Za powodzenie naszej beznadziejnej sprawy!

Ten żartobliwy toast-hasło obowiązywał wśród radzieckich dysydentów, którzy przez dekady walczyli z reżimem, opierając się o zasady praw człowieka - nieraz poświęcając nie tylko karierę i wolność, ale też zdrowie i życie. Kim byli ci ludzie, co ich skłoniło do podjęcia tej nierównej walki, jak potoczyły się ich losy? Czy odnieśli sukces, który wydawał się niemożliwy? A kim są współcześni obrońcy praw człowieka w Rosji? Czy ideowymi spadkobiercami dysydentów, czy zupełnie nowym zjawiskiem? Co mają wspólnego ze sobą, a co ich dzieli? Czym się zajmują na co dzień, jakie są ich motywacje i jakie zagrożenia na nich czyhają? Czy ich beznadziejna sprawa odniesie kiedyś sukces?
Przybliżymy sobie ten ważny aspekt życia Rosji w cyklu spotkań, okazją dla których są rocznice śmierci trzech wybitnych działaczy: Ludmiły Aleksiejewej (8 grudnia 2018 roku), Andrieja Sacharowa (14 grudnia 1989 roku) oraz Arsenija Roginskiego (18 grudnia 2017 roku).

POBIERZ PROGRAM

Filmy
kiedy: 8 grudnia 2019 /niedziela/
gdzie: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia, ul. Jazdów 2, Warszawa
16:00 „Ludmiła Aleksiejewa. Etapy sprzeciwu”
16:45 „Arsenij Roginski. Prawo do pamięci”
19:00 „Andriej Sacharow: wolny człowiek”

Po projekcji spotkanie z gościem Aleksiejem Makarowem /Stowarzyszenie “Memoriał”/
* bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / ilość miejsc ograniczona

Teatr
kiedy: 10 grudnia 2019 /wtorek/ 19:00
gdzie: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, budynek Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego, ul. Jazdów 2, Warszawa
Spektakl Teatru.doc /MOSKWA/
„Prawozaszczytniki/obrońcy praw człowieka”
Autorka: Anna Dobrowolska
Aktorzy: Grigorij Perel, Nargis Abdułłajewa, Marina Kleszczewa, Konstantin Kożewnikow, Olga Łysak
Reżyserzy: Olga Łysak, Jelena Griemina
Premiera spektaklu odbyła się 18 listopada 2016 r. Czas trwania: 1 godzina 30 minut bez przerwy, ograniczenia wiekowe: od 16 lat

Po spektaklu spotkanie z aktorami Teatru.doc
* bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / ilość miejsc ograniczona

Dyskusja
kiedy: 11 grudnia 2019 /środa/ 18:00
gdzie: Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Wejście C, Sala Wystawowa, piętro 5 /winda/
goście:
Aleksiej Makarow /Memoriał / Moskwa/
Jekatierina Sielezniowa /OWD-info / Moskwa/
Anna Dobrowolska /Teatr.doc, Memoriał / Moskwa/
Danuta Przywara /Helsińska Fundacja Praw Człowieka / Warszawa/
Zbigniew Gluza /Ośrodek Karta / Warszawa/
Marek Radziwon /moderator
* wstęp wolny
RSVP: ze względów technicznych prosimy o potwierdzenie udziału: kolakowska@cprdip.pl

Wydarzenia towarzyszące 19. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu WATCH DOCS.
Organizatorzy: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Stowarzyszenie "Za Wolną Rosję", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Festiwal Watch Docs

projekt plakatu: www.dwawiatry-pracownia.pl 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych