Historia - pole bitwy

  • Jak Kreml wykorzystuje historię do realizacji bieżących celów politycznych?
  • Jakie są główne mity założycielskie putinowskiej Rosji?
  • Czym jest zjawisko „drugiej pamięci” w rosyjskim społeczeństwie?

Na te i inne pytania odpowiedzą analityczki Ośrodka Studiów Wschodnich Maria Domańska i Jadwiga Rogoża oraz dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz. Rozmowę poprowadzi dziennikarz Piotr Pogorzelski.

Fundament rosyjskiej polityki historycznej stanowi sakralizacja zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej jako kluczowego wydarzenia w dziejach kraju, stanowiącego swego rodzaju mit założycielski epoki putinowskiej. Kult triumfu opiera się na propagowaniu idei rosyjskiego mesjanizmu, przemilczaniu lub zaprzeczaniu ciemnych kart historii ZSRR i usprawiedliwianiu terroru stalinowskiego. Na straży prawomyślności studiów nad historią stoi represyjny aparat państwa i przepisy kodeksu karnego, a niezależni badacze są coraz częściej prześladowani.

Choć większość obywateli wykazuje podatność na narrację historyczną Kremla, to w młodszych pokoleniach można zaobserwować proces odwrotny – zainteresowanie odsłanianiem tragicznych kart rodzimej przeszłości, badaniem losów nie tyle imperium, co własnego regionu, miasta, rodziny, mówieniem o kosztach budowy mocarstwa i wielkich zwycięstw. Działania te zyskały miano „drugiej pamięci”, w opozycji do heroicznej i państwocentrycznej „pierwszej pamięci”.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z raportami:

 GOŚCIE

Maria Domańska – od maja 2015 r. analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmuje się badaniem polityki wewnętrznej w Rosji. Była dyplomatka, w latach 2006-2015 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2012-2015 kierowała Wydziałem Politycznym Ambasady RP w Moskwie.

Jadwiga Rogoża – analityczka Zespołu Rosyjskiego, w latach 2015-2018 – radca Ambasady RP w Moskwie, specjalizuje się w rosyjskich kwestiach politycznych, społecznych i kulturalnych, autorka m.in. "Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni" (wraz z Maciejem Wyrwą) wydanego przez CRPDiP w 2019 r.

Ernest Wyciszkiewicz – politolog, od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, a także koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych.

Piotr Pogorzelski - dziennikarz Biełsatu po polsku, autor podcastu „Po prostu Wschód”.

offline
24 czerwca 2021 (czwartek) godz. 18:00
Marzyciele i Rzemieślnicy (Dom Braci Jabłkowskich) 
ul. Bracka 25, Warszawa (III piętro)
RSVP kolakowska@cprdip.pl 

online
Facebook CPRDiP i OSW

 Spotkanie będzie tłumaczone na język rosyjski

Współorganizatorem dyskusji jest Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

UWAGA

1. Ilość miejsc na sali będzie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na: kolakowska@cprdip.pl.

2. Podczas spotkania udostępniamy uczestnikom nie więcej miejsc na sali, niż jest to dozwolone. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniami, z zachowaniem wymaganych odstępów.

3. Udział w spotkaniu jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa. Prosimy o wzięcie ze sobą maseczki ochronnej.

4. Uczestników wpuszczamy na salę nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.

5. Uczestnicy zostaną poproszeni o podanie danych osobowych (adres e-mail lub numer telefonu) umożliwiających kontakt na wypadek wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników wydarzenia.

6. Przyjście na spotkanie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik nie jest objęty kwarantanną oraz że w ciągu ostatnich 10 dni:

  • nie przebywał w krajach o zwiększonej zachorowalności na koronawirusa
  • nie miał kontaktu z osobami, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem
  • nie występowały u niego objawy infekcji koronawirusem (gorączka, kaszel, biegunka, duszności, bóle mięśni i stawów itp.).

7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych prosimy o nieprzychodzenie na spotkanie i pozostanie w domu i obejrzenie transmisji online.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych