Międzynarodowa konferencja

 „O ZIEMIĘ NASZĄ, NIE WASZĄ”
MYŚL POLITYCZNA A PROCESY NARODOWOTWÓRCZE W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
Warszawa, 16-17 kwietnia 2015 r.

fot. Andrzej Gałązka

PROGRAM

16 kwietnia 2015 r. (czwartek)

9:00-11:20           I PANEL, moderator: Sławomir Dębski

 • Hieronim Grala, Rzeczpospolita wobec pretensji Moskwy/Rosji do ziem ruskich
 • Kiriłł Koczegarow, Pretensje  Rosji do ziem ruskich Rzeczypospolitej w XVII w.: analiza  założeń ideowych
 • Natalia Puminowa, Krytyka „kijowskiego prawosławia” w moskiewskim piśmiennictwie ostatniej ćwierci XVII w.
 • Andrzej Gil, Koncepcja Rusi w dyskursie unickim

11:45-14:00        II PANEL, moderator: Andrzej Nowak

 • Robert Frost, Idea polsko-litewskiego federalizmu na tle federalizmu europejskiego
 • Hubert Łaszkiewicz, Władca i władza w Carstwie Moskiewskim i w Rzeczpospolitej w XVII wieku wobec centrum i okrain
 • Aleksandr Kamienski, Wschodniosłowiańskie ziemie Rzeczypospolitej w percepcji rosyjskich elit w XVIII w.
 • Richard Butterwick-Pawlikowski, Koncepcja narodu w polskim dyskursie końca XVIII wieku

15:00-17:15        III PANEL, moderator: Andrzej Gil

 • Andrzej Nowak, Terytorium jako kategoria wyobraźni politycznej historyków: od Jana Długosza do Lewisa Namiera
 • Katarzyna Błachowska, Polscy i rosyjscy historycy o dziejach Litwy i Białorusi. Podobieństwa i różnice.
 • Leszek Zasztowt, Polska edukacja Wileńskiego Okręgu Naukowego i jej wpływ na procesy narodotwórcze na Litwie i Rusi
 • Mikołaj Getka-Kenig, Polski dyskurs polityczny o tzw. ziemiach zabranych 1807-1830

 

17 kwietnia 2015 r. (piątek)

9:00-11:15           IV PANEL, moderator: Robert Frost

 • Darius Staliunas, Litewski ruch narodowy i tworzenie „korpusu geograficznego”
 • Anton Kotenko, Mapa jako narzędzie ukraińskich procesów narodowotwórczych
 • Łukasz Adamski, Ruś, Małorosja czy Ukraina. O współistnieniu i rywalizacji pewnych nazw w języku polskim doby zaborów
 • Marek Kornat, Koncepcja federalizmu w polskiej myśli politycznej 1864-1914

11:45-14:00        V PANEL, moderator: Łukasz Adamski

 • Piotr Głuszkowski, Tożsamość ziem białoruskich w percepcji rosyjskiej inteligencji w I połowie XIX w.
 • Jurij Borisionok, Białoruski chłop i szlachcic na ziemiach białoruskich w wielkim wieku XIX. Z czego i dlaczego pojawił się białoruski projekt narodowy
 • Jerzy W. Borejsza, Geneza masowego udziału Polaków w rosyjskich ruchach rewolucyjnych lat 1870-1880
 • Olga Fomiczowa, Polityka Cesarstwa Rosyjskiego wobec Polaków, Ukraińców
  i Białorusinów w myśli Antona Budiłowicza  (1846-1908)

15:00-17:15        VI PANEL, moderator: Jerzy W. Borejsza

 • Alaksandr Smalańczuk, Zachodniorusizm i „krajowcy” – próba porównania koncepcyjnego
 • Wasyl Uljanowski, Kościół nasz, nie wasz. Ideowe podstawy i parametry rywalizacji ukraińskiej i rosyjskiej grupy duchowieństwa i świeckich na wszechukraińskim Prawosławnym Soborze Kościelnym 1918 r.
 • Sławomir Dębski, Pojęcie „kresów” w polskiej myśli politycznej
 • Rafał Tarnogórski, Prawo Ukraińców i Białorusinów do samostanowienia
  w polskiej myśli prawnej 1917-1923

17:15-17:45        Dyskusja końcowa – postulaty badawcze. Zakończenie konferencji.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.