Kamieńczuk, dyrektor ds. międzynarodowych, WCIOM (Moskwa)

Łukasz Mazurkiewicz, prezes ARC Rynek i Opinia (Warszawa), koordynator projektu badań socjologicznych z ramienia CPRDiP

Artiom Malgin, prorektor Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO)

Eugeniusz Smolar, Senior Fellow, Centrum Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Walerij Mastierow, Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” (Moskwa)

12:15–14:00    Panel 2: Społeczny wymiar stosunków polsko-rosyjskich na przykładzie programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”

Dyskusja o znaczeniu wymiany młodzieży na przykładzie II edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami” oraz projektów, które uzyskały w 2014 r. dofinansowanie CPRDiP w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

Prowadzenie: Żenia Klimakin, dziennikarz Sekcji Rosyjskiej Polskiego Radia dla Zagranicy

Uczestnicy panelu:

Swietłana Siemionowa, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych dla Dzieci w Petersburgu

Krzysztof Pawlak, koordynator programów w Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży Piastun z Opola

Jekatierina Andriejaszewa, „Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami” (Moskwa)  

Anita Wietrzyńska, „Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami” (Warszawa)

 

14:45-17:30    Panel 3: Konsekwencje wydarzeń 2014 roku dla porządku międzynarodowego

Prowadzenie: Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Uczestnicy panelu:

Anton Barbaszyn, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Warszawa)

Ian Bond, Centre for European Reform (Londyn)

Samuel Charap, International Institute for Strategic Studies (Waszyngton)  

Andriej Kortunow, Rosyjska Rada Spraw Międzynarodowych (Moskwa)

Marek Menkiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich (Warszawa)  

Ulrich Speck, Carnegie Europe (Bruksela)

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.