#dalecybliscy - mural na 10-te urodziny Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Dwie postaci odwrócone do siebie plecami, nieco oddalone od siebie, zmierzające w różne strony, ale spoglądające na siebie z zaciekawieniem, co sąsiad/sąsiadka niesie ze sobą. To artystyczna metafora stanu obecnych relacji polsko-rosyjskich.

Badania sondażowe przeprowadzone na zlecenie Centrum pokazują, że Rosja jako państwo, ze swoją polityką jest nam bardzo odległa, ale już Rosjanie są osobami, z którymi mamy dobre doświadczenia. Odmienne jest postrzeganie stosunku do Polski państwa i narodu rosyjskiego. W opinii Polaków tzw. zwykli Rosjanie mają do Polski i Polaków stosunek dużo bardziej pozytywny niż Kreml, którego polityka wobec Polski odbierana jest często nie tyle nawet jako nieprzyjazna, ile wręcz wroga.

W budowaniu dialogu między Polakami i Rosjanami kluczowy jest wzajemny szacunek do dziedzictwa i historii. Niewątpliwie miejscem, do którego zapraszają się wzajemnie Polacy i Rosjanie jest sfera kultury.

W kolejnym badaniu przeprowadzonych na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wyraźnie widać, że to właśnie sfera kultury jest tym obszarem, w którym w pierwszej kolejności Polacy i Rosjanie powinni rozwijać polsko-rosyjską współpracę. 33% ankietowanych Polaków opowiedziało się za współpracą kulturalną i społeczną z Rosją bez ograniczeń, ponieważ jest to „najlepszy sposób na tłumaczenie Rosjanom własnych racji i poznawanie perspektywy sąsiada”.

Mural został zaprojektowany wspólnie przez dwójkę artystów: Antonię Lev z Rosji i Dawida Ryskiego z Polski i można go oglądać przy ul. Tamka 47 w Warszawie do 30 listopada 2022 roku.

Kultura rosyjska jest szeroko znana i szanowana. Z łatwością można wymienić znakomitych rosyjskich pisarzy i pisarki. „Mistrz i Małgorzata” to jedna z najważniejszych powieści światowej literatury, a miłosna poezja Anny Achmatowej jest bliska wielu ludziom. Bezsprzecznie i radziecka kinematografia zmieniła podejście do wielu praktyk artystycznych.

Polska również może poszczycić się wieloma nazwiskami i dziełami, które są obecne w świadomości zagranicznych odbiorców, w tym rosyjskich. Warto tutaj wspomnieć o Wisławie Szymborskiej i wybitnych tłumaczach i tłumaczkach, którzy „szlifowali diamenty” noblistki. Polski jazz o długiej tradycji jest ceniony daleko poza granicami naszego kraju, a polskie filmy, nie tylko te sprzed ’89 roku, gromadzą publiczność całego świata.

Czy Polacy i Rosjanie są dla siebie „najdalszymi spośród bliskich”?

Twórcy ilustracji:

Dawid Ryski - (ur. 1982), z wykształcenia architekt krajobrazu. Autor licznych ilustracji prasowych (Computer World, The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Observer, L’Optimum, American Lawyer Magazine, Esquire) oraz wielu plakatów koncertowych (Franz Ferdinand, Turnstile, Idles, Editors, Nomeansno, Twin Shadow, Enter Shikari). Zajmuje się projektowaniem murali, okładek do płyt i książek oraz grafik dla firm odzieżowych. Współpracował m.in. z: Apple, VISA, Saucony, Eurovision Music Contest, HBO, Skanska, Gestalten, British Council, Ikea, Converse, Lagom Design, Sony Music.

Antonia Lev - ilustratorka, artystka street artu. Uczyła się na Wydziale Artystyczno-Graficznym Lipieckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, a następnie w Brytyjskiej Wyższej Szkole Wzornictwa w Moskwie. Obecnie jest częścią zespołu studia projektowego Bang Bang w Moskwie.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych