W Międzynarodowym Centrum Kultury  w Krakowie 12 maja odbyła się konferencja naukowa "Polska i czeska myśl polityczna wobec Rosji". 

Konferencja poświęcona była stosunkowi Polaków i Czechów do Rosji, w przeszłości i współcześnie. Podczas trzech paneli dyskusyjnych o podłożu historyczno-politologicznym (XIX i XX wiek) zaprezentowano kluczowe zagadnienia związane z Rosją w polskiej i czeskiej myśli politycznej. Minister Petr Drulák w swoim wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił rolę Rosji oraz implikacje panslawizmu i odmiennego postrzegania roli Rosji przez Polaków i Czechów w kontekście współpracy polsko-czeskiej. Duża część dyskusji dotyczyła potencjału współpracy polsko-czeskiej w przyszłości.

POLSKA I CZESKA MYŚL POLITYCZNA WOBEC ROSJI
Kraków, 12 maja 2015 r.

 P R O G R A M

9:00
Otwarcie obrad

 • Dr Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Prof. Petr Drulák, Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej

9:30-11:00
I  panel: Rosja a kształtowanie się nowoczesnych narodów i myśli politycznej – czeskiej i polskiej

 • Dr Roman Baron, Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga
 • Dr Petr Janyška, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie
 • Dr hab. Jarosław Kilias, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Marzena Krajewska, I radca w MSZ RP, sekretarz Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego
 • Prof. Andrzej Nowak, Instytut Historii PAN w Warszawie; Uniwersytet Jagielloński

Moderator: prof. Jacek Baluch, były Ambasador RP w Pradze,  wiceprzewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego

11:15-12:45
II panel: Rosja a współpraca polsko-czeska w XX wieku: idee i realia

 • Doc. Jiří Friedl, Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Brno
 • Prof. Marek Kornat, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Prof. Jan Rychlík, Instytut Czeskiej Historii, Uniwersytet Karola w Pradze
 • Prof. dr hab. Stanisław Żerko, Instytut Zachodni w Poznaniu

Moderator: dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

13:30-15:00   
III panel: Współpraca polsko-czeska i Rosja: kontekst historyczny i współczesne wyzwania

 • Dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie
 • Dr Michal Kořan, wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze
 • Jiří Schneider, Prague Security Studies Institute, były wiceminister spraw zagranicznych RCz
 • Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Moderator: dr Mateusz Gniazdowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.