Mistrz vs. Uczeń

Czy Uczeń prześcignie Mistrza? Podczas rozmowy oko w oko z Agnieszką Sowińską – uznaną polską tłumaczką i Grzegorzem Szymczakiem – wybitnym polskim tłumaczem z języka rosyjskiego każdy, kto przejdzie ścieżkę rekrutacji będzie miał możliwość spojrzenia na swój przekład oczami doświadczonej tłumaczki i tłumacza. Jeśli jesteś w trakcie poszukiwań translatorskich i ciekawi Cię świat rosyjskiej literatury – weź udział w projekcie Mistrz vs. Uczeń.

Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności przekładowe, bez względu na swoje doświadczenie.

ZASADY

 • ETAP I
 1. Wejdź na stronę form.cprdip.pl/to/mistrzvsuczen
 2. Zamieść przekład współczesnego tekstu literackiego z języka rosyjskiego na polski (2000 znaków ze spacjami, ok. ½ strony A4).
 3. Dołącz tekst oryginalny w języku rosyjskim.
 4. Odpowiedz na pytanie: dlaczego chcę konfrontacji z Mistrzem?
 5. Termin składania zgłoszeń mija 9 maja 2021.
 6. Czekaj na ogłoszenie wyników do 26 maja 2021 i kontakt z naszej strony. Napiszemy tylko do wybranych osób.
 • ETAP II
 1. Przetłumacz fragment tekstu wybrany przez Mistrza. Mistrz również go przekłada.
 2. Skonfrontuj go z nim podczas rozmowy oko w oko na Zoomie.
 3. Dowiedz się jakie Mistrz ma uwagi i czy idziesz w dobrym kierunku.
 4. Zapytaj o co chcesz! Jak wygląda praca tłumacza, jak zacząć, co warto przeczytać. Skorzystaj z wiedzy Mistrza i późnej wykorzystaj ją w praktyce.

MISTRZOWIE

Agnieszka Sowińska — tłumaczka literatury rosyjskiej, dziennikarka. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Publikowała teksty, głównie wywiady m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach”, „Dużym Formacie”, Dwutygodnik.com. W latach 2011-2015 autorka przeglądu nowości wydawniczych z Rosji dla kwartalnika „Książki. Magazyn do Czytania”. Tłumaczyła m.in. „Pamięci pamięci” Marii Stiepanowej,  „Wilczą norę” Anny Starobiniec, „Czas kobiet” i „Grzybnię” Jeleny Czyżowej (obie powieści nominowane do Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus), „Rublowkę” i „Rosyjskiego Robin Hooda” Walerija Paniuszkina, „Dialogi” Aleksieja Nawalnego i Adama Michnika, „Portrety z łagru” Michaiła Chodorkowskiego, „Nocne wiedźmy” Lubow Winogradowej, „Wszyscy ludzie Kremla” Michaiła Zygara. Obecnie spełnia swoje marzenie o zainfekowaniu polskiego rynku książki współczesną rosyjską literaturą dla dzieci.

Grzegorz Szymczak — doktor, filolog rusycysta, autor rozprawy doktorskiej „Proza Wiktora Pielewina w kontekście rosyjskiego postmodernizmu”. W latach 2005-2016 adiunkt w Instytucie Rusycystyki UW. Prowadził seminarium magisterskie z przekładu literackiego oraz zajęcia dydaktyczne poświęcone współczesnej Rosji ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kinematografii. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Specjalizuje się w tłumaczeniu współczesnej literatury rosyjskiej. Przełożone przez niego powieści Siergieja Lebiediewa dwukrotnie trafiły do finału Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus (powieść „Dzieci Kronosa” S. Lebiediewa w przekładzie G. Szymczaka została uhonorowana w 2020 roku nagrodą czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej).

Wysyłając zgłoszenie akceptujesz warunki przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html)

kontakt: Olimpia Bronowicka, bronowicka@cprdip.pl, 602 680 125

 Projekt powstał we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizatorem Festiwalu Odnalezione w Tłumaczeniu

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych