Międzynarodowa konferencja

 „O ZIEMIĘ NASZĄ, NIE WASZĄ”
MYŚL POLITYCZNA A PROCESY NARODOWOTWÓRCZE W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
Warszawa, 16-17 kwietnia 2015 r.

fot. Andrzej Gałązka

PROGRAM

16 kwietnia 2015 r. (czwartek)

9:00-11:20           I PANEL, moderator: Sławomir Dębski

 • Hieronim Grala, Rzeczpospolita wobec pretensji Moskwy/Rosji do ziem ruskich
 • Kiriłł Koczegarow, Pretensje  Rosji do ziem ruskich Rzeczypospolitej w XVII w.: analiza  założeń ideowych
 • Natalia Puminowa, Krytyka „kijowskiego prawosławia” w moskiewskim piśmiennictwie ostatniej ćwierci XVII w.
 • Andrzej Gil, Koncepcja Rusi w dyskursie unickim

11:45-14:00        II PANEL, moderator: Andrzej Nowak

 • Robert Frost, Idea polsko-litewskiego federalizmu na tle federalizmu europejskiego
 • Hubert Łaszkiewicz, Władca i władza w Carstwie Moskiewskim i w Rzeczpospolitej w XVII wieku wobec centrum i okrain
 • Aleksandr Kamienski, Wschodniosłowiańskie ziemie Rzeczypospolitej w percepcji rosyjskich elit w XVIII w.
 • Richard Butterwick-Pawlikowski, Koncepcja narodu w polskim dyskursie końca XVIII wieku

15:00-17:15        III PANEL, moderator: Andrzej Gil

 • Andrzej Nowak, Terytorium jako kategoria wyobraźni politycznej historyków: od Jana Długosza do Lewisa Namiera
 • Katarzyna Błachowska, Polscy i rosyjscy historycy o dziejach Litwy i Białorusi. Podobieństwa i różnice.
 • Leszek Zasztowt, Polska edukacja Wileńskiego Okręgu Naukowego i jej wpływ na procesy narodotwórcze na Litwie i Rusi
 • Mikołaj Getka-Kenig, Polski dyskurs polityczny o tzw. ziemiach zabranych 1807-1830

 

17 kwietnia 2015 r. (piątek)

9:00-11:15           IV PANEL, moderator: Robert Frost

 • Darius Staliunas, Litewski ruch narodowy i tworzenie „korpusu geograficznego”
 • Anton Kotenko, Mapa jako narzędzie ukraińskich procesów narodowotwórczych
 • Łukasz Adamski, Ruś, Małorosja czy Ukraina. O współistnieniu i rywalizacji pewnych nazw w języku polskim doby zaborów
 • Marek Kornat, Koncepcja federalizmu w polskiej myśli politycznej 1864-1914

11:45-14:00        V PANEL, moderator: Łukasz Adamski

 • Piotr Głuszkowski, Tożsamość ziem białoruskich w percepcji rosyjskiej inteligencji w I połowie XIX w.
 • Jurij Borisionok, Białoruski chłop i szlachcic na ziemiach białoruskich w wielkim wieku XIX. Z czego i dlaczego pojawił się białoruski projekt narodowy
 • Jerzy W. Borejsza, Geneza masowego udziału Polaków w rosyjskich ruchach rewolucyjnych lat 1870-1880
 • Olga Fomiczowa, Polityka Cesarstwa Rosyjskiego wobec Polaków, Ukraińców
  i Białorusinów w myśli Antona Budiłowicza  (1846-1908)

15:00-17:15        VI PANEL, moderator: Jerzy W. Borejsza

 • Alaksandr Smalańczuk, Zachodniorusizm i „krajowcy” – próba porównania koncepcyjnego
 • Wasyl Uljanowski, Kościół nasz, nie wasz. Ideowe podstawy i parametry rywalizacji ukraińskiej i rosyjskiej grupy duchowieństwa i świeckich na wszechukraińskim Prawosławnym Soborze Kościelnym 1918 r.
 • Sławomir Dębski, Pojęcie „kresów” w polskiej myśli politycznej
 • Rafał Tarnogórski, Prawo Ukraińców i Białorusinów do samostanowienia
  w polskiej myśli prawnej 1917-1923

17:15-17:45        Dyskusja końcowa – postulaty badawcze. Zakończenie konferencji.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej