Początek XX wieku przyniósł istotne zmiany w europejskim koncercie mocarstw. Nowe sojusze spowodowały faktyczny upadek porządku międzynarodowego ustalonego na Kongresie Wiedeńskim. Wśród mocarstw europejskich narastała rywalizacja o podział terytoriów kolonialnych. Bliski wydawał się upadek Imperium Otomańskiego, a Bałkany stały się potencjalnym zarzewiem konfliktu między Rosją i Austro-Węgrami, które to z kolei zmagały się z rosnącymi konfliktami wewnętrznymi. W trakcie dyskusji chcemy się jeszcze raz przyjrzeć wydarzeniom okresu 1905-1920. Przeanalizować powstały kalejdoskop zależności ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji. W gronie uznanych ekspertów poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: czy procesy makropolityczne (konflikty mocarstw o zasoby i wpływy, rosnące dążenia narodów do zwiększenia autonomii w obrębie imperiów) prowadziły nieuchronnie do konfliktu zbrojnego na skalę europejską lub światową? Czy wojna była do uniknięcia, skoro zdawano sobie sprawę z jej potencjalnie krwawego i apokaliptycznego charakteru? Czy brano pod uwagę zagrożenie powstałe na skutek narosłych w czasach pokoju konfliktów społecznych? Jaką politykę prowadzili panujący w Europie dyplomaci i stratedzy wojskowi? Czy można powiedzieć, że I wojna światowa była konfliktem przede wszystkim wschodnioeuropejskim?

 Notki o uczestnikach

Dominic Lieven - brytyjski historyk, profesor Cambridge University oraz członek British Academy i Royal Historical Society. Specjalizuje się w historii Rosji od czasów wojen napoleońskich do upadku imperium. Pochodzi z arystokratycznej rodziny wywodzącej się z Niemców bałtyckich (obecnie Estonia), której przedstawiciele sprawowali ważne funkcje polityczne i wojskowe w imperialnej Rosji. Mieszka w Japonii oraz Wielkiej Brytanii. W pożogę. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji jest jego pierwszą książką przetłumaczoną na język polski. Opublikował m.in.: Russia and the Origins of the First World War (1983), Russia’s Rulers under the Old Regime (1989), The Aristocracy in Europe 1815/1914 (1992), Nicholas II: Emperor of all the Russias (1993), Empire. The Russian Empire and its Rivals (2003), Russia Against Napoleon: The Battle for Europe, 1807 to 1814 (2009).

Andrzej Nowak - profesor zwyczajny (i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej) w Instytucie Historii UJ oraz w Instytucie Historii PAN. Opublikował kilkadziesiąt książek (m.in. Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Piłsudskiego, History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Pierwsza zdrada Zachodu: 1920 – zapomniany appeasement, pierwsze trzy z zaplanowanych 11 tomów Dziejów Polski). Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także Kolegium IPN; przewodniczący Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”.

Karolina Lewicka - dziennikarka Radia Tok FM, prowadząca program „Wywiad polityczny”. Wcześniej przez kilkanaście lat związana z TVP. Była reporterką sejmową i publicystką, relacjonowała wszystkie kampanie wyborcze w latach 2005-2015. Laureatka nagrody „Wolność słowa” Stowarzyszenia Unio de Periodostes Valencias. Politolożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykłada Warsztat Telewizyjny w Collegium Civitas. Interesuje się historią, marketingiem politycznym i teatrem.

Data:  20 listopada 2018, wtorek, godz. 17:00
Miejsce
: Faktyczny Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12, Warszawa
Języki:
polski i angielski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)
RSVP: kolakowska@cprdip.pl - ze względów technicznych będziemy wdzięczni za potwierdzenie przybycia

Po dyskusji będzie możliwość nabycia książki autorstwa prof. Dominica Lievena W pożogę. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji wydanej przez Wydawnictwo Akademickie Sedno. 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.