Międzynarodowa konferencja

 „O ZIEMIĘ NASZĄ, NIE WASZĄ”
MYŚL POLITYCZNA A PROCESY NARODOWOTWÓRCZE W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
Warszawa, 16-17 kwietnia 2015 r.

fot. Andrzej Gałązka

PROGRAM

16 kwietnia 2015 r. (czwartek)

9:00-11:20           I PANEL, moderator: Sławomir Dębski

 • Hieronim Grala, Rzeczpospolita wobec pretensji Moskwy/Rosji do ziem ruskich
 • Kiriłł Koczegarow, Pretensje  Rosji do ziem ruskich Rzeczypospolitej w XVII w.: analiza  założeń ideowych
 • Natalia Puminowa, Krytyka „kijowskiego prawosławia” w moskiewskim piśmiennictwie ostatniej ćwierci XVII w.
 • Andrzej Gil, Koncepcja Rusi w dyskursie unickim

11:45-14:00        II PANEL, moderator: Andrzej Nowak

 • Robert Frost, Idea polsko-litewskiego federalizmu na tle federalizmu europejskiego
 • Hubert Łaszkiewicz, Władca i władza w Carstwie Moskiewskim i w Rzeczpospolitej w XVII wieku wobec centrum i okrain
 • Aleksandr Kamienski, Wschodniosłowiańskie ziemie Rzeczypospolitej w percepcji rosyjskich elit w XVIII w.
 • Richard Butterwick-Pawlikowski, Koncepcja narodu w polskim dyskursie końca XVIII wieku

15:00-17:15        III PANEL, moderator: Andrzej Gil

 • Andrzej Nowak, Terytorium jako kategoria wyobraźni politycznej historyków: od Jana Długosza do Lewisa Namiera
 • Katarzyna Błachowska, Polscy i rosyjscy historycy o dziejach Litwy i Białorusi. Podobieństwa i różnice.
 • Leszek Zasztowt, Polska edukacja Wileńskiego Okręgu Naukowego i jej wpływ na procesy narodotwórcze na Litwie i Rusi
 • Mikołaj Getka-Kenig, Polski dyskurs polityczny o tzw. ziemiach zabranych 1807-1830

 

17 kwietnia 2015 r. (piątek)

9:00-11:15           IV PANEL, moderator: Robert Frost

 • Darius Staliunas, Litewski ruch narodowy i tworzenie „korpusu geograficznego”
 • Anton Kotenko, Mapa jako narzędzie ukraińskich procesów narodowotwórczych
 • Łukasz Adamski, Ruś, Małorosja czy Ukraina. O współistnieniu i rywalizacji pewnych nazw w języku polskim doby zaborów
 • Marek Kornat, Koncepcja federalizmu w polskiej myśli politycznej 1864-1914

11:45-14:00        V PANEL, moderator: Łukasz Adamski

 • Piotr Głuszkowski, Tożsamość ziem białoruskich w percepcji rosyjskiej inteligencji w I połowie XIX w.
 • Jurij Borisionok, Białoruski chłop i szlachcic na ziemiach białoruskich w wielkim wieku XIX. Z czego i dlaczego pojawił się białoruski projekt narodowy
 • Jerzy W. Borejsza, Geneza masowego udziału Polaków w rosyjskich ruchach rewolucyjnych lat 1870-1880
 • Olga Fomiczowa, Polityka Cesarstwa Rosyjskiego wobec Polaków, Ukraińców
  i Białorusinów w myśli Antona Budiłowicza  (1846-1908)

15:00-17:15        VI PANEL, moderator: Jerzy W. Borejsza

 • Alaksandr Smalańczuk, Zachodniorusizm i „krajowcy” – próba porównania koncepcyjnego
 • Wasyl Uljanowski, Kościół nasz, nie wasz. Ideowe podstawy i parametry rywalizacji ukraińskiej i rosyjskiej grupy duchowieństwa i świeckich na wszechukraińskim Prawosławnym Soborze Kościelnym 1918 r.
 • Sławomir Dębski, Pojęcie „kresów” w polskiej myśli politycznej
 • Rafał Tarnogórski, Prawo Ukraińców i Białorusinów do samostanowienia
  w polskiej myśli prawnej 1917-1923

17:15-17:45        Dyskusja końcowa – postulaty badawcze. Zakończenie konferencji.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych