Niemal 120 młodych ludzi w wieku 13-26 lat wraz z opiekunami z całej Polski i Rosji przyjedzie do Warszawy by w najbliższy czwartek 31 stycznia wspólnie w mieszanych zespołach polsko-rosyjskich poprzez gry i zabawy uczyć się współpracy, rozwiązywać problemy i przełamywać stereotypy.

Gra miejska, ćwiczenia interaktywne, gry symulacyjne, szkolenie dla nauczycieli z technik edukacji nieformalnej to tylko niektóre z punktów programu trzydniowych warsztatów przygotowanych  przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dla dzieci i młodzieży z całej Polski i Rosji – od Gorlic po Wejherowo i Dąbrowę Górniczą, od Kaliningradu po Samarę i Krasnodar. Do udziału w projekcie została zaproszona młodzież oraz opiekunowie reprezentujący 18 podmiotów biorących udział w programie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” (PRWM).

Nowoczesne gry symulacyjne (Webmaster i Tree of Life) pomogą przełamywać stereotypy, wspólnie szukać wyjścia z trudnych sytuacji i osiągnąć porozumienie pomimo barier językowych oraz różnic kulturowych i wiekowych. Nie tylko młodzieży, ale i dorosłym – opiekunom, którzy wraz z nimi będą uczestniczyć w ćwiczeniach. Gra miejska rozegrana na ulicach Śródmieścia pozwoli cofnąć się w czasie i wcielić w postaci sprzed stu lat by odnaleźć ślady Warszawy, która odeszła wraz z wybuchem wojny. W trakcie warsztatów nauczyciele z Polski i Rosji zostaną też wyposażeni w niezbędne umiejętności i praktyczne narzędzia pozwalające przeprowadzić projekt wymiany młodzieży w sposób jak najbardziej efektywny.

Partnerskie współdziałanie, edukacja poprzez zabawę i dostrzeżenie siły płynącej z różnorodności to cele, które stawiamy sobie podczas warsztatów młodzieży – mówi dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor CPRDiP. – Nasze Centrum już od 7 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz dialogu pomiędzy Polakami i Rosjanami szczególny nacisk kładąc na wymianę młodzieży, która jest według nas bardzo ważnym instrumentem przeciwdziałania stereotypom obciążającym stosunki między sąsiadami.

Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży to:

  • 116 uczestników wraz z opiekunami w wieku 13-26 lat
  • 3 dni w Warszawie
  • młodzież z Rosji m.in. z Krasnodaru, Samary, Petersburga, Moskwy, Kaliningradu, Miczurinskoje, Jarosławia
  • a także z Polski z Gorlic, Wejherowa, Opola, Poznania, Legnicy, Brzuśnika, Lublina, Miłakowa, Rozdrażewa, Bydgoszczy, Dąbrowy Górniczej  
  • gry symulacyjne i interaktywne ćwiczenia przygotowane przez trenerów dla mieszanych zespołów polsko-rosyjskich
  • gra miejska prowadzona na terenie centrum Warszawy śladami Polaków i Rosjan
  • wykształcenie umiejętności pracy zespołowej w grupach różnorodnych językowo, kulturowo i wiekowo

Więcej informacji udziela:  

Robert Śmigielski, e-mail smigielski@cprdip.pl

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.