7th Transatlantic Forum on Russia

Doroczna konferencja „Transatlantic Forum on Russia” organizowana w Waszyngtonie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych. Poza rozwojem współpracy między obiema instytucjami, chodzi o inspirowanie debaty transatlantyckiej na temat współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie związanych z polityką Federacji Rosyjskiej. W konferencji biorą udział badacze z Polski, innych państw europejskich, Stanów Zjednoczonych i Rosji. W 2018 r. obrady będą dotyczyć  rosyjskich prób oddziaływania na sytuację wewnętrzną w państwach europejskich przy pomocy polityki historycznej. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w tym roku z uwagi na przypadające 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i wiele innych państw regionu.

PROGRAM

  

8:50-9:00 - Welcoming Remarks:

Ms. Heather A. Conley, Senior Vice President for Europe, Eurasia and the Arctic, CSIS

Dr. Ernest Wyciszkiewicz, Director, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (CPRDU)

9:00-9:30 - Keynote Address:  Winning the War Against Russian Active Measures

The Honorable Senator Mike Crapo (R-ID) (Invited)

9:30-11:00 - Panel One: #HISTINT – The Weaponization of History:   Independence, Occupation and Liberation 

Panelists:

Professor Šarūnas Liekis, Dean of the Faculty of Political Science and Diplomacy Professor, Vytautas Magnus University (Confirmed)

Dr. Sławomir Dębski, Director, Polish Institute of International Affairs (Confirmed)

Professor Nina Tumarkin, Kathryn Wasserman Davis Professor of Slavic Studies; Professor of History, Wellesley College (Confirmed)

Moderator: Ms. Heather A. Conley, Senior Vice President for Europe, Eurasia and the Arctic, CSIS

11:00-11:15 - Coffee Break 

11:15-12:45 - Panel Two: #RussiaResist: Understanding the Exploitation and Weaponization of Democratic Weakness

Panelists:

Ms. Oana Popescu, Director, Global Focus Centre, Bucharest (Confirmed)

Mr. Charles Davidson, Executive Director of the Kleptocracy Initiative, Hudson Institute (Confirmed)

Mr. Michael Isikoff, Chief Investigative Correspondent, Yahoo News (Confirmed)

Moderator:  Dr. Ernest Wyciszkiewicz, Director, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (CPRDU)

12:45 - Buffet Lunch

Kiedy: 15 Listopada 2018 r.

Gdzie: Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C.

Rejestracja uczestników: https://www.csis.org/events/transatlantic-forum-russia-1

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.