Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Centrum!

W tym roku obchodzimy nasze 10. urodziny. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was niespodziankę - urodziny online! Zaczynamy 19 października (wtorek) 2021 r., godz. 17:00.

PROGRAM

17:00-17:15 powitanie / Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

17:15-17:45 koncert / Gruppa Wschód

17:45-18:00 przemówienie wprowadzające / Sławomir Dębski

18:00-19:45 Polska i Rosja za 10 lat. O warunkach i perspektywach dobrego sąsiedztwa

W dyskusji wezmą udział: Adam Eberhardt, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Siergiej Utkin, Denis Wołkow. Rozmowę poprowadzi Ernest Wyciszkiewicz.

Komentarz / Hennadij Maksak

Języki: polski, rosyjski (zapewniamy tłumaczenia symultaniczne)

Transmisja na naszym Facebooku.

DEBATA: Polska i Rosja za lat dziesięć. O warunkach i perspektywach dobrego sąsiedztwa

Na dziesiąte urodziny Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia chcemy zaproponować dyskusję o przyszłości relacji między Polską a Rosją.

➡Czego się możemy spodziewać w ciągu najbliższych dziesięciu lat?

➡Jakie warunki powinny być spełnione, aby doszło do zmiany we wzajemnych relacjach i wzajemnym postrzeganiu?

➡Czy i w jakich okolicznościach rzeczywista poprawa stosunków mogłaby być uznana za zgodną z racją stanu obu państw?

 

Mówcy:

  • Adam Eberhardt – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, doktor nauk politycznych, specjalizuje się w analizie polityki wewnętrznej i zagranicznej państw Europy Wschodniej. Pracował m.in. jako szef badań w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie. Przez osiem lat był też wicedyrektorem OSW. Zasiada m.in. w Komitecie Konsultacyjnym Prezydentów Polski i Ukrainy, Radzie Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa oraz w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – doktor socjologii, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej. Przez lata związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku forumIdei. Obecnie członkini zarządu Instytutu „Strategie 2050”.
  • Siergiej Utkin – doktor nauk politycznych. Jego badania koncentrują się na polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE oraz polityce zagranicznej Rosji w obszarze euroatlantyckim. Od 2016 roku kieruje Sekcją Ocen Strategicznych w Instytucie Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych im. Primakowa (IMEMO) Rosyjskiej Akademii Nauk. Od 2016 do czerwca 2018 kierował również Departamentem Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w moskiewskim Centrum Badań Strategicznych.
  • Denis Wołkow – rosyjski socjolog, od czerwca 2021 dyrektor Centrum Lewady, niezależnego ośrodka badań społecznych w Moskwie. W trakcie trzynastu lat pracy w Centrum brał udział w ponad stu ilościowych i jakościowych projektach badawczych dotyczących różnych aspektów społeczeństwa rosyjskiego. Wołkow jest autorem prac na temat źródeł poparcia reżimu politycznego, postaw politycznych rosyjskiej młodzieży, działań protestacyjnych oraz opinii rosyjskiego społeczeństwa, biznesu i elit. Był felietonistą takich gazet, jak Wieodmosti, RBC, Moscow Times. Obecnie pisze dla Forbes Russia i Carnegie Moscow Center.
  • Ernest Wyciszkiewicz – doktor nauk politycznych, od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W latach 2011-2016 zastępca dyrektora Centrum. Wcześniej koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego i programu Dual Diploma Université Marc Bloch (Strasbourg) i UŁ w zakresie współczesnej translatoryki. W latach 2003-2008 sekretarz redakcji rosyjskojęzycznego kwartalnika „Jewropa”. Od 2019 roku redaktor naczelny portalu „Nowaja Polsza”.
  • Hennadij Maksak - przewodniczący Rady Polityki Zagranicznej "Ukrajinska Pryzma". Od 2016 jest członkiem narodowej platformy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. Członek Komitetu Sterującego Ukraińskiej Platformy Narodowej Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. Do jego zainteresowań badawczych należą: polityka zagraniczna Ukrainy, bezpieczeństwo w Europie Wschodniej, Partnerstwo Wschodnie, proces integracji Ukrainy w struktury europejskie i euroatlantyckie.

 

KONCERT

GRUPPA WSCHÓD to aktorzy zafascynowani rosyjską kulturą i muzyką. Grają ze sobą od wielu lat, umilili swoimi wersjami rosyjskich szlagierów niejedną domówkę. Nazwę przyjęli na potrzeby pierwszego oficjalnego koncertu, który odbył się w 2010 na Chłodnej 25 w Warszawie. W Polsce ostatnimi piosenkami zza wschodniej granicy, które dotarły do nas na szerszą skalę były te tłumaczone i śpiewane przez Jacka Kaczmarskiego. Jednak w ciągu ostatnich trzydziestu lat w muzyce rosyjskiej wydarzyło się naprawdę dużo. Mogliśmy zetknąć się z 5NIZZA’ą czy z Grupą LENINGRAD, ale już o AUKCYON’ie, KINO, Grupie NOL’, AKWARIUM (rówieśnikach takich polskich zespołów jak REPUBLIKA, czy KULT), mało kto słyszał.

Idąc za przykładem Jacka Kaczmarskiego Gruppa Wschód chce przybliżyć twórczość starszych muzyków rosyjskich. Może tak jak wykonania piosenek Wysockiego przez Kaczmarskiego stały się zapowiedzią zmian, tak koncerty Gruppy Wschód, utrzymane w luźnym klimacie rosyjskich kwartirników, też coś zdziałają.

Podróż zaczynamy od legendarnej grupy Kino, najważniejszego zespołu czasu pierestrojki. W Projekcie „polskie КИНО” z językiem polskim zderzają piosenki Wiktora Coja, muzycznego rówieśnika Iana Curtisa. Jego teksty można odczytywać kluczem politycznym, dość jasnym dla mieszkańców wschodniej części Europy, ale mają one charakter dużo szerszy i przeklęte problemy obecne w twórczości każdego wybitnego rosyjskiego artysty, są obecne również i tutaj. Mówią o człowieku w czasach kryzysu wewnętrznego i zewnętrznego, o lenistwie, o determinacji, o tym, co wieczne i o tym, co chwilowe i nieuchwytne, o ironii ludzkiego losu, a przede wszystkim o nieprzemijalnej potrzebie wolności.

Skład zespołu: 

Jan Dravnel | wokal

Wiktoria Gorodeckaja | wokal i skrzypce

Rafał Kosowski | ukulele

Paweł Paprocki | wokal i pianino

Dawid Somló | instrumenty perkusyjne

Wojtek Urbański | gitara

Ksawery Wójciński | kontrabas

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych