Konferencja: Historia i pamięć. 70 lat zmagań o prawdę o Zbrodni Katyńskiej

Konferencja z udziałem polskich i rosyjskich badaczy i historyków, a także prawników międzynarodowych zorganizowana 17 września 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we współpracy z Federacją Rodzin Katyńskich w 70. rocznicę odkrycia Zbrodni Katyńskiej.

Dostępny zapis sesji: Czym było kłamstwo katyńskie?

 PROGRAM

Słowo wstępne
Adam Daniel Rotfeld (Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych)

Sesja I: Czym było kłamstwo katyńskie?

Czy kłamstwo katyńskie było unikatowe na tle innych zbrodni reżimów totalitarnych? Dlaczego ZSRS dopiero w 1990 r. przyznał się do tej stalinowskiej zbrodni? Kiedy i jak społeczeństwo polskie i społeczeństwo sowieckie przyjmowało informację o rzeczywistym przebiegu zbrodni katyńskiej?

 • Łukasz Kamiński (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Andrzej Kunert (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)
 • Zbigniew Gluza (Ośrodek Karta)
 • Izabella Sariusz-Skąpska (Federacja Rodzin Katyńskich)
 • Moderator: Sławomir Dębski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

Sesja II:  Kłamstwo katyńskie i jego prawne konsekwencje

Czym był mord katyński – ludobójstwem czy zbrodnią wojenną i jakie są praktyczne konsekwencje obrania jednej z powyższych kwalifikacji? Czym w świetle prawnym było utajnianie przez ZSRS wiedzy o zbrodni katyńskiej bądź też fałszowanie prawdy o jej rzeczywistych sprawcach? Jakie są obecne problemy prawne w stosunkach z Federacją Rosyjską związane z mordem katyńskim?

 • Patrycja Grzebyk (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW)
 • Karol Karski (Instytut Prawa Międzynarodowego UW)
 • Ireneusz C. Kamiński (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • Moderator: Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

Sesja III: Katyń – co pozostaje do zrobienia?

Jakie aspekty zbrodni katyńskiej pozostają jeszcze niewyjaśnione? Na czym powinny skoncentrować się badania? Jakie znaczenie dla stosunków polsko-rosyjskich ma wyjaśnienie pełnych okoliczności przeprowadzenia mordu bądź też ich ukrywanie? 

 • Natalia Lebiediewa (Instytut Historii Powszechnej RAN)
 • Aleksandr Gurjanow (Memoriał)
 • Mateusz Zemla (Federacja Rodzin Katyńskich)
 • Moderator: Ernest Wyciszkiewicz (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.