Międzynarodowa konferencja „The Case of Crimea in the Light of International Law: its Nature and Implications" zorganizowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Dostępne nagranie z konferencji w języku angielskim. Zapraszamy do oglądania.

International conference

THE CASE OF CRIMEA IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAW: ITS NATURE AND IMPLICATIONS

 organised by
The Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding
The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences

 Warsaw, 19-20 March 2015
Venue: Foksal Press Centre, ul. Foksal 3/5

PROGRAMME

 

Day 1: 19th March 2015 (Thursday)

9.30-10.00      Opening and welcome from host & organisers

 Opening speech by Artur Nowak-Far, Undersecretary of State for Legal Treaty and Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs (Poland) 

 10.00-13.15    Panel I: Annexation of Crimea – Multilateral and Bilateral Implications, Self-determination and the Right to Secession?

 Chair: Prof. Władysław Czapliński, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)

 10.00-11.00    Session 1:

 Speakers:
-          Maria Issaeva, Threefold Legal Advisors LLC (Russia)
-          Prof. Oleksandr Zadhorozhniy, Taras Schevchenko University (Ukraine)

11.00-11.15    Coffee break

11.15-13.15    Session 2:       

 Speakers:
-          Prof. Christopher J. Borgen, St. John's University School of Law (USA)
-          Prof. Theodore Christakis, University of Grenoble (France)
-          Prof. Vladislav Tolstykh, Novosibirsk State University (Russia)

 Designated discussants:
-          Dr. Daniele Amoroso, University of Naples “Federico II” (Italy)
-          Oleksandr Moskalenko, Fellow of Krzysztof Skubiszewski fellowship program (Ukraine)

 13.15-14.15    Lunch

 14.15-18.30    Panel II: Problems of Use of Force, Aggression and Armed Attack – The Crimea’s case

 Chair: Prof. Bogdan Góralczyk, Centre for Europe at the University of Warsaw (Poland)

14.15-16.15    Session 3:

Speakers:
-          Prof. Paul Eden, University of Sussex (UK)
-          Prof. Antonello Tancredi, University of Palermo (Italy)
-          Dr. Christian Henderson, University of Liverpool (UK)
-          Prof. Evgeniy Voronin, MGIMO University (Russia)

16.15-16.30    Coffee break

16.30-18.30    Session 4:

Speakers:
-          Prof. Sigmar Stadlemeier, Johannes Kepler University Linz (Austria)
-          Dr. Patrycja Grzebyk, University of Warsaw (Poland)

Designated discussants:
-          Dr. Mindia Vashakmadze, Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law (Germany)
-          Agata Kleczkowska, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences (Poland)

Day 2: 20th March 2015 (Friday)

 9.00-11.30      Panel III: The Case of Crimea - Reactions of International Community

 Chair: Dr. Sławomir Dębski, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (Poland) 

 9.00-10.15      Session 1

Speakers:
-          Prof. Steven Blockmans, Centre for European Policy Studies (Belgium)/ University of Amsterdam (Netherlands)
-          Dr. Łukasz Gruszczyński, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)
-          Prof. Anatoly Y. Kapustin, Institute of Legislation and Comparative Law (Russia)
-          Prof. Michał Kowalski, Jagiellonian University (Poland)

10.20-11.30    Session 2

 Speakers:
-          Prof. Maurizio Arcari, University of Milano-Bicocca (Italy)
-          Dr. Matthias Hartwig, Max Planck Institute of International and Comparative Law, Heidelberg (Germany)
-          Prof. Alena Douhan, Belarusian State University (Belarus)
-          Dr. Alexander Salenko, Immanuel Kant Baltic Federal University of Russia (Russia)

11.30-11.45    Coffee break

11.45-13.45    Panel IV: The Case of Crimea and Implications of Non-Recognition of Unlawful Situations

-          Chair: Prof. Dagmar Richter, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)

Speakers:
-          Prof. Enrico Milano, University of Verona (Italy)
-          Prof. Shotaro Hamamoto, Kyoto University (Japan)
-          Prof. Stefan Oeter, University of Hamburg (Germany)
-          Prof. Przemysław Saganek, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)

Designated discussants:
-          Ilya Nuzov, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights (Switzerland)
-          Dr. Wiliam Worster, Hague University (Netherlands)

13.30-14.30    Lunch

14.30-17.30    Panel V: International Responsibility of States and Individuals in the Crimea Case

Chair: Prof. Anna Wyrozumska, University of Lodz (Poland) 

Speakers:
-          Prof. Claus Kress, University of Cologne (Germany)
-          Prof. Beatrice Bonafe, Rome University (Italy)
-          Prof. Ireneusz Kamiński, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)
-          Dr. Karolina Wierczyńska, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences & Prof. Bartłomiej Krzan, University of Wrocław (Poland)
-          Prof. Tsvetana Kamenova, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
-          Prof. Oleksandr Merezhko, University of Economics and Law, Kyiv (Ukraine)

16.30-17.30    Closing remarks by organisers

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych