Rosyjscy obrońcy praw człowieka. Pokaz filmu „Prawo do pamięci” i dyskusja

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z Dolnośląskim Centrum Filmowym i Stowarzyszeniem „Za Wolną Rosję” 12 grudnia 2019 r. o godz. 19:00 zaprasza na pokaz filmu „Prawo do pamięci”. Po projekcji odbędzie się dyskusja poświęcona dysydentom w Rosji.
Film „Prawo do pamięci”

Jednym ze sposobów na utrzymanie władzy na Kremlu jest polityka historyczna, a właściwie polityka /nie/zapominania. W Rosji pielęgnuje się pamięć o Związku Sowieckim i mitologizuje się jego historię. Władze chcą przekonać Rosjan, że historia Rosji to wyłącznie pasmo zwycięstw. Arsenij Roginski – zmarły przed niespełna dwoma laty wybitny historyk, wieloletni szef i jeden z założycieli Stowarzyszenia „Memoriał”, były dysydent i więzień polityczny w filmie „Prawo do Pamięci” opowiada m.in. o przyjściu na świat w GUŁAGU, o istocie masowego terroru, o powinnościach historyka oraz o tym dlaczego jego rodacy odrzucają pamięć o totalitarnej przeszłości swego kraju.

Dyskusja „Niepokorni po rosyjsku”

Rozpad Związku Sowieckiego był możliwy m.in. dzięki ruchowi dysydenckiemu i atmosferze, która za jego sprawą powstała. We współczesnej Rosji ówcześni dysydenci pozostają jednak poza oficjalnym nurtem życia publicznego i żyją na marginesie medialnym, uprawiając bardziej publicystykę niż prawdziwą politykę. Kim są obecnie sowieccy dysydenci i czy wciąż walczą z Kremlem? Podczas dyskusji chcielibyśmy także dowiedzieć się czy powstaje nowa fala dysydentów – osób wcześniej związanych z establishmentem, które przeszły na stronę opozycji antysystemowej. Jakie są ich motywacje?


Do dyskusji zaproszeni zostali:
  • Anna Dobrowolska – koordynatorka projektów w Teatrze.doc, autorka sztuki “Prawozaszczytniki / Obrońcy praw człowieka” oraz “Ojub” (o sprawie Ojuba Titijewa). Dyrektorka wykonawcza Centrum Obrony Praw Człowieka "Memoriał", działaczka na rzecz praw człowieka, koordynatorka projektów na rzecz pokoju dla młodych aktywistów z Rosji i Ukrainy.
  • Aleksiej Makarow – w wieku 15 lat rozpoczął współpracę w Stowarzyszeniu „Memoriał” – organizacji, która zajmuje się historią represji komunistycznych i oporu oraz obroną praw człowieka. Specjalista od historii ruchu dysydenckiego, członek Rady Centrum Obrony Praw Człowieka "Memoriał". Publikuje na stronie projektu OWD-info. Od 2011 roku – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w moskiewskiej szkole “Intelektual”.
  • Jekatierina Sielezniowa – od 2016 roku związana z OWD-info – organizacją, która zajmuje się gromadzeniem informacji o zatrzymaniach podczas akcji publicznych oraz innych prześladowaniach politycznych. Zaczynała od monitorowania i pracy na gorącej linii, jednocześnie ukończyła studia prawnicze. W OWD-info kieruje działem prawnym. Wcześniej związana ze Stowarzyszeniem „Gołos” – organizacją zajmującą się obserwacją wyborów.

Dyskusję poprowadzi Agnieszka Kaniewska – politolożka i rosjoznawczyni. Doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Moscow School of Civic Education. Bada losy Polaków na Syberii w XIX i XX w. oraz analizuje zachowania wyborcze we współczesnej Rosji. Pasjonatka krajów rosyjskojęzycznych. Na Wschód jeździ od 18 lat, przez trzy (2014-2017) mieszkała w Rosji, badając historię Polaków oraz poznając zwyczaje lokalnych społeczności. Prowadzi projekt "Syberyjski Białystok" – odbudowa spalonego kościoła w polskiej wiosce Białystok pod Tomskiem.

kiedy: 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 19:00
gdzie: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64A, Wrocław
o filmie: 96 min, 2018, Rosja, USA, reżyseria: Ludmiła Gordon, zdjęcia: Mika Altskan, produkcja: Ludmiła Gordon

Bilet: 6 zł do kupienia tu.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych