Konferencja Polska Polityka Wschodnia 2015

Coroczna konferencja podsumowująca polską politykę wschodnią i dająca rekomendacje na rok przyszły.

W dniach 8-10 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja Polska Polityka Wschodnia 2015. Partnerem konferencji było Centrum, które zorganizowało debatę pt. „Rosyjska polityka historyczna - jak powinna reagować Polska?” z udziałem: dyrektora Centrum, Sławomira Dębskiego, Andrzeja Grajewskiego, Hieronima Grali oraz Łukasza Adamskiego.

Moderator debaty dyr. Dębski, rozpoczął rozmowę od zadania pytania czego powinniśmy unikać w polityce historycznej.  Łukasz Adamski zwrócił uwagę na zagadnienie rosyjskiej propagandy historycznej, uprawianej ze względu na potrzebę legitymizacji władzy prezydenta Władimira Putina, a także przypomniał o istnieniu psychologicznych mechanizmów obronnych, które w przypadku Rosjan sprawiają, że trudno jest im odejść od utrwalonych w kulturze narodowej przekonań historycznych. Zdaniem Adamskiego Polska musi prowadzić aktywną politykę historyczną, która pozwoliłaby na oddziaływanie na rosyjskie władze, na środowisko historyczne w Rosji oraz na całą opinię publiczną. Następnie głos zabrał Hieronim Grala, który podkreślił, że obowiązkiem Polski jest nietracenie czujności w kwestiach dotyczących takich wydarzeń historycznych jak Pakt Ribbentrop-Mołotow, Zbrodnia Katyńska czy Powstanie Warszawskie. Andrzej Grajewski natomiast zaakcentował fakt, że rosyjska polityka historyczna budowana jest tak przy pomocy przekazu władzy, jak i całego społeczeństwa rosyjskiego poprzez np. wpisy w Internecie. Mówca wskazał  na potrzebę współdziałania Polski z innymi państwami w ramach odpowiadania na rosyjską propagandę i polecił wsparcie dla środowisk, które są bliskie polskiemu punktowi widzenia.

 Fot. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Program konferencji Polska Polityka Wschodnia 2015.pdf

Organizatorem konferencji było Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy współpracy z:

 • Ministerstwem Spraw Zagranicznych
 • Miastem Wrocław
 • Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
 • Muzeum Historii Polski
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
 • Fundacją PZU
 • Fundacją im. Heinricha Boella
 • Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Instytutem Pamięci Narodowej
 • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
 • Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
 • Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu

Patronat medialny nad konferencją objęli:

 • Polskie Radio SA
 • Dziennik. Gazeta Prawna
 • Nowa Europa Wschodnia
 • New Eastern Europe
 • Polska Agencja Prasowa
 • TVN24 i TVN24 Biznes i świat

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.